Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβληματισμοί από μια “παράνομη” εθελόντρια στα ΧΑΝΙΑ!

Δεν είναι άγνω­στο σε κανέ­ναν ότι η πόλη μας είναι μια από τις πόλεις με τα περισ­σό­τε­ρα αδέσποτα.

Η προ­σπά­θεια όμως μεί­ω­σης του αδέ­σπο­του πλη­θυ­σμού δεν αντι­με­τω­πί­στη­κε ποτέ με σοβα­ρό­τη­τα από καμία δημο­τι­κή αρχή, ούτε η φρο­ντί­δα τους, γεγο­νός που δηλώ­νει, εκτός των άλλων, έλλει­ψη σεβα­σμού απέ­να­ντι σε όλους τους πολί­τες, ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ και είναι ένα ζήτη­μα που μας αφο­ρά όλους.

ΤΙ κάνει ο δήμος και ΤΙ οι εθε­λο­ντές που αντι­με­τω­πί­ζο­νται με απαξίωση:

Η σίτι­ση και η φρο­ντί­δα των αδέ­σπο­των ζώων, σκυ­λιών και γατιών, γίνε­ται απο­κλει­στι­κά από μεμο­νω­μέ­νους εθε­λο­ντές πολί­τες με δικά τους έξο­δα ή από εθε­λο­ντές των φιλο­ζω­ι­κών Σωμα­τεί­ων. Μέχρι τώρα ΠΟΤΕ δεν έχει ορι­στεί υπάλ­λη­λος του δήμου που να ανα­λά­βει το τάι­σμα τους με την χορή­γη­ση τρο­φών μέσω δήμου.

Η σίτι­ση ζώων που φρο­ντί­ζουν κάποιοι άπο­ροι συμπο­λί­τες μας που τα βρή­καν ως αδέ­σπο­τα που δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να τα ταΐζουν,να τα στει­ρώ­σουν ή να τους προ­σφέ­ρουν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, και που συχνά είναι και η μόνη τους συντρο­φιά, γίνε­ται και πάλι μέσω της τσέ­πης των εθε­λο­ντών ανά­λο­γα με τις δυνά­μεις τους. Ο Δήμος είναι Απών.

Όλα αυτά τα χρό­νια αλλά­ζο­ντας Αντι­δη­μάρ­χους, “αρμό­διους” για τα αδέ­σπο­τα, έχουν δοθεί 1–2 φορές μικρές ποσό­τη­τες σκυ­λο­τρο­φής σε φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία προ­κει­μέ­νου να ταΐ­σουν κάποια αδέ­σπο­τα σκυλιά.

Η ελά­χι­στη αυτή συμ­βο­λή του δήμου στα­μά­τη­σε πρό­ω­ρα καθώς οι εθε­λο­ντές θεω­ρού­νται “παρά­νο­μοι” ενώ ο δήμος αρνεί­ται να υπο­γρά­ψει πλαί­σιο συνερ­γα­σί­ας μαζί τους παρό­λο που το προ­βλέ­πει ο νόμος — που η αρμό­δια υπη­ρε­σία τον ερμη­νεύ­ει κατά το δοκούν και ανα­λό­γως της επο­χής. Έτσι προ­τί­μη­σε κάποια ποσό­τη­τας τρο­φής σε απο­θή­κη του να την αφή­σει αδιά­θε­τη και να χαλά­σει, αφού από το δήμο κανέ­νας δεν ταΐζει.

Το δημο­τι­κό κτη­νια­τρείο παρα­μέ­νει κλει­στό. Δημο­τι­κή Κλι­νι­κή απο­θε­ρα­πεί­ας δεν υπάρ­χει. Οι στει­ρώ­σεις μέσω του δήμου είναι απει­ρο­ε­λά­χι­στες σε σχέ­ση με τις ανά­γκες που υπάρχουν.
Τερά­στια η λίστα ανα­μο­νής. Για γάτες ούτε καν λόγος για στείρωση,ενώ δεν υπάρ­χει ούτε ένα οργα­νω­μέ­νο δίκτυο υιοθεσιών.Οι εθε­λο­ντές ανα­γκά­ζο­νται να στει­ρώ­νουν ότι μπο­ρούν με δικά τους έξοδα,για να απο­τρέ­ψουν τις αγέ­λες και τα νέα κου­τά­βια και γατάκια.

Καθώς η αρρώ­στια ή ο τραυ­μα­τι­σμός αδέ­σπο­του ζώου δεν έχει ωρά­ρια, βάρ­διες, γιορ­τές ή αργίες,δεν υπάρ­χει καμία μέρι­μνα από το δήμο για την περι­συλ­λο­γή του αδέ­σπο­του ζώου και μετα­φο­ρά του σε κτη­νια­τρείο (εκτός από τις πρω­ι­νές ώρες και τις καθη­με­ρι­νές-εάν υπάρ­χει πρό­γραμ­μα- και αφού θα έχει προη­γη­θεί η έγκρι­ση από τον προϊ­στά­με­νο του δήμου για τη μετα­φο­ρά από τον περισυλλογέα,ο περι­συλ­λο­γέ­ας είναι δια­θέ­σι­μος και δε βρί­σκε­ται σε άδεια και ο μονα­δι­κός κτη­νί­α­τρος που έχει σύμ­βα­ση με το δήμο μπο­ρεί να το δεχτεί).

Όλες τις άλλες ώρες χτυ­πά­νε τα τηλέ­φω­να των εθε­λο­ντών των φιλο­ζω­ι­κών σωμα­τεί­ων που καλού­νται να τρέ­ξουν να πιά­σουν το ζώο, να το πάνε σε δια­θέ­σι­μο κτη­νια­τρείο, να μερι­μνή­σουν για την απο­θε­ρα­πεία του, τη φιλο­ξε­νία του και για την υιο­θε­σία του — αν κατα­φέ­ρει να ζήσει. Ο Δήμος είναι αμέ­το­χος σε όλο αυτό. Δεν θα καλύ­ψει ούτε καν τα έξο­δα της περί­θαλ­ψης των ζώων καθώς οι εθε­λο­ντές θεω­ρού­νται αναρ­μό­διοι να μετα­φέ­ρουν το ζώο στον κτηνίατρο.Είναι παρά­νο­μοι, ενώ όλα αυτά πέφτουν στις πλά­τες τους και χρω­στά­νε χρή­μα­τα σε κτη­νια­τρεία και εν τέλει υπο­κα­θι­στούν τη δου­λειά του δήμου.

Κάποιοι “αρμόδιοι”,που δεν έχουν πάει ποτέ σε ένα δημο­τι­κό κυνοκομείο,ούτε έχουν προ­σφέ­ρει έστω και μία ώρα εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας σε αυτά, μιλούν εθε­λο­τυ­φλώ­ντας, απο­ποιού­με­νοι τις ευθύ­νες τους, ότι η λύση είναι ένα κυνοκομείο.

Όμως δε θέλουν να δουν ότι τόσα χρό­νια όποια προ­σπά­θεια κυνο­κο­μεί­ου έγι­νε πανελ­λα­δι­κά, μετα­τρά­πη­κε σύντο­μα σε χώρο συνε­χούς ξεφορ­τώ­μα­τος ζώων και στοι­βάγ­μα­τος τους σε άθλιες συν­θή­κες, μετα­τρέ­πο­ντάς το σε κολα­στή­ριο, ενώ τα αδέ­σπο­τα πολλαπλασιάζονταν.

Οι τοπι­κοί σύμ­βου­λοι είναι εντε­λώς από­ντες χωρίς να προ­τάσ­σουν μια άλλη παι­δεία στην περιο­χή τους σε συνερ­γα­σία με τους πολι­τι­στι­κός συλ­λό­γους, τις ενο­ρί­ες, τα σχο­λεία, ενώ δε γίνο­νται ενη­με­ρω­τι­κές δρά­σεις ούτε από το δήμο.

Μήπως το ζήτη­μα των αδέ­σπο­των στο δήμο μας,θα έπρε­πε να μετα­βεί στην υπη­ρε­σία του Περι­βάλ­λο­ντος ή του Πολι­τι­σμού μπας και ”τύχουν” μεγα­λύ­τε­ρου ενδια­φέ­ρο­ντος και σεβα­σμού και τα ζώα αλλά και οι εθε­λο­ντές που αγω­νί­ζο­νται για την προ­στα­σία τους, μακριά από τη δια­χρο­νι­κή στά­ση αδιαφορίας,ανούσιας γρα­φειο­κρα­τί­ας, ευθυ­νο­φο­βί­ας και κατ’ επι­λο­γήν εφαρ­μο­γής του νόμου, που επι­κρα­τούν στην παρού­σα αρμό­δια υπηρεσία;

Mιας υπη­ρε­σί­ας που απευ­θύ­νε­ται στους εθε­λο­ντές των φιλο­ζω­ι­κών σωμα­τεί­ων όταν δεν “τρέ­χει” πρό­γραμ­μα στο δήμο και ζητά ευθαρ­σώς βοή­θεια ώστε να καλύ­ψουν οι εθε­λο­ντές τα έξο­δα σε περι­στα­τι­κά τραυματισμών,ενώ δέχε­ται με μεγά­λη ανα­κού­φι­ση την πολυ­πό­θη­τη φιλο­ξε­νία των ζώων από αυτούς,γιατί λύνε­ται το πρό­βλη­μά της με τον πολί­τη που απευ­θύν­θη­κε-ορθώς- στην αρμό­δια υπηρεσία.

Μιας υπη­ρε­σί­ας που μεταλ­λάσ­σε­ται όταν υπάρ­χει κάποιο περι­στα­σια­κό δημο­τι­κό πρό­γραμ­μα, λέγο­ντας στους εθε­λο­ντές ότι δε μπο­ρούν να φιλο­ξε­νούν ενώ ταυ­τό­χρο­να μπλο­κά­ρει τα προ­γράμ­μα­τα εθε­λο­ντι­κών στει­ρώ­σε­ων με φτη­νές δικαιολογίες.

Φάσκουν και αντιφάσκουν.…

Πόση υπο­κρι­σία να ανε­χτού­με πια;

Περι­μέ­νο­ντας τη συμ­με­το­χή και τη συμ­βο­λή όλων μας με πράξεις!!!!!!

Ευχα­ρι­στώ,
μια από τις “παρά­νο­μες” εθελόντριες
Κατε­ρί­να Βουτετάκη

Πηγή: hania.news

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο