Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πράσινες» απολύσεις

Για ρεκόρ απο­λύ­σε­ων στην αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία γίνε­ται λόγος στον Τύπο και πιο συγκε­κρι­μέ­να για 10.000 απο­λύ­σεις παγκο­σμί­ως από τη γερ­μα­νι­κή «Daimler» (κατα­σκευά­στρια της «Mercedes-Benz») και άλλες 9.500 από την «Audi».
Οι λόγοι που επι­κα­λού­νται είναι μετα­ξύ άλλων οι “ανα­γκαί­ες «εξοι­κο­νο­μή­σεις» μερι­κών δισ. ευρώ”, προ­κει­μέ­νου να χρη­μα­το­δο­τη­θούν οι τεχνο­λο­γί­ες για την προ­σαρ­μο­γή των αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νιών στην ηλε­κτρο­κί­νη­ση και την «ψηφια­κή εποχή».
Η μετά­βα­ση στην «πρά­σι­νη οικο­νο­μία» στα καλύ­τε­ρά της, λοι­πόν, με τους εργα­ζό­με­νους να πλη­ρώ­νουν το μάρμαρο!


Με το μαν­δύα της «αντι­με­τώ­πι­σης της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής», οι χιλιά­δες απο­λύ­σεις αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως «παρά­πλευ­ρες απώ­λειες» μπρο­στά στα σχέ­δια κερ­δο­φο­ρί­ας των ομίλων.
Μήπως όμως το ίδιο δεν συμ­βαί­νει και με τη λεγό­με­νη «απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση» στην Ελλά­δα, που προ­βάλ­λουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, προ­ω­θώ­ντας τις «πρά­σι­νες» μπίζνες;
Είναι του­λά­χι­στον αφέ­λεια να πιστεύ­ει κανείς ότι αυτοί που ξεζου­μί­ζουν την εργα­τι­κή τάξη, που τη βυθί­ζουν στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και που διώ­χνουν κατά χιλιά­δες τους εργα­ζό­με­νους από την παρα­γω­γή, νοιά­ζο­νται για το περι­βάλ­λον και ότι μοι­ρά­ζο­νται με το λαό τη δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανη­συ­χία του για την πορεία του κλίματος.
Το αντί­θε­το: Αξιο­ποιούν ακό­μα και την κατα­στρο­φή που οι ίδιοι προ­κα­λούν στο περι­βάλ­λον, συμ­βάλ­λο­ντας καθο­ρι­στι­κά στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, ως ένα ακό­μα «εργα­λείο» για την ανα­πα­ρα­γω­γή των κερ­δών τους.
Το συμπέ­ρα­σμα; Ακό­μα και το «πρα­σί­νι­σμα» των κερ­δών των βιο­μη­χά­νων θα μαυ­ρί­ζει τις ζωές των εργα­ζο­μέ­νων, προ­σθέ­το­ντας νέα βάρη, ανα­σφά­λεια και ανερ­γία.
Ολα δηλα­δή τα σύμ­φυ­τα φαι­νό­με­να με το σάπιο σύστη­μά τους

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο