Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβοκάτορες

Τις καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες στην κυβέρ­νη­ση, στους κατα­σταλ­τι­κούς μηχα­νι­σμούς του κρά­τους και όλους όσους θέλουν να συκο­φα­ντή­σουν το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και τη νεο­λαία προ­σέ­φε­ραν αυτοί που προ­πη­λά­κι­σαν τον πρύ­τα­νη της ΑΣΟΕΕ.

Διό­λου τυχαία, η προ­βο­κα­τό­ρι­κη ενέρ­γεια στην ΑΣΟΕΕ έρχε­ται σε μια στιγ­μή που κυβερ­νη­τι­κοί βου­λευ­τές (βλ. Μπο­γδά­νος) ζητούν απ’ τον υπουρ­γό Προ.Πο. να απα­γο­ρευ­τούν οι ετή­σιες πορεί­ες μνή­μης για την εξέ­γερ­ση του Πολυτεχνείου.

Εύλο­γα τίθε­ται το ερώ­τη­μα: Ποιόν εξυ­πη­ρε­τεί η πρά­ξη των κου­κου­λο­φό­ρων στην ΑΣΟΕΕ; Τη νεο­λαία ή τους αντι­λαϊ­κούς σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης; Τους φοι­τη­τές ή μήπως τους «μπο­γδά­νους» και τους «τζή­με­ρους» που τρέ­φο­νται πολι­τι­κά από τέτοιες ενέργειες;

Το έργο το ‘χου­με ξανα­δεί πολ­λές φορές στο παρελ­θόν. Τέτοιου είδους ενέρ­γειες, από «γνω­στούς-αγνώ­στους», ρίχνουν νερό στο μύλο της αντί­δρα­σης, της συκο­φά­ντη­σης των φοι­τη­τών και του κινή­μα­τος τους, της στο­χο­ποί­η­σης των αγώ­νων της νεολαίας.

Δεν πρέ­πει να τους περά­σει! Οι πραγ­μα­τι­κοί αγω­νι­στές δεν φόρε­σαν ποτέ κου­κού­λες, δεν έκρυ­ψαν ποτέ το πρό­σω­πο τους.

Η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση, τόσο στις κυβερ­νη­τι­κές μεθο­δεύ­δεις όσο και στους προ­βο­κά­το­ρες της (απ’ όπου κι’ αν προ­έρ­χο­νται), θα δοθεί με την μαζι­κή συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας, του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος στους δρό­μους του συλ­λο­γι­κού αγώνα.

Σχό­λιο της ΚΝΕ για τον προ­πη­λα­κι­σμό του πρύ­τα­νη της ΑΣΟΕΕ

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο