Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβολή σπάνιων ταινιών του Σοβιετικού κινηματογράφου για τον Β. Ι. Λένιν (16–22/4)

Με αφορ­μή τα 145 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Β. Ι. Λένιν, η NEW STAR διορ­γα­νώ­νει φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου για τη ζωή και την πορεία του ηγέ­τη της μεγά­λης Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, από 16 έως 22 Απρί­λη στον κινη­μα­το­γρά­φο ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema.

Στο αφιέ­ρω­μα θα προ­βλη­θούν 20 αρι­στουρ­γή­μα­τα του Σοβιε­τι­κού κινη­μα­το­γρά­φου και σπά­νια ντο­κι­μα­ντέρ για τον Λένιν. Η έβδο­μη τέχνη τον τίμη­σε με τη δημιουρ­γία αξιό­λο­γων ται­νιών μυθο­πλα­σί­ας και ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λο­ντας τη ζωή και το έργο του Λένιν κατα­γε­γραμ­μέ­νο μέσα από τον κινη­μα­το­γρα­φι­κό φακό διά­ση­μων σκη­νο­θε­τών ανα­δει­κνύ­ο­ντας την μεγά­λη προ­σω­πι­κό­τη­τά του. Ανά­με­σα στα αρι­στουρ­γή­μα­τα θα δού­με ται­νί­ες μερι­κών σπου­δαί­ων σκη­νο­θε­τών όπως οι: Βερ­τόφ, Αϊζεν­στάιν, Ρομ, Που­ντόβ­κιν, Ντοβ­ζέν­κο οι οποί­οι συνέ­βαλ­λαν σημα­ντι­κά στην εξέ­λι­ξη της κινη­μα­το­γρα­φι­κής τέχνης στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση μετά την Επανάσταση.

Στο φεστι­βάλ θα έχου­με την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σου­με συναρ­πα­στι­κές στιγ­μές από τη ζωή του Λένιν, αυτής της μεγά­λης ιστο­ρι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας του 20ου αιώ­να, που άλλα­ξε τον παγκό­σμιο χάρ­τη. Θα μάθου­με για τα παι­δι­κά χρό­νια του Λένιν, τις σπου­δές του, τον επα­να­στα­τι­κό αγώ­να και τον θάνα­τό του το 1924. Με σπά­νια ιστο­ρι­κά ντο­κου­μέ­ντα και φωτο­γρα­φί­ες από το κεντρι­κό αρχείο του Κρα­τι­κού Κέντρου Κινη­μα­το­γρα­φί­ας και Ραδιοφωνίας.

Θα προ­βάλ­λο­νται ημε­ρη­σί­ως 3–4 ταινίες

ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema
Σπάρ­της & Σταυ­ρο­πού­λου 33, Πλα­τεία Αμερικής
Τηλ 210–8640054

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ευρω

lenin523

Πρό­γραμ­μα προβολών
ΠΕΜΠΤΗ 16/4

17,30 “Το δύσκο­λο πόστο του επα­να­στά­τη” του Ι. Βεσσαραμποφ
18,30 “Η Μάνα” του Β. Πουντόβκιν
20.00 “Απερ­γία” του Σ. Αϊζενστάιν
22.00 “Η επι­στρο­φή του Μαξίμ” του Γ. Κοζίντσεφ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

17,30 “Βλα­δί­μη­ρος Ίλιτς Λένιν” του Β. Μπελιάεφ
18,30 “Αρσε­νάλ” του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο
20.00 “Το τέλος της Αγί­ας Πετρού­πο­λης” του Β. Πουντόβκιν
21.30 “Σελί­δες Μεγα­λειώ­δους ζωής” του Σ. Πουμπιανσκαϊα
22.15 “Ο πρώ­τος δάσκα­λος” του Α. Μ Κοντσαλόφσκι

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

17,30 “Ο Λένιν και ο χρό­νος” του Λ. Κριστη
18,30 “Οκτώ­βρης” του Σ. Αϊζενστάιν
20.15 “Τρία τρα­γού­δια για τον Λένιν” του Τ. Βερτώφ
21.15 “Βιο­γρα­φία του Β.Ι. Λένιν” του Α. Ζενιάκιν
22.00 “Θύελ­λα στην Ασία” του Β. Πουντόβκιν

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 9/4

17,30 “Ο Μαξίμ στην εξου­σία” του Γ. Κοζίντσεφ
19,30 “Ο Λένιν ζει” του Μιχα­ήλ Ρομ
20.00 “Τρία τρα­γού­δια για τον Λένιν” του Τ. Βερτώφ
21.30 “Σελί­δες μιας Μεγα­λειώ­δους ζωής” του Σ. Πουμπιανσκαϊα
22.00 “Ο Λένιν τον Οκτώ­βρη” του Μιχα­ήλ Ρομ

TΡΙΤΗ 21/4

17,30 “Απερ­γία” του Σ. Αϊζενστάιν
19,00 “Το 1/6 του κόσμου” του Τ.Βερτώφ
20.30 “Ο ενδέ­κα­τος χρό­νος” του Τ.Βερτώφ
21.30 “Τρία τρα­γού­δια για τον Λένιν” του Τ. Βερτώφ
23.00 “Βλα­δί­μη­ρος Ίλιτς Λένιν” του Β. Μπελιάεφ

TΡΙΤΗ 22/4

21.00 “Η Μάνα” του Β. Πουντόβκιν
22.30 “Η Γη” του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο