Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πραξικόπημα στον Νίγηρα: Ενισχύεται η αντιπαράθεση στην περιοχή του Σαχέλ

Συνε­δριά­ζουν εκτά­κτως από σήμε­ρα μέχρι την Παρα­σκευή οι αρχη­γοί των Γενι­κών Επι­τε­λεί­ων της ECOWAS (Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα Δυτι­κής Αφρι­κής) για την κατά­στα­ση στον Νίγη­ρα μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα. Η συνε­δρί­α­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην πρω­τεύ­ου­σα της Νιγη­ρί­ας, Αμπούτζα.

Την Κυρια­κή λήγει το τελε­σί­γρα­φο της ECOWAS — όπου έχει επιρ­ροή η Γαλ­λία — για στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στον Νίγη­ρα εάν δεν απε­λευ­θε­ρω­θεί ο ανα­τρα­πείς πρό­ε­δρος, Μοχά­μεντ Μπα­ζούμ, και δεν απο­κα­τα­στα­θεί η συνταγ­μα­τι­κή τάξη στη χώρα.

Την αντί­θε­ση τους στο ενδε­χό­με­νο στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης στον Νίγη­ρα από την ECOWAS έχουν εκφρά­σει χώρες της περιο­χής όπως η Αλγε­ρία, η Μπουρ­κί­να Φάσο, το Μάλι, η Γουι­νέα (με πρω­τεύ­ου­σα το Κονακρί).

Η κυβέρ­νη­ση πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών του στρα­τη­γού Αμπ­ντου­ραχ­μάν Τσια­νί έχει ανα­λά­βει τα ηνία δια­κυ­βέρ­νη­σης του Νίγη­ρα ερχό­με­νος σε ρήξη με τη Γαλ­λία, πρώ­ην αποι­κιο­κρα­τι­κή δύνα­μη, και την Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα Δυτι­κής Αφρι­κής, και έχο­ντας — μετα­ξύ άλλων — απα­γο­ρεύ­σει τις εξα­γω­γές ουρα­νί­ου και χρυ­σού στη Γαλ­λία. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι από το ουρά­νιο του Νίγη­ρα που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται γαλ­λι­κά μονο­πώ­λια, οι γαλ­λι­κοί πυρη­νι­κοί σταθ­μοί παρά­γουν περί­που το 10% — 17% του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που χρειά­ζε­ται η Γαλλία.

Η πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση — που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Εθνι­κό Συμ­βού­λιο για τη Δια­σφά­λι­ση της Πατρί­δας (CNSP) — ανα­κοί­νω­σε ότι άνοι­ξαν τα ενα­έ­ρια και χερ­σαία σύνο­ρα που είχαν κλεί­σει πριν από μια βδο­μά­δα με τις γει­το­νι­κές χώρες, Αλγε­ρία, Μπουρ­κί­να Φάσο, Μάλι, Λιβύη και Τσαντ. Εδραιώ­νο­ντας δε περαι­τέ­ρω την εξου­σία της προ­χώ­ρη­σε στον διο­ρι­σμό νέων κυβερ­νη­τών και στις οκτώ περι­φέ­ρειες της χώρας.

Πηγή: 902.gr

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο