Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πράγα: Μαζική διαδήλωση υπέρ της ειρήνης κατά της εμπλοκής στον πόλεμο της Ουκρανίας

Πρό­κει­ται για την πολ­λο­στή μεγά­λη δια­δή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νε­ται τους τελευ­ταί­ους δύο μήνες στην Πρά­γα κατά της εμπλο­κής της Τσε­χι­κής Δημο­κρα­τί­ας στον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Βέβαια όχι από ταξι­κές δυνά­μεις ‑που είναι αδύ­να­μες και κυριο­λε­κτι­κά φιμω­μέ­νες στη χώρα, αλλά από διά­φο­ρα κόμ­μα­τα και ενώ­σεις κάτω από την “Μη βίαιη επα­νά­στα­ση – Πρώ­τα η Τσε­χι­κή Δημο­κρα­τία”. Σχε­δόν 100.000, σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νες εκτι­μή­σεις σε μια εκδή­λω­ση από λαϊ­κί­στι­κη, ως εθνικιστική.

Πάντως παντού πλέ­ον η δυσα­ρέ­σκεια αυξά­νε­ται, τόσο λόγω του κόστους ζωής18% το Σεπτέμ­βρη σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, όσο και λόγω της έλλει­ψης προ­ο­πτι­κών για το μέλ­λον. Να πού­με επί­σης ότι ο εθνι­κι­σμός ‑ίσως όχι όπως τον γνω­ρί­σα­με (εκλο­γι­κά) στην Ιτα­λία και σε άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, δεν είναι ξένος προς την τσε­χι­κή ευρύ­τε­ρη κουλτούρα.

Πάντως συν­θή­μα­τα έγρα­φαν: “Εμείς οι Τσέ­χοι θέλου­με αγά­πη και ειρή­νη σε όλο τον κόσμο”, “Όποιος θέλει ειρή­νη, δεν στέλ­νει όπλα”.

Κάποιοι από την Ουκρα­νία δήλω­σαν επί­σης “παρών” ‑όπως πχ. μια Ουκρα­νή που ζει στην Τσε­χία εδώ και 25 χρό­νια και ήρθε στη δια­δή­λω­ση κρα­τώ­ντας τσε­χι­κή σημαία, δήλω­σε: “Είμαι από το Ντον­μπάς, ξέρω πώς είναι τα πράγ­μα­τα … Οι Ουκρα­νοί βομ­βαρ­δί­ζουν. Μην επι­τρέ­ψε­τε στην τσε­χι­κή κυβέρ­νη­ση να στεί­λει όπλα εκεί, οι πολί­τες πεθαί­νουν. Έχω μια μητέ­ρα που ζει στο Ντον­μπάς και μου είπε ότι αν οι Ρώσοι δεν είχαν καταρ­ρί­ψει τις ρου­κέ­τες, η πόλη δεν θα υπήρ­χε πλέ­ον”, είπε σε δημο­σιο­γρά­φο της εφη­με­ρί­δας iDNES.

Ευκαι­ρία βρή­κε κι ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Γίρι Παρού­μπεκ του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος να μιλή­σει: “Λόγω της πτώ­σης του πλη­θω­ρι­σμού, το βιο­τι­κό μας επί­πε­δο μειώ­νε­ται, αλλά φοβά­μαι ότι αυτή είναι η αρχή”, ενώ προει­δο­ποί­η­σε ότι μεγά­λος αριθ­μός επι­χει­ρή­σε­ων θα χρε­ο­κο­πή­σει και εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες θα βρε­θούν χωρίς δου­λειά. “Το κλει­δί ‑είπε, είναι να τερ­μα­τι­στεί ο πόλε­μος στην Ουκρανία”.

Στρατιωτικός εξοπλισμός από την Τσεχία μεταφέρεται στην Ουκρανία, σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ

«Ήρθα­με εδώ οκτώ άτο­μα με το τρέ­νο από το Uherské Hradiště (σσ. πάνω από 250km από την πρω­τεύ­ου­σα) με τους γεί­το­νές μου… ο πόλε­μος είναι αηδια­στι­κός, άνθρω­ποι πεθαί­νουν, πρέ­πει να τελειώ­σει. Οι τιμές των τρο­φί­μων είναι στα ύψη. Η μητέ­ρα μου έχει σύντα­ξη 18.000 και πρέ­πει να πλη­ρώ­σει 14.000 μόνο για κοι­νό­χρη­στα. Η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να τελειώ­νει –“να γίνουν πρό­ω­ρες εκλο­γές”, είπε μια γυναί­κα απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι 32 χρό­νια ζει φρο­ντί­ζο­ντας άτο­μα με νοη­τι­κή υστέρηση

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο