Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβολή ντοκιμαντέρ του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών στο «Τριανόν» — Είσοδος ελεύθερη

Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ), μετά την μεγά­λη επι­τυ­χία της έκθε­σης “100 Χρό­νια ΣΕΗ” και του ιστο­ρι­κού περι­πά­του στο κέντρο της Αθή­νας, ολο­κλη­ρώ­νει τον εορ­τα­σμό των 100 χρό­νων του Σωμα­τεί­ου με την προ­βο­λή του Ντο­κι­μα­ντέρ “100 χρό­νια ΣΕΗ” (90′) σε σκη­νο­θε­σία του Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού. Ένα ντο­κι­μα­ντέρ ιστο­ρι­κής μνή­μης και αξί­ας, αλλά και μια παρα­κα­τα­θή­κη για τις επό­με­νες γενιές και τον πολι­τι­σμό της χώρας μας. Η ζωή του Σωμα­τεί­ου, χέρι — χέρι με τη ζωή του κινή­μα­τος και την ιστο­ρία του τόπου, από το 1917 έως και σήμε­ρα, θα ξεδι­πλω­θεί μέσα από προ­σω­πι­κές εμπει­ρί­ες ηθο­ποιών και σπά­νιο αρχεια­κό υλι­κό, σε πρώ­τη προβολή.

Στον Κινη­μα­το­γρά­φο Τρια­νόν (Κοδριγ­κτώ­νος 21, Αθή­να). Ώρα: 20.00.

Είσο­δος ελεύθερη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο