Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Οι γειτονιές του κόσμου”, από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ (5/4)

Την Κυρια­κή 5 Απρί­λη, στις 7.00 μμ στον κινη­μα­το­γρά­φο STUDIO (Σταυ­ρο­πού­λου 33 πλ Αμε­ρι­κής), θα δοθεί η πρώ­τη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση του έργου «Οι γει­το­νιές του κόσμου» από την θεα­τρι­κή ομά­δα του ΠΑΜΕ.

Οι γει­το­νιές του κόσμου είναι ποί­η­μα, ένα από τα σπου­δαία έργα του μεγά­λου μεγά­λου μας ποι­η­τή Γιάν­νη Ρίτσου. Γρά­φτη­κε την περί­ο­δο 1949–1951, όντας κρα­τού­με­νος στη Μακρόννησο.

Για τις ανά­γκες του έργου δρα­μα­το­ποι­ή­θη­καν μεγά­λα απο­σπά­σμα­τα, με τη σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια του σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Παπακωνσταντίνου.

Η πρώ­τη παρά­στα­ση στις 5 Απρί­λη θα γίνει με ζωντα­νή μου­σι­κή κάλυ­ψη την οποία έχει επι­με­λη­θεί η μου­σι­κός Σοφία Καμά­για.

Η πρώ­τη παρά­στα­ση αφιε­ρω­μέ­νη στα 16 χρό­νια αγω­νι­στι­κής δρά­σης του ΠΑΜΕ φιλο­δο­ξεί να ενι­σχύ­σει το κύρος του ΠΑΜΕ αλλά και την καμπά­νια για οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση και τη δια­κί­νη­ση λαχνών που θα κλη­ρω­θούν στις 1 Ιού­νη 2015.

Η είσο­δος για την παρά­στα­ση θα γίνε­ται με προ­σκλή­σεις οι οποί­ες δια­τί­θε­νται δωρε­άν και υπάρ­χουν στα γρα­φεία του ΠΑΜΕ και στα σωματεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο