Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρεσβεία ΗΠΑ: Ξεδιάντροπη υποκρισία με σημαία… «Black Lives Matter»

Είναι γνω­στός ο κυνι­σμός και η βαθύ­τα­τη υπο­κρι­σία των ιμπε­ρια­λι­στών. Η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ελλά­δα φρό­ντι­σε σήμε­ρα να μας το υπεν­θυ­μί­σει, με μια κίνη­ση που μόνο θυμη­δία και οργή προκαλεί.

Σήμε­ρα, λοι­πόν, ανή­με­ρα της επε­τεί­ου της δολο­φο­νί­ας του Τζορτζ Φλόιντ από αστυ­νο­μι­κό στη Μινε­ά­πο­λη, η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να και το προ­ξε­νείο τους στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, ανήρ­τη­σαν σημαία με την επι­γρα­φή «Black Lives Matter»!

Μάλι­στα, δεν αρκέ­στη­καν σε αυτό, αλλά σε μήνυ­μα της Αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα ανα­φέ­ρουν το εξής: «Αναρ­τού­με αυτήν την σημαία προς τιμήν του Τζορτζ Φλόιντ, ο οποί­ος δολο­φο­νή­θη­κε πριν από έναν χρό­νο, σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης με ανθρώ­πους σε όλο τον πλα­νή­τη που ανα­ζη­τούν έναν κόσμο χωρίς φυλε­τι­κές δια­κρί­σεις κι ένα μέλ­λον με ίσες ευκαι­ρί­ες για όλους». 

us consulate thessaloniki

Η σημαία «Black Lives Matter» στο Αμε­ρι­κά­νι­κο προ­ξε­νείο της Θεσσαλονίκης.

Ποιοί μιλούν άρα­γε για «αλλη­λεγ­γύη», «κόσμο χωρίς φυλε­τι­κές δια­κρί­σεις» και «ίσες ευκαι­ρί­ες για όλους»;

Οι φονιά­δες των λαών που όταν δεν μακε­λεύ­ουν ολό­κλη­ρες χώρες φρο­ντί­ζουν να επεμ­βαί­νουν στα εσω­τε­ρι­κά τους. Οι ίδιοι που προ­ω­θούν, συστη­μα­τι­κά και μεθο­δευ­μέ­να, την εκμε­τάλ­λευ­ση και τον ρατσι­σμό, που δεν διστά­ζουν να πυρο­βο­λή­σουν ακό­μη και ενά­ντια στον ίδιο τους τον λαό προ­κει­μέ­νου να σώσουν το σάπιο σύστη­μά τους.

Η δήθεν «λύπη» των δήμιων για τα θύμα­τά τους δεί­χνει το μέγε­θος της υπο­κρι­σί­ας τους και μόνο ως τέτοια μπο­ρεί να εκληφθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο