Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο που φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ

Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από το λιμά­νι του Πει­ραιά για Κρή­τη, Δωδε­κά­νη­σα και Κυκλά­δες, λόγω των θυελ­λω­δών ανέ­μων που πνέ­ουν στο Αιγαίο και, σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, φθά­νουν κατά τόπους τα 9 και 10μποφόρ. 

Δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται τα δρο­μο­λό­για από το λιμά­νι της Ραφή­νας για Μαρ­μά­ρι και Κυκλά­δες. Κλει­στό είναι, επί­σης, το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου και οι γραμ­μές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύ­ρα, Αρκί­τσα ‑Αιδη­ψός, Καβά­λα-Πρί­νου, Καβά­λα- Λιμέ­να Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν από την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θούν για τυχόν αλλα­γές και τρο­πο­πο­ποι­ή­σεις των δρομολογίων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο