Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων λόγω των ισχυρών ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές, οι οποί­οι σύμ­φω­να με την ΕΜΥ φθά­νουν πρό­σκαι­ρα στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν εκτε­λέ­στη­καν τα πρω­ι­νά δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τις Κυκλά­δες, ενώ κανο­νι­κά διε­ξά­γο­νται τα δρο­μο­λό­για στον Αργοσαρωνικό.

Επί­σης, από τη Ραφή­να δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για για τις Κυκλά­δες και από το Λαύ­ριο δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το δρο­μο­λό­γιο super jet για Κέα.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις που μπο­ρεί να υπάρ­ξουν στα δρο­μο­λό­για λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο