Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημη­μιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω ισχυ­ρών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Στο κεντρι­κό Αιγαίο και το Στε­νό Καφη­ρέα οι άνε­μοι φθά­νουν τα 8 με 9 μπο­φόρ ενώ στο νότιο Ευβοϊ­κό τα 8 μπο­φόρ. Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τις Κυκλά­δες ενώ για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων γίνο­νται κατά την κρί­ση του πλοιάρ­χου. Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου ενώ κλει­στή παρα­μέ­νει η γραμ­μή Αγ.Μαρίνα — Νέα Στύ­ρα. Επί­σης δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων στις γραμ­μές Κυλ­λή­νη-Ζάκυν­θος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο