Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» (29/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ διορ­γα­νώ­νει προ­βο­λή της ται­νί­ας «Θεό­φι­λος» σε σκη­νο­θε­σία Λάκη Παπα­στά­θη-1987, (διάρ­κεια προ­βο­λής 1 ώρα και 50 λεπτά)

την Κυρια­κή 29 Μαρ­τί­ου 2015 στις 18.00΄μ.μ., στα γρα­φεία του ΕΕΤΕ, Βαλ­τε­τσί­ου 42, Εξάρ­χεια, με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

Η ται­νία είναι μια βιο­γρα­φι­κή κατα­γρα­φή της πορεί­ας του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ (1867–1870(;)-1934 και των εκκε­ντρι­κών του επι­λο­γών σε ένα μετα­βαλ­λό­με­νο, Ελλα­δι­κό τοπίο.

Πριν την προ­βο­λή θα γίνει μια εισή­γη­ση 10 λεπτών πάνω στον καλ­λι­τέ­χνη και το περιε­χό­με­νο της ται­νί­ας. Μετά την προ­βο­λή θα ακο­λου­θή­σει συζήτηση.

Διάρ­κεια εκδή­λω­σης 18.00΄-21.00΄μ.μ.

Για το ΔΣ του ΕΕΤΕ

Η πρό­ε­δρος

Εύα Μελά

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημή­τρης Βαρβόγλης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο