Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρέσβης ΗΠΑ: Η Ελλάδα «κόμβος» για τα αμερικάνικα επιχειρηματικά σχέδια που οξύνουν τους ανταγωνισμούς με Ρωσία-Κίνα

«Η συνερ­γα­σία των ΗΠΑ με την Ελλά­δα στον τομέα της ενέρ­γειας και η συνερ­γα­σία μας για τη δια­σφά­λι­ση της ενερ­γεια­κής ασφά­λειας της περιο­χής, είναι σήμε­ρα πιο σημα­ντι­κή από ποτέ. Η Ελλά­δα έχει ένα βασι­κό ρόλο να δια­δρα­μα­τί­σει ως περι­φε­ρεια­κός ενερ­γεια­κός κόμ­βος και αυτός είναι ένας ρόλος που υπο­στη­ρί­ζουν οι ΗΠΑ εδώ και αρκε­τά χρό­νια» σημειώ­νει ο πρέ­σβης των ΗΠΑ στην Ελλά­δα Τζορ­τz Τσού­νης σε συνέ­ντευ­ξη του στην «Καθη­με­ρι­νή της Κυριακής».

Ενώ παρα­θέ­το­ντας τα έργα για την ενερ­γεια­κή δια­σύν­δε­ση της χώρας με τα Βαλ­κά­νια σημειώ­νει πως όταν αυτά ολο­κλη­ρω­θούν «η Ελλά­δα θα έχει γίνει περι­φε­ρεια­κός ενερ­γεια­κός κόμ­βος και θα έχει μειώ­σει την επιρ­ροή της Ρωσί­ας σε αυτόν τον στρα­τη­γι­κό τομέα», προ­α­ναγ­γέ­λο­ντας επί της ουσί­ας την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και των κιν­δύ­νων για το λαό από την προ­ώ­θη­ση του αμε­ρι­κά­νι­κού ενερ­γεια­κού σχε­δια­σμού στην περιοχή.

Σημειώ­νει ακό­μη πως «με τις υπάρ­χου­σες και προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες συν­δέ­σεις με όλους τους γεί­το­νες της, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της Ιτα­λί­ας, των Βαλ­κα­νί­ων και της Τουρ­κί­ας η Ελλά­δα θα βρί­σκε­ται στη βέλ­τι­στη θέση για τη μετα­φο­ρά πρά­σι­νης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας σε όλη την περιο­χή», ενώ δεν παρα­λεί­πει να εξά­ρει και τη σημα­σία της «συνερ­γα­σί­ας» με τις αμε­ρι­κά­νι­κες εται­ρεί­ες που ακο­νί­ζουν μαχαι­ρο­πί­ρου­να για το «πρά­σι­νο» φαγο­πό­τι, εκφρά­ζο­ντας τη στή­ρι­ξη του σε «επεν­δύ­σεις από εται­ρεί­ες όπως η 547 Energy στον αιο­λι­κό τομέα και η Advent Technologies στον τομέα του υδρογόνου».

Συνο­λι­κά άλλω­στε πάνω από τη μισή συνέ­ντευ­ξη του αφιε­ρώ­νε­ται στις «μπίζ­νες» που ευελ­πι­στούν να κλεί­σουν ή έχουν ήδη κλεί­σει επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι των ΗΠΑ στην Ελλά­δα, ξεχω­ρί­ζο­ντας τους τομείς της ενέρ­γειας, των τεχνο­λο­γιών, του του­ρι­σμού, με βάση και το χαμη­λό εργα­τι­κό κόστος και τα κάθε λογής προ­νό­μια που τους εξα­σφα­λί­ζουν οι νόμοι όλων των κυβερνήσεων.

Την ίδια ώρα τα σχέ­δια αυτά, όπως και η προ­σπά­θεια δια­σφά­λι­σης της ΝΑΤΟϊ­κής συνο­χής, δρο­μο­λο­γούν και τις διευ­θε­τή­σεις στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, εκεί όπου για μια ακό­μα φορά ο Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος στη γραμ­μή των «ίσων απο­στά­σε­ων» καλεί πάλι Ελλά­δα και Τουρ­κία σε επί­λυ­ση των «δια­φο­ρών» σε συμ­μα­χι­κό πνεύ­μα, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας πως «σε μια επο­χή όπου η ενό­τη­τα είναι πιο απα­ραί­τη­τη από ποτέ, είναι κρί­σι­μο οι σύμ­μα­χοι μας στο ΝΑΤΟ, Ελλά­δα και Τουρ­κία, να συνερ­γα­στούν για να δια­τη­ρή­σουν την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην περιο­χή και να επι­λύ­σουν τις δια­φο­ρές τους διπλωματικά».

«Προ­α­ναγ­γε­λία» παρα­πέ­ρα όξυν­σης του αντα­γω­νι­σμού και με την Κίνα ‑με ό,τι αυτό σημα­το­δο­τεί- απο­τε­λεί και η δήλω­ση του νέου πρέ­σβη πως «Η κυβέρ­νη­ση της Κίνας έχει απο­κα­λέ­σει το λιμά­νι του Πει­ραιά ως το “κεφά­λι του δρά­κου” της “Πρω­το­βου­λί­ας μια ζώνη, ένας δρό­μος” στην Ευρώ­πη. Ως πρέ­σβης δεσμεύ­ο­μαι προ­σω­πι­κά να δια­σφα­λί­σω δίκαιο και δια­φα­νή αντα­γω­νι­σμό και πρό­σβα­ση στην αγο­ρά για τις εται­ρεί­ες των ΗΠΑ και να δια­σφα­λί­σω ότι οι τοπι­κοί εταί­ροι μας κατα­νο­ούν τα οφέ­λη τα συνερ­γα­σί­ας με έμπι­στους εταί­ρους σε υπο­δο­μές ζωτι­κής σημα­σί­ας», όπως η ναυ­πη­γι­κή και τα λιμά­νια, φέρ­νο­ντας ως παρα­δείγ­μα­τα τη στή­ρι­ξη στις αμε­ρι­κά­νι­κες εται­ρεί­ες που διεκ­δι­κούν το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, όπως και ότι «οι ΗΠΑ επι­κε­ντρώ­νο­νται έντο­να στα ναυ­πη­γεία της Ελευ­σί­νας και του Σκα­ρα­μα­γκά». Στην κατεύ­θυν­ση αυτή σημειώ­νει πως αξιο­ποιεί­ται τόσο η Αμε­ρι­κά­νι­κη Ανα­πτυ­ξια­κή Τρά­πε­ζα (DFC — σ.σ. έχει χαρα­κτη­ρι­στεί και ως “η απά­ντη­ση στην διπλω­μα­τία του πορ­το­φο­λιού” της Κίνας), η Τρά­πε­ζα Εισα­γω­γών — Εξα­γω­γών των ΗΠΑ, όπως και η συνερ­γα­σία με το υπουρ­γείο Εμπο­ρί­ου των ΗΠΑ.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο