Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πριν από 92 χρόνια η πρώτη μετάδοση ματς από το ράδιο

Η 22η Ιανουα­ρί­ου, μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα πριν από 92 χρό­νια, το 1927 είναι μια ιστο­ρι­κή ημε­ρο­μη­νία για τη διά­δο­ση του ποδοσφαίρου.

Ο αγώ­νας μετα­ξύ της Άρσε­ναλ και της Σέφιλντ Γιου­νάι­τεντ είναι ο πρώ­τος που μετα­δό­θη­κε ραδιο­φω­νι­κά. Έγι­νε από το BBC, το οποίο μόλις τρεις εβδο­μά­δες νωρί­τε­ρα είχε απο­κτή­σει τα δικαιώ­μα­τα εκπο­μπής αθλη­τι­κών γεγο­νό­των, ξεκι­νώ­ντας από το αγώ­να ράγκ­μπι μετα­ξύ Αγγλί­ας και Ουαλίας.

Για την ιστο­ρία η συνά­ντη­ση της Αρε­ναλ με την Σέφιλντ Γιου­νάι­τεντ ολο­κλη­ρώ­θη­κε με σκορ 1–1, αλλά το πιο σημα­ντι­κό είναι ότι η μετά­δο­ση ήταν τόσο επι­τυ­χη­μέ­νη ώστε να οδη­γή­σει στην ανά­πτυ­ξη και την διά­δο­ση του ποδοσφαίρου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο