Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα στο Ευρωμπάσκετ

Στο Ευρω­μπά­σκετ δίνει σήμε­ρα το πρώ­το της παι­χνί­δι η Εθνι­κή Ομά­δα. Στις 18:00 αντι­με­τω­πί­ζει στο Μιλά­νο την Κρο­α­τία. Θέλει να μπει με το δεξί στη διορ­γά­νω­ση και να κάνει το πρώ­το βήμα για την κατά­κτη­ση της 1ης θέσης του ομίλου.

Ακο­λου­θούν αύριο (22:00) ο αγώ­νας με την οικο­δέ­σποι­να του ομί­λου Ιτα­λία και τη Δευ­τέ­ρα (18:00) η ανα­μέ­τρη­ση με τη Μεγά­λη Βρετανία.

Οι Λευ­τέ­ρης Μπο­χω­ρί­δης και Λεω­νί­δας ήταν οι δύο τελευ­ταί­οι παί­κτες που «έκο­ψε» ο Ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής, Δημή­τρης Ιτού­δης, χθες (1/9).

eνθου­σια­σμός και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για μεγά­λες «μάχες» απέ­να­ντι σε σπου­δαί­ες ομά­δες απο­τε­λούν τα συστα­τι­κά της επι­τυ­χί­ας για την ομά­δα του Ιτού­δη που κρυ­φο­κοι­τά­ζει το βάθρο για πρώ­τη φορά από το 2009 (χάλ­κι­νο στο Ευρω­μπά­σκετ της Πολω­νί­ας) πέρα από τις δεδο­μέ­νες αγω­νι­στι­κές δυνα­τό­τη­τες και με τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να την ανε­βά­ζει… πολ­λά επί­πε­δα, σε ταχύ­τη­τα και θέα­μα. Τα προ­βλή­μα­τα τραυ­μα­τι­σμών, όμως δεν έλει­ψαν, κατά το διά­στη­μα της προ­ε­τοι­μα­σί­ας, με τον Κώστα Αντε­το­κούν­μπο, να συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται την τελευ­ταία στιγ­μή στη δωδε­κά­δα, χωρίς όμως να είναι έτοι­μος. Αντα­πο­κρί­θη­κε μεν εξαι­ρε­τι­κά στη θερα­πεία, αλλά όλα δεί­χνουν πως δεν θα είναι στη δωδε­κά­δα απέ­να­ντι στους Κρο­ά­τες, αφού χρειά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρες ημέ­ρες για να είναι έτοι­μος να προ­σφέ­ρει, όταν η εθνι­κή θα τον χρειά­ζε­ται… περισ­σό­τε­ρο. Ο Γιώρ­γος Παπα­γιάν­νης είναι έτοι­μος να παί­ξει, στο «5», αλλά καθώς κι εκεί­νος έκα­νε αγώ­να δρό­μου για να ξεπε­ρά­σει τον τραυ­μα­τι­σμό του και να μην χάσει το Ευρω­μπά­σκετ, ανα­μέ­νε­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί με… φει­δώ από τον Ομο­σπον­δια­κό προ­πο­νη­τή και ανά­λο­γα με τις απαι­τή­σεις κάθε αγώ­να, ώστε να μην υπάρ­ξει ρίσκο για υπο­τρο­πή και να είναι πανέ­τοι­μος στα νοκ άουτ χια­στί παι­χνί­δια από τη φάση των «16», στο Βερο­λί­νο. Έτοι­μοι ν’ αγω­νι­στούν είναι οι Κώστας Σλού­κας και Ιωάν­νης Παπαπέτρου.

Στις δηλώ­σεις τους οι Κρο­ά­τες διε­θνείς χθες έχρι­σαν φαβο­ρί την εθνι­κή Ελλά­δας, αλλά έστει­λαν μήνυ­μα πως δεν απο­κλεί­ε­ται να μπο­ρέ­σουν να κάνουν… την έκπλη­ξη, αφού όπως τόνι­σαν προ­ε­τοι­μά­ζο­νται πολύ και­ρό για αυτόν τον πρώ­το αγώ­να. Ο γνώ­ρι­μος στους Έλλη­νες φιλά­θλους από τη θητεία του ως παί­κτης σε Πανα­θη­ναϊ­κό, ΠΑΟΚ, Πανελ­λή­νιο και Ολυ­μπια­κό Ντα­μίρ Μου­λα­ο­μέ­ρο­βιτς είναι ο Ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής της Κρο­α­τί­ας και το σίγου­ρο είναι πως για να στα­μα­τή­σει το Νο 34 της εθνι­κής, Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο, θα στέλ­νει πολ­λούς παί­κτες πάνω του για να του κλεί­σουν τους δια­δρό­μους και να του περιο­ρί­σουν τον χώρο δρά­σης του. Βέβαια, αυτή η εθνι­κή η Ελλά­δας, η καλύ­τε­ρη όλων των επο­χών, έχει πολ­λές λύσεις και παί­κτες να σκο­ρά­ρουν, όταν και αν οι αντί­πα­λες άμυ­νες κατα­φέ­ρουν να «κλει­δώ­σουν» τον “Greek Freak”.

Oι Κρο­ά­τες ταξί­δε­ψαν στο Μιλά­νο, μετά το πρό­σφα­το σοκ, του απο­κλει­σμού τους από τον 2ο γύρο των προ­κρι­μα­τι­κών του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 2023. Η επι­στρο­φή στο βάθρο σε Ευρω­μπά­σκετ απο­τε­λεί κρυ­φό πόθο για την πει­σμω­μέ­νη Κρο­α­τία που στα 30 χρό­νια της ιστο­ρί­ας της μετρά μόνο δύο χάλ­κι­να μετάλ­λια (1993, 1995). Έχει δηλα­δή να κατα­κτή­σει ένα μετάλ­λιο εδώ και 27 χρό­νια! Ο 33χρονος πλέ­ον σμολ φόρ­γουορντ των Γιού­τα Τζαζ Μπό­γιαν Μπογκ­ντά­νο­βιτς απο­τε­λεί το «αστέ­ρι» της Κρο­α­τί­ας. Ο πρώ­ην παί­κτης του Πανα­θη­ναϊ­κού, Μάριο Χεζό­νια, δίνει λύσεις στην επί­θε­ση, ενώ ο «Μού­λα» δια­θέ­τει και τρεις ακό­μη πολύ… επι­κίν­δυ­νους παί­κτες, τους Ντά­ριο Σάριτς, Κρού­νο­σλαβ Σιμόν και Ίβι­τσα Ζού­μπατς. Αγώ­νας δρό­μου έγι­νε για να μαζέ­ψει όλα τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα και ν’ αγω­νι­στεί ως «νατου­ρα­λι­ζέ» ο Τζά­λεν Σμιθ. Πάντως, ο Ντα­μίρ Μου­λα­ο­μέ­ρο­βιτς πήρε… γεν­ναί­ες απο­φά­σεις, μετά τον απο­κλει­σμό από τον Παγκό­σμιο Κύπελ­λο με πιο ηχη­ρές αυτές που αφο­ρούν τη μη πρό­σκλη­ση στους Άντε Ζίζιτς και Ντρά­γκαν Μπέντερ.

Η εθνι­κή θα προ­σπα­θή­σει να μπει με το… δεξί στο Ευρω­μπά­σκετ, με νίκη επί της Κρο­α­τί­ας, με πρώ­το στό­χο την κατά­λη­ψη της πρώ­της θέσης του 3ου ομί­λου, ενώ αύριο, Σάβ­βα­το (3/9) στις 22:00 στο δρό­μο των παι­κτών του Δημή­τρη Ιτού­δη θα βρε­θεί η Ιταλία.

ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

 ΕΛΛΑΔΑ

ΟΝΟΜΑ
Δημή­τρης Αγραβάνης
Μιχά­λης Λούντζης
Γιώρ­γος Παπαγιάννης
Γιαν­νού­λης Λαρεντζάκης
Κώστας Παπανικολάου
Ιωάν­νης Παπαπέτρου
Κώστας Αντετοκούνμπο
Τάι­λερ Ντόρσεϊ
Νικ Καλάθης
Κώστας Σλούκας
Γιάν­νης Αντετοκούνμπο
Θανά­σης Αντετοκούνμπο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ

KΡΟΑΤΙΑ

ΜΠΟΓΙΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΙΤΣ
ΤΟΝΙ ΠΕΡΚΟΒΙΤΣ ΓΚΑΡΝΤ
ΤΖΑΛΕΝ ΣΜΙΘ ΓΚΑΡΝΤ
ΡΟΚΟ ΠΡΚΑΤΣΙΝ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ
ΚΡΟΥΝΟΣΛΑΒ ΣΙΜΟΝ ΓΚΑΡΝΤ
ΜΑΡΙΟ ΧΕΖΟΝΙΑ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ
ΛΟΒΡΟ ΓΚΝΙΝΤΙΤΣ ΓΚΑΡΝΤ
ΚΑΡΛΟ ΜΑΤΚΟΒΙΤΣ ΣΕΝΤΕΡ
ΙΒΑΝ ΡΑΜΛΙΑΚ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΜΑΒΡΑ ΓΚΑΡΝΤ
ΙΒΙΤΣΑ ΖΟΥΜΠΑΤΣ ΣΕΝΤΕΡ
ΝΤΑΡΙΟ ΣΑΡΙΤΣ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΤΑΜΙΡ ΜΟΥΛΑΟΜΕΡΟΒΙΤΣ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο