Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προήχθη η Αδαμαντία Οικονόμου που αθώωσε τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής

Η Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου, η εισαγ­γε­λέ­ας που αθώ­ω­σε με την πρό­τα­σή της τη Χρυ­σή Αυγή, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, προ­ή­χθη σε αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου. Η από­φα­ση ελή­φθη στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του Ανω­τά­του Δικα­στι­κού Συμβουλίου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου, στην αγό­ρευ­σή της στην πολύ­κρο­τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής στις 18 Δεκεμ­βρί­ου του 2019, είχε υπο­στη­ρί­ξει ότι δεν απο­δεί­χθη­κε οργα­νω­μέ­νη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση μελών της Χρυ­σής Αυγής. Αγνό­η­σε όλα τα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που παρου­σιά­στη­καν στην ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία (μάρ­τυ­ρες, κατα­θέ­σεις, έγγρα­φα, φωτο­γρα­φί­ες, υλι­κό από κατα­σχε­μέ­νους δίσκους κ.λπ.), όπως αγνό­η­σε και το βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών που κατέ­λη­ξε στην κατη­γο­ρία τέλε­σης του αδι­κή­μα­τος σύστα­σης και διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Αγνό­η­σε επί­σης ότι οι περισ­σό­τε­ροι είχαν και προη­γού­με­νες κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις και πρό­τει­νε να δοθεί στις ποι­νές αναστολή.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο