Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρετεντέρης ο… χαχανούλης

Περί­ερ­γη αντί­λη­ψη για το «χιού­μορ» φαί­νε­ται πως έχει ο Γ. Πρετεντέρης.

Τόσο περί­ερ­γη ώστε να ξεσπά σε γέλια, εν μέσω συνέ­ντευ­ξης, στο άκου­σμα της βίαι­ης συμπε­ρι­φο­ράς ενός ΜΑΤατζή.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο γνω­στός δημο­σιο­γρά­φος δεν κρα­τή­θη­κε και άρχι­σε να χαχα­νί­ζει κατά την διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης του πρω­θυ­πουρ­γού στο «MEGA», όταν η συμπα­ρου­σιά­στρια του Ράνια Τζί­μα ανα­φέρ­θη­κε στο περι­στα­τι­κό με τον άντρα των ΜΑΤ που πριν μια εβδο­μά­δα έσπα­γε βιτρί­νες στα Εξάρ­χεια, απει­λού­σε κόσμο και φώνα­ζε ότι «είναι τρελός».

«Τις ίδιες μέρες βλέ­πα­με έναν άντρα των ΜΑΤ να σπά­ει μια βιτρί­να και να φωνά­ζει “ναι είμαι τρε­λός”», είπε η Ράνια Τζί­μα για να πετα­χτεί ο Πρε­τε­ντε­ρης γελώ­ντας και ρωτώ­ντας «Έτσι φώναζε;».

Δεί­τε το από­σπα­σμα από το 32:15 έως το 32:25

Φαί­νε­ται, για τον Πρε­τε­ντέ­ρη, είναι εξό­χως δια­σκε­δα­στι­κό ένας άνθρω­πος που έχει — υπο­τί­θε­ται — επι­φορ­τι­στεί με την τήρη­ση της «τάξης» και «ευνο­μί­ας» (στο πλαί­σιο πάντα του αστι­κού κρά­τους), να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται σαν τρα­μπού­κος, τρο­μο­κρα­τώ­ντας και τραυ­μα­τί­ζο­ντας κόσμο.

Είναι εξό­χως πιθα­νό ο Πρε­τε­ντέ­ρης να δια­σκε­δά­ζει βλέ­πο­ντας τα ΜΑΤ να χτυ­πά­νε δια­δη­λω­τές, να ψεκά­ζουν συντα­ξιού­χους, να συμπε­ρι­φέ­ρο­νται σαν αφιο­νι­σμέ­να πλή­θη βαρβάρων.

Αλλά, μην ξεχνά­με, για τον Πρε­τε­ντέ­ρη μιλά­με. Δεν περι­μέ­να­με δα και κάτι καλύτερο…

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο