Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προανακριτική: Τη Δευτέρα η εξέταση του «Μάξιμου Σαράφη»

Για το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας καθο­ρί­στη­κε η κατά­θε­ση του «προ­στα­τευό­με­νου μάρ­τυ­ρα» με την κωδι­κή ονο­μα­σία «Μάξι­μος Σαρά­φης» στην Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής, που διε­ρευ­νά το ρόλο του πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Δ. Παπαγ­γε­λό­που­λου στην υπό­θε­ση «Novartis».

Το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής, ο μάρ­τυ­ρας εμφα­νί­στη­κε αυτο­βού­λως στη ΓΑΔΑ και δήλω­σε πρό­θυ­μος να εξε­τα­στεί από την Προ­α­να­κρι­τι­κή. Με βάση το τυπι­κό, εκτε­λέ­στη­κε το ένταλ­μα βίαι­ης προ­σα­γω­γής που εκκρε­μού­σε σε βάρος του, ενη­με­ρώ­θη­κε το προ­ε­δρείο της Επι­τρο­πής και ορί­στη­κε η κατά­θε­ση του για τη Δευτέρα.

Ο τρό­πος που θα εξε­τα­στεί ο «προ­στα­τευό­με­νος μάρ­τυ­ρας» θα απο­φα­σι­στεί σε έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση της Προ­α­να­κρι­τι­κής, το πρωί της Δευ­τέ­ρας. Πάντως, πηγές της πλειο­ψη­φί­ας άφη­ναν να εννοη­θεί ότι θα θα απο­δε­χθούν το αίτη­μα του να εξε­τα­στεί σε ξεχω­ρι­στή αίθου­σα της ΓΑΔΑ, με αλλοιω­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά και φωνή.

Νωρί­τε­ρα, ο επο­πτεύ­ων εισαγ­γε­λέ­ας της Δια­φθο­ράς, αντιει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Π, Μπρα­κου­μά­τσος, απά­ντη­σε στα ερω­τή­μα­τα που του έθε­σε χθες αντι­προ­σω­πεία της Προ­α­να­κρι­τι­κής ότι οι «προ­στα­τευό­με­νοι μάρ­τυ­ρες» θα καθο­ρί­σουν τον τρό­πο με τον οποίο επι­θυ­μούν να κατα­θέ­σουν στην Επι­τρο­πή της Βουλής.

Οχυ­ρω­μέ­νη πίσω από τις κατευ­θύν­σεις του Αρεί­ου Πάγου, η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία της ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ θα επι­λέ­ξουν μια καρι­κα­τού­ρα εξέ­τα­σης, υπό το καθε­στώς της ανω­νυ­μί­ας που προ­βλέ­πει η υπα­γω­γή σε καθε­στώς «προ­στα­σί­ας».

Υπεν­θυ­μί­ζου­με πως χθες οι μάσκες έπε­σαν, όταν αρνή­θη­καν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ να κατα­θέ­σουν οι «προ­στα­τευό­με­νοι μάρ­τυ­ρες» με τη φυσι­κή παρου­σία και το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο τους στην Προ­α­να­κρι­τι­κή, όπως όλοι οι άλλοι μάρτυρες.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ έχει ανα­λά­βει εργο­λα­βι­κά να υπε­ρα­σπι­στεί αυτόν τον επι­κίν­δυ­νο και διά­τρη­το θεσμό των μαρ­τύ­ρων με κου­κού­λα, ο οποί­ος πάει χέρι — χέρι με τον τρομονόμο.

«Η επι­χει­ρού­με­νη θεσμι­κή εκτρο­πή έπε­σε στο κενό. Η απά­ντη­ση του Αρεί­ου Πάγου απο­τε­λεί κόλα­φο για τις μεθο­δεύ­σεις του κ. Μητσο­τά­κη», σημεί­ω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο