Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρέσβης Βενεζουέλας: Η μαζική μετανάστευση είναι εγγενές φαινόμενο στην αμερικανική ήπειρο, δεν αφορά μόνο τη Βενεζουέλα λόγω της κρίσης

Την αισιο­δο­ξία του για τη βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης στη χώρα του εξέ­φρα­σε μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρέ­σβης της Βενε­ζου­έ­λας στην Αθή­να Φαρίντ Φερ­νά­ντες, μετά την αύξη­ση των παγκό­σμιων τιμών του πετρε­λαί­ου —προ­ϊ­όν στο οποίο στη­ρί­ζε­ται η κρα­τι­κή οικο­νο­μία της Βενεζουέλας—εκφράζοντας παράλ­λη­λα την αγα­νά­κτη­σή του για την εργα­λεια­κή και δυσα­νά­λο­γη παρου­σί­α­ση του φαι­νο­μέ­νου της μετοί­κη­σης πολι­τών της χώρας του λόγω της οικο­νο­μι­κής κατά­στα­σης —μίας ιστο­ρι­κά ενδη­μι­κής τάσης σε όλη τη Λατι­νι­κή Αμερική.

Μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την ευκαι­ρία της παρου­σί­ας του στα εγκαί­νια της έκθε­σης «Συνά­ντη­ση Νέων Ελλά­δας-Μεξι­κού», ο κ. Φερ­νά­ντες δήλω­σε πως η «διε­θνής άνο­δος τιμών του πετρε­λαί­ου, βοη­θά στην παρού­σα συγκυ­ρία να αντι­με­τω­πι­σθούν τα πλέ­ον άμε­σα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα του στο πεδίο της καθη­με­ρι­νό­τη­τας». Ωστό­σο πρό­σθε­σε, πως «για τη δυσκο­λία να επι­τευ­χθεί ένα άμε­σο απο­τέ­λε­σμα θα πρέ­πει να ανα­λο­γι­σθού­με και το ασφυ­κτι­κό εμπάρ­γκο που επι­βάλ­λουν οι ΗΠΑ στη Βενε­ζου­έ­λα, που καθι­στά δυσχε­ρή την προ­μή­θεια αγα­θών, υπη­ρε­σιών και τις συναλ­λα­γές με άλλα κράτη».

Παράλ­λη­λα, ο πρέ­σβης της Βενε­ζου­έ­λας προει­δο­ποί­η­σε πως «ένας άλλος κίν­δυ­νος για την ανά­σχε­ση μίας κάποιας οικο­νο­μι­κής ανά­καμ­ψης, είναι και η έμφυ­τη τάση των συμπα­τριω­τών (του) να επα­να­παύ­ο­νται όπο­τε τα πράγ­μα­τα πηγαί­νουν καλά» και να μην κατα­βά­λουν περαι­τέ­ρω προ­σπά­θειες κι αγώ­νες για βελ­τί­ω­ση των αντι­κει­με­νι­κών, οικο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών, συνθηκών.

Ερω­τη­θείς για τις σχέ­σεις της χώρας του με τους άμε­σους γεί­το­νές της, τη στιγ­μή που και στη Βρα­ζι­λία προ­δια­γρά­φε­ται μία πιθα­νή νίκη του ακρο­δε­ξιού υπο­ψη­φί­ου Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου, τη στιγ­μή που υπάρ­χουν Βενε­ζου­ε­λά­νοι μετα­νά­στες σε καταυ­λι­σμούς εντός της μεγά­λης αυτής χώρας, ο κ. Φερ­νά­ντες απά­ντη­σε πως «με τη Βρα­ζι­λία δεν υπήρ­ξαν ποτέ προ­βλή­μα­τα, μέχρι τη στιγ­μή που επε­νέ­βαι­ναν οι ΗΠΑ. Το ερώ­τη­μα δεν είναι εάν θα υπάρ­ξει πρό­βλη­μα με την εκλο­γή Μπολ­σο­νά­ρου, αλλά το ζήτη­μα είναι εάν και πώς θα παρέμ­βει στις σχέ­σεις ανά­με­σα στις δύο χώρες η Ουάσιγκτον».

Στην παρα­τή­ρη­ση για το πώς τα παγκό­σμια, αλλά και τα ελλη­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, αντι­με­τώ­πι­σαν το θέμα της αθρό­ας μετα­νά­στευ­σης κατοί­κων της Βενε­ζου­έ­λας προς άλλες χώρες, ανα­ζη­τώ­ντας μία διέ­ξο­δο από την κρί­ση, ο πρέ­σβης υπο­γράμ­μι­σε πως «η μαζι­κή μετα­νά­στευ­ση είναι εγγε­νές φαι­νό­με­νο στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο, δεν είναι μία μεμο­νω­μέ­νη κατά­στα­ση που παρα­τη­ρεί­ται λόγω της κρί­σης στη Βενε­ζου­έ­λα. Χιλιά­δες άνθρω­ποι μετα­να­στεύ­ουν καθη­με­ρι­νά σπρωγ­μέ­νοι από οικο­νο­μι­κούς λόγους σε όλα τα πλά­τη και τα μήκη της Κεντρι­κής και Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, αλλά κανέ­νας δεν μιλά­ει για κρί­ση. Και η Βενε­ζου­έ­λα είχε δεχθεί 7 εκατ. πρό­σφυ­γες από την Κολομ­βία λόγω των συγκρού­σε­ων ανά­με­σα στα κυβερ­νη­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα και τους αντάρ­τες, αλλά δεν μίλη­σε για ανθρω­πι­στι­κή, ή πολι­τι­κή, κρί­ση και ούτε κανέ­να μέσο ενη­μέ­ρω­σης ανα­φέρ­θη­κε ποτέ σε αυτό».

«Άλλω­στε», τόνι­σε ο κ. Φερ­νά­ντες, «τα κρά­τη της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, και η Βενε­ζου­έ­λα πολύ περισ­σό­τε­ρο, συγκρο­τού­νται πλη­θυ­σμια­κά από μετα­νά­στες, ή πρό­σφυ­γες, από διά­φο­ρες χώρες που συγκυ­ρια­κά μετοί­κη­σαν σε άλλο έθνος. Κι εμέ­να η οικο­γέ­νειά μου είναι μετα­νά­στες από την Κόστα Ρίκα, ο πατέ­ρας μου γεν­νή­θη­κε εκεί, όπως και η μητέ­ρα μου που η οικο­γέ­νειά της έφθα­σε από την Νικα­ρά­γουα. Όλες οι χώρες υπο­δέ­χο­νται χιλιά­δες μετα­νά­στες, όμως κανείς δεν μιλά για ανθρω­πι­στι­κές κρί­σεις στα κρά­τη από τα οποία ανα­χώ­ρη­σαν», επε­σή­μα­νε ο πρέσβης.

Πηγή: Δημό­σια σελί­δα ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο