Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρέσβειρα Κούβας: Το σχέδιο που προκάλεσε τα επεισόδια της 11ης Ιουλίου στην Κούβα απέτυχε

Στην παρου­σί­α­ση ου βιβλί­ου «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος του Νικο­λάς Γκι­γιέν» σε από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου (Εκδό­σεις Ατέ­χνως) συμ­με­τεί­χε η πρέ­σβει­ρα της Κού­βας Zelmys Maria Dominguez Cortina. Η πρέ­σβει­ρα όπως ήταν φυσι­κό στην ομι­λία της ανα­φέρ­θη­κε και στην προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στο νησί της Επα­νά­στα­σης. Μίλη­σε για όσα έγι­ναν, για την ευθύ­νη των ΗΠΑ, αλλά και για τη δύνα­μη της Κού­βας να αντέ­ξει στα δια­δο­χι­κά κύμα­τα επι­θέ­σε­ων. Η ΚΟΥΒΑ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ απά­ντη­σε ρητά κατη­γο­ρη­μα­τι­κά σε ρητά κατη­γο­ρη­μα­τι­κά σε ερώ­τη­ση παλαί­μα­χου δημο­σιο­γρά­φου (Θα δημο­σιεύ­σου­με ολό­κλη­ρη την ομι­λία της πρέσβειρας).

Ολόκληρη η ομιλία της πρέσβειρα της Κούβας Zelmys Maria Dominguez Cortina;

Ευχα­ρι­στού­με τις Εκδό­σεις Ατέ­χνως για άλλη μια και­νού­ρια έκδο­ση στα ελλη­νι­κά του βιβλί­ου Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος του Εθνι­κού ποι­η­τή της Κού­βας Νικο­λάς Γκι­γιέν, ευχα­ρι­στού­με τον Βελισ­σά­ριο Κοσ­συ­βά­κη για την παντο­τι­νή στή­ρι­ξή του στην υπό­θε­ση της Κού­βας, και ευχα­ρι­στού­με όλους εσάς που είστε παρό­ντες εδώ σήμε­ρα το βράδυ.

Ο Νικο­λάς Γκι­γιέν Μπα­τί­στα, γεν­νή­θη­κε στο Κάμα­γου­εϊ, στις 10 Ιου­λί­ου 1902, και πέθα­νε στην Αβά­να, στις 17 Ιου­λί­ου του 1989. Υπήρ­ξε δημο­σιο­γρά­φος και ποι­η­τής και επί­σης ένας άνθρω­πος που υπε­ρα­σπί­στη­κε τις δίκαιες υπο­θέ­σεις. Εξαι­τί­ας του έργου του, θεω­ρή­θη­κε Εθνι­κός ποι­η­τής της Κού­βας. Οι επα­να­στα­τι­κές του ιδέ­ες τον κρά­τη­σαν στην εξο­ρία τα τελευ­ταία χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας του Μπα­τί­στα, και επέ­στρε­ψε στο νησί μετά την νίκη των επα­να­στα­τών του 1959. Στην σοσια­λι­στι­κή Κού­βα που πήρε την εξου­σία το 1959, εντά­χθη­κε στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και ήταν ανά­με­σα στους ιδρυ­τές της Ένω­σης Συγ­γρα­φέ­ων και Καλ­λι­τε­χνών Κού­βας, όντας ο πρώ­τος πρό­ε­δρος αυτής της οργά­νω­σης. Του άξι­ζε και του απο­νε­μή­θη­κε το Τιμη­τι­κό Μετάλ­λιο Χοσέ Μαρ­τί το 1981.Η ποί­η­σή του θεω­ρεί­ται ως η πιο πλή­ρης έκφρα­ση των πιο επα­να­στα­τι­κών και νόμι­μων λαϊ­κών επι­θυ­μιών της ιστο­ρι­κής περιό­δου μέσα στην οποία δημιουρ­γεί­ται. Εισή­γα­γε το θέμα των μαύ­ρων στην ποί­η­ση στην ισπα­νι­κή γλώσ­σα. Το έργο του μετα­φρά­στη­κε σε πολ­λές γλώσ­σες και έχει τιμη­θεί με εξυ­μνη­τι­κά σχό­λια και μελέ­τες δια­κε­κρι­μέ­νων προ­σω­πι­κο­τή­των των σύγ­χρο­νων γραμ­μά­των, για­τί ήξε­ρε να ερμη­νεύ­ει με πλη­ρό­τη­τα το πνεύ­μα του αγώ­να των ανθρώ­πων και της ελπί­δας τους για την κατά­κτη­ση μιας καλύ­τε­ρης κοι­νω­νίας. Για το έργο του έχει τιμη­θεί με πολ­λά σημα­ντι­κά­βρα­βεία.  Αλλά, κυρί­ως, ο Γκι­γιέν ήταν άνθρω­πος του λαού, που ήξε­ρε να πιά­νει την ουσία της κου­βα­νι­κής εθνι­κό­τη­τας, η οποία δημιουρ­γή­θη­κε μέσα στο καμί­νι των ανθρώ­πι­νων φυλών και του αγώ­να για την ελευ­θε­ρία τους. Τα ποι­ή­μα­τά του για τον Τσε και τον Φιντέλ είναι πολύ γνω­στά. Η καταγ­γε­λία του στις διώ­ξεις της δικτα­το­ρί­ας του Μπα­τί­στα και των γιάν­κη­δων στην Κού­βα απο­τε­λούν σύμ­βο­λα υπε­ρά­σπι­σης της τιμής και της ελευ­θε­ρί­ας των κου­βα­νών. Η επα­να­στα­τι­κή ποί­η­σή του, όχι μόνο στη μορ­φή, αλλά και στο περιε­χό­με­νο, που εκφρά­ζει τα επι­τεύγ­μα­τα της επα­νά­στα­σης, τις αξί­ες του λαού και την υπε­ρά­σπι­ση της εθνι­κής κυριαρ­χί­ας του, τον καθι­στούν άξιο του λαϊ­κού σεβα­σμού και της αγά­πης τους.

Η στρα­τευ­μέ­νη ποί­η­σή του πάλ­λε­ται σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο από ποτέ στο ότι η Κού­βα υπό­κει­ται σε εκστρα­τεί­ες ψεμ­μά­των, χει­ρα­γω­γή­σε­ων, που προ­σπα­θούν να υπο­σκά­ψουν την κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση και στο­χεύ­ουν στο να κατη­γο­ρη­θεί η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση για τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες σε και­ρούς παν­δη­μί­ας. Ξεχνούν ότι το πρω­ταρ­χι­κό εμπό­διο για την ανά­πτυ­ξη της Κού­βας είναι ο εγκλη­μα­τι­κός οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, ο οποί­ος έχει κατα­δι­κα­στεί για άλλη μια φορά από την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών.Επιδιώκουν να παρου­σιά­σουν την Κού­βα σαν μια χώρα που καταρ­ρέ­ει και επι­κρα­τεί χάος, για να προ­κα­λέ­σουν κοι­νω­νι­κή έκρη­ξη και να δικαιο­λο­γή­σουν μια εξω­τε­ρι­κή επέμ­βα­ση. Η συμ­με­το­χή των ΗΠΑ είναι απο­δε­δειγ­μέ­νη. Είναι γνω­στό στο κοι­νό η χρη­μα­το­δό­τη­ση που δίνε­ται σε άτο­μα στην Κού­βα και στο εξω­τε­ρι­κό για να δημιουρ­γή­σουν μικρές ομά­δες στη χώρα μας, που να προ­ω­θούν την εσω­τε­ρι­κή ανω­μα­λία, να προ­κα­λούν και να πραγ­μα­το­ποιούν δρά­σεις ενά­ντια σε ιδρύ­μα­τα και να κάνουν τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες. Επί­σης είναι γνω­στά και ξακου­στά στο κοι­νό τα κίνη­τρα προ­τρο­πής σε πρά­ξεις πρό­κλη­σης των κου­βα­νι­κών θεσμών και των νόμων, μέσω μιντια­κών εκστρα­τειών με ψέμ­μα­τα και δια­στρέ­βλω­ση της κου­βα­νι­κή­ςπραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Καταγ­γέ­λου­με με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο τις βίαιες πρά­ξεις που υπο­κι­νή­θη­καν και εκτε­λέ­στη­καν από εγκλη­μα­τι­κά στοι­χεία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και επι­θέ­σε­ων στις δυνά­μεις της δημό­σιας τάξης. Το σχέ­διο που προ­κά­λε­σε τα επει­σό­δια της 11ης Ιου­λί­ου στην Κού­βα απέ­τυ­χε. Συνε­χί­ζε­ται η κανο­νι­κή λει­τουρ­γία των θεσμών, στις συν­θή­κες που επι­βάλ­λει η έκτα­κτη υγειο­νο­μι­κή κατά­στα­ση. Το κρά­το­ςκαι η κυβέρ­νη­ση και οι θεσμοί της έχουν πλή­ρη έλεγ­χο της κατάστασης.

Η κυβέρ­νη­ση έχει πάρει και θα πάρει τα ανα­γκαία μέτρα για την δια­σφά­λι­ση της ειρή­νης και της ηρε­μί­ας των πολι­τών. Σε καμία στιγ­μή, όπως κάποιοι με κακο­προ­αί­ρε­το τρό­πο είπαν, οι κου­βα­νι­κές αρχές δεν έκα­ναν κάλε­σμα για αντι­πα­ρά­θε­ση και βία μετα­ξύ συμπα­τριω­τών. Έχου­με προ­σφύ­γει στο λαό μας, που πάντα υπήρ­ξε και πάντα είναι ο πρω­τα­γω­νι­στής της υπε­ρά­σπι­σης της Πατρί­δας απέ­να­ντι σε μισθο­φο­ρι­κές επι­θέ­σεις, τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις, σχέ­δια­οι­κο­νο­μι­κού σαμπο­τάζ, μέτρα οικο­νο­μι­κού εξα­να­γκα­σμού και άλλα σχέ­δια απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης. Η παρό­τρυν­ση για δια­χω­ρι­σμό των κου­βα­νών προ­έρ­χε­ται από το εξω­τε­ρι­κό και όχι από το εσω­τε­ρι­κό της Κού­βας. Καταγ­γέ­λου­με την εκστρα­τεία παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης και απα­ξί­ω­σης που κατα­σκευά­ζε­ται από την Ουά­σιγ­κτον. Απέ­να­ντι σε αυτούς τους ελιγ­μούς και τις προ­σπά­θεις προ­βο­λής μιας εικό­νας απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης, δια­τα­ράσ­σο­ντας την ηρε­μία των πολι­τών και το κρά­τος μας δικαί­ου και κοι­νω­νι­κής δικαι­oσύ­νης, ο κου­βα­νι­κός λαός που αγα­πά την ειρή­νη και που δια­θέ­τει μια βαθιά ανθρω­πι­στι­κή κλί­ση, δεν θα παραι­τη­θεί ούτε από μια σπι­θα­μή της οικο­δό­μη­σης μιας κοι­νω­νί­ας χωρίς απο­κλει­σμούς, δημο­κρα­τι­κής, με ευη­με­ρία, μια κοι­νω­νία βιώ­σι­μη, με όλους και για το καλό όλων.

Ευχα­ρι­στώ πολύ.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο