Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Νοικοκυριά, σχολεία, νοσοκομεία πληρώνουν δυσβάσταχτους φόρους, εφοπλιστές βιομήχανοι ατελώς…

Από σήμε­ρα 15 Οκτω­βρί­ου ξεκι­νά η διά­θε­ση του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης με τιμή που το καθι­στά και φέτος απλη­σί­α­στο για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Η τιμή του 1,05 ευρώ ανά λίτρο ενώ τον Οκτώ­βριο του 2018, η τιμή με την οποία έκα­νε πρε­μιέ­ρα το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης ήταν το 1,145 ευρώ/λίτρο.

Ο πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου των Εται­ριών Εμπο­ρί­ας Πετρε­λαιοει­δών Ελλά­δας (ΣΕΕΠΕ) Γιάν­νης Αλη­γι­ζά­κης είχε τονί­σει, μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση του Συν­δέ­σμου, ότι η κατα­νά­λω­ση πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης στα χρό­νια της κρί­σης μειώ­θη­κε κατά 70 %. Σημεί­ω­σε ότι η καλύ­τε­ρη λύση θα ήταν να μειω­θεί ο Ειδι­κός Φόρος Κατα­νά­λω­σης στο προ­ϊ­όν, έως ότου όμως δημιουρ­γη­θούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις γι’ αυτό, πρό­τει­νε τη διεύ­ρυν­ση του επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης σε όλες τις οικο­γέ­νειες με εισό­δη­μα έως 50.000 ευρώ το χρό­νο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Η φορο­λο­γία (ΕΦΚ και ΦΠΑ) στο πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης και το φυσι­κό αέριο για οικια­κή χρή­ση είναι δυσβά­στα­χτη. Τη στιγ­μή που λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, σχο­λεία, νοσο­κο­μεία, γηρο­κο­μεία πλη­ρώ­νουν φόρους στο πετρ­λε­λαιο, οι εφο­πλι­στές προ­μη­θεύ­ο­νται αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο και οι βιο­μή­χα­νοι αφο­ρο­λό­γη­το φυσι­κό αέριο.

Το αίτη­μα για κατάρ­γη­ση όλων των φόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) από το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης και το φυσι­κό αέριο για οικια­κή χρή­ση ειναι πιο επί­και­ρο από ποτέ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο