Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρέσβης Παλαιστίνης: «Βαθιά απογοητευμένος» από τη στάση του ελληνικού ΥΠΕΞ στις επιθέσεις του Ισραήλ

«Προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος και βαθιά απο­γοη­τευ­μέ­νος», δηλώ­νει ο πρέ­σβης του κρά­τους της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα, Μαρουάν Του­μπά­σι, από τις δηλώ­σεις του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών σχε­τι­κά με τις πρό­σφα­τες επι­θέ­σεις των ισραη­λι­νών ενα­ντί­ον των Παλαιστινίων.

Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά λέει ο πρέ­σβης στη δήλω­σή του,  θα περί­με­νε από το ελλη­νι­κό ΥΠΕΞ μια υπο­στη­ρι­κτι­κή δήλω­ση «για τους Παλαι­στι­νί­ους που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν ειρη­νι­κά ενά­ντια στις απει­λές εξό­ντω­σης και τις συνε­χείς επι­θέ­σεις των ένο­πλων αποί­κων στην Ιερουσαλήμ».

Παράλ­λη­λα, ο Μ. Του­μπά­σι εκφρά­ζει την ευγνω­μο­σύ­νη του προς τον ελλη­νι­κό λαό «που στέ­κε­ται πάντα δίπλα μας υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος τις αρχές της ελευ­θε­ρί­ας, της αυτο­διά­θε­σης και της δημο­κρα­τί­ας» και ξεκα­θα­ρί­ζει ότι το Ισρα­ήλ «υπε­ρα­σπί­ζε­ται την αποι­κια­κή επε­κτα­τι­κή κατο­χή του».

Αναλυτικά η δήλωση του Μ. Τουμπάσι:

«Είμα­στε προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι και βαθιά απο­γοη­τευ­μέ­νοι από τις τελευ­ταί­ες δηλώ­σεις του ελλη­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών σχε­τι­κά με τις πρό­σφα­τες επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον του παλαι­στι­νια­κού άμα­χου λαού.

Περι­μέ­να­με από την Ελλά­δα «το λίκνο της δημο­κρα­τί­ας» μια υπο­στη­ρι­κτι­κή δήλω­ση του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της, για τους Παλαι­στι­νί­ους που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν ειρη­νι­κά ενά­ντια στις απει­λές εξό­ντω­σης και τις συνε­χείς επι­θέ­σεις των ένο­πλων αποί­κων στην Ιερου­σα­λήμ καθ’ όλη τη Μεγά­λη εβδο­μά­δα του Πάσχα και τον Μήνα του Ραμα­ζα­νιού καθώς και οι Ισραη­λι­νές από­πει­ρες εθνο­κά­θαρ­σης ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων κατοί­κων της γει­το­νιάς Sheikh Jarrah στην Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και των βάναυ­σων επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον του λαού μας στη Γάζα.

Ο λαός μας αντι­στέ­κε­ται στη βίαιη ισραη­λι­νή κατο­χή ακρι­βώς με τον ίδιο τρό­πο που έκα­νε ο ελλη­νι­κός λαός στη μακρά ιστο­ρία του σύμ­φω­να με το διε­θνές και ανθρω­πι­στι­κό δίκαιο.

Ας είμα­στε σαφείς, το Ισρα­ήλ δεν υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον εαυ­τό του, αλλά υπε­ρα­σπί­ζε­ται την αποι­κια­κή επε­κτα­τι­κή κατο­χή του.

Εκφρά­ζου­με την ευγνω­μο­σύ­νη μας στον αδελ­φό ελλη­νι­κό λαό που στέ­κε­ται πάντα δίπλα μας υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος τις αρχές της ελευ­θε­ρί­ας, της αυτο­διά­θε­σης και της δημο­κρα­τί­ας».

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο