Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω θυελλωδών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες σε πολ­λές περιο­χές, λόγω των θυελ­λω­δών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν στα ανα­το­λι­κά και φθά­νουν στο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα τοπι­κά τα 9 μπο­φόρ. Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των υδρο­πτέ­ρυ­γων για τη Σαλα­μί­να. Tα υπό­λοι­πα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων εκτε­λού­νται κανο­νι­κά. Από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν εκτε­λέ­στη­κε το πρω­ι­νό δρο­μο­λό­γιο του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «superferry» για τις Κυκλά­δες, ενώ κλει­στές είναι οι γραμ­μές Αγ. Μαρί­να-Νέα Στύ­ρα, Αρκί­τσα-Αιδη­ψός, Καβά­λα-Πρί­νου, Κερα­μω­τή-Λιμέ­νας Θάσου.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν σήμε­ρα, καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις δρομολογίων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο