Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρέπει να είσαι πολύ σκατόψυχος για να σκέφτεσαι με τον τρόπο της Τατιάνας

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Αν η μισαν­θρω­πιά έχει πρό­σω­πο αυτό είναι της καλο­ζω­ι­σμέ­νης και καλο­ταϊ­σμέ­νης από τις λίστες Πέτσα Τατιά­νας Στε­φα­νί­δου. Ενώ οι νεκροί αυξά­νο­νται συνε­χώς και η αγω­νία να βρε­θεί ένας, δυο… όσοι (από τους 750) κατά­φε­ραν να πια­στούν από κάποια σανί­δα και να κρα­τη­θούν στην επι­φά­νεια, η εκπρό­σω­πος της τηλε­ο­πτι­κής χυδαιό­τη­τας και σιχα­σιάς, με τη σιγου­ριά ότι δεν θα είναι ποτέ το παι­δί της σε αυτή τη θέση, ενο­χλή­θη­κε για­τί τα ασθε­νο­φό­ρα είναι απα­σχο­λη­μέ­να με τη διά­σω­ση των ναυα­γών και «εάν αυτή τη στιγ­μή κάποιος χρεια­στεί ασθε­νο­φό­ρο στον νομό Πελο­πον­νή­σου, αν κάποιος σε ένα χωριό πάθει καρ­δια­κό επει­σό­διο, πού θα βρε­θεί ασθε­νο­φό­ρο να τον μεταφέρει;»!!!

Ακό­μα και αν πιστεύ­εις ότι το παι­δί σου δε θα βρε­θεί ποτέ σε παρό­μοια θέση, πρέ­πει να είσαι πολύ σκα­τό­ψυ­χος για να σκέ­φτε­σαι με τον τρό­πο της Τατιάνας.

Βέβαια όλα τα γιου­σου­φά­κια του συστή­μα­τος που την έχουν βγά­λει αΐδρω­τη στη ζωή τους θεω­ρούν πολύ φυσι­κή την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση της ανθρώ­πι­νης ζωής.  Αδυ­να­τούν να κατα­λά­βουν το μέγε­θος της τρα­γω­δί­ας ανοι­χτά της Πύλου.

(Για όσους νιώ­σουν άσχη­μα ή έχουν προ­βλη­μα­τι­σμούς για το λεξι­λό­γιο που χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­με, τους υπεν­θυ­μί­ζου­με τη ρήση του Λ. Μαβί­λη: Χυδαία γλώσ­σα δεν υπάρ­χει, χυδαί­οι άνθρω­ποι υπάρχουν).

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο