Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προεδρικές εκλογές Γαλλία: “Σκληρά” ντιμπέιτ και εις το βάθος κήπος

Η άπο­ψή μας για τις γαλ­λι­κές εκλο­γές, καθα­ρά και ξάστε­ραεκφρα­σμέ­νη ως «Κούρ­σα» υπε­ρά­σπι­σης των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων με τον λαό στη γωνία και με τη Γαλ­λι­κή αρι­στε­ρά να είναι το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το, απο­κα­λύ­φθη­κε και στην η τηλε­μα­χία για το 2ο γύρο, χτες βρά­δυ ανά­με­σα στο νυν, Εμα­νου­έλ Μακρόν και την επι­κε­φα­λής του «Εθνι­κός Συνα­γερ­μός», Μαρίν Λεπέν (Marion “Marine” Le Pen)

Παρα­κο­λου­θώ­ντας το χασμου­ρή­με­νοι μας πήγε αμέ­σως συνειρ­μι­κά στα δικά μας και στους καθη­με­ρι­νούς σκυ­λο­καυ­γά­δες ΝΔ-Σύρι­ζα –με μπα­λα­ντέρ Ανδρουλάκη.

Δεν απο­τέ­λε­σε έκπλη­ξη πως αμέ­σως μετά –όλα τα σφυ­ριά συντο­νι­σμέ­να …σύσ­σω­μος ο αστι­κός ηλε­κτρο­νι­κός τύπος μίλη­σε για «κάθε άλλο παρά βαρε­τό ντι­μπέιτ» … «σκλη­ρές ατά­κες» μετα­ξύ τους, ανα­φέ­ρο­ντας σαν τέτοιες φρά­σεις όπως «Μη με δια­κό­πτε­τε», «αυτό είναι λάθος» — «στα­μα­τή­στε να μπερ­δεύ­ε­τε τα πάντα» (Μακρόν) και «μη μου κάνε­τε κήρυγ­μα εμέ­να!» ή «μου κάνε­τε πλά­κα;» (Λεπέν) και με γενι­κό συμπέ­ρα­σμα πως «απα­ντώ­ντας της πάντο­τε με το γάντι» (σσ. καμιά έκπλη­ξη το fair play μετα­ξύ αστών δεδο­μέ­νο) «της έκα­νε τη ζωή από αρκε­τά, έως πολύ δύσκο­λη» αν και προ­σπα­θού­σε «να παρα­μεί­νει ήρε­μη και συγκροτημένη»…

Όλ’ αυτά κάτω από τον τίτλο «όπως εκτι­μούν αναλυτές» (;;)

Για την ιστο­ρία το 3ωρο +40λ (!!) ντι­μπέιτ (σσ. χασμου­ρη­τό –συγ­γνώ­μη) περιε­λάμ­βα­νε 5 θεμα­τι­κές ενό­τη­τες 1η «Αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη» — 2η «Εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή», 3η «Συντά­ξεις», 4η «Κλι­μα­τι­κή αλλα­γή» και 5η «Ασφά­λεια και δημό­σια τάξη».

Προπάντων η “ανατομία” και η “εικόνα”

H μετά­δο­ση ξεκί­νη­σε κάπου ένα μισά­ω­ρο πριν με πολ­λα­πλά παρά­θυ­ρα ενη­με­ρώ­νο­ντας πως «από τεχνι­κή άπο­ψη στο στού­ντιο Lendit 5 όπου έλα­βε χώρα η συζή­τη­ση, υπήρ­χαν 16 κάμε­ρες, ενώ πίσω από τους δυο υπο­ψή­φιους λει­τουρ­γεί γιγά­ντια οθό­νη υψη­λής ανά­λυ­σης ύψους 3,7 μέτρων η οποία θα χρη­σι­μεύ­σει ως φόντο, πως η μετα­ξύ τους από­στα­ση θα είναι 2,5μ, ενώ οι δυο δημο­σιο­γρά­φοι σε από­στα­ση τεσ­σά­ρων μέτρων από τους δυο υπο­ψή­φιους. Συμ­φω­νή­θη­κε, τέλος, ότι οι κάμε­ρες θα έδει­χναν τον υπο­ψή­φιο που δεν έχει τον λόγο μόνο όταν κοι­τά­ζει αυτόν που έχει τον λόγο και όχι όταν για παρά­δειγ­μα ψάχνει τις σημειώ­σεις του ή πίνει νερό (!!)

«Κάθε λεπτο­μέ­ρεια μετρά­ει, είναι μια απο­φα­σι­στι­κή στιγ­μή για τους υπο­ψη­φί­ους, ακό­μα κι αν καμία συζή­τη­ση δεν έχει αντι­στρέ­ψει ποτέ την τάση των εκλο­γών», εξη­γεί στην Le Monde ο διευ­θυ­ντής του TF1.

Ζητή­μα­τα, όπως το θέμα που θα συζη­τεί­το πρώ­το, ποιος θα λάμ­βα­νε πρώ­τος τον λόγο και πού θα κάθο­νταν οι δυο υπο­ψή­φιοι, είχαν επι­λυ­θεί με κλή­ρω­ση ενώ­πιον δικα­στι­κού επι­με­λη­τή (!!), ενώ τη συζή­τη­ση συντό­νι­σαν δυο δημο­σιο­γρά­φοι, ένας από ιδιω­τι­κό και ένας από δημό­σιο τηλε­ο­πτι­κό σταθμό.

Εξαι­ρε­τι­κά προ­σε­κτι­κοί ήταν σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα του γαλ­λι­κού Τύπου οι εκπρό­σω­ποι της Μαρίν Λεπέν, κι αυτό διό­τι στην τηλε­ο­πτι­κή συζή­τη­ση που έγι­νε μετα­ξύ των δύο πριν από πέντε χρό­νια η Μαρίν Λεπέν εκτι­μά­ται ότι έχα­σε του­λά­χι­στον 3%.

Η Λεπέν ξεκί­νη­σε την τηλε­μα­χία με «ζοφε­ρή» εκτί­μη­ση ανα­φο­ρι­κά με την προη­γού­με­νη θητεία Μακρόν λέγο­ντας «τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια είδα τον λαό της Γαλ­λί­ας να ανη­συ­χεί, να φοβά­ται και να τρέ­μει για το μέλ­λον. Από­ψε εύχο­μαι να τους πού­με ότι είναι δυνα­τή μια εναλ­λα­κτι­κή επι­λο­γή. Θα είμαι η πρό­ε­δρος της δικαιο­σύ­νης, της αδελ­φο­σύ­νης και της κοι­νω­νι­κής ειρή­νης» και ο Μακρόν αντα­πά­ντη­σε «μπο­ρού­με να κάνου­με τη χώρα μας πιο ισχυ­ρή ‑μπο­ρού­με να βελ­τιώ­σου­με τις ζωές των Γάλ­λων πολι­τών –η Γαλ­λία θα γίνει πιο δυνα­τή εάν ενα­γκα­λι­στεί τη μετά­βα­ση προς μια πρά­σι­νη οικο­νο­μία» (πετώ­ντας το γάντι στους “αρι­στε­ρούς” που είχαν στη­ρί­ξει το οικο­λο­γι­κό πρό­γραμ­μα που λάν­σα­ρε ο Ζαν-Λυκ Μελαν­σόν στον 1ο γύρο)

Θα σας κάνουμε γεφύρια – Μα δεν έχουμε ποτάμια

Λεπέν: Θα μειώ­σω τον ΦΠΑ στην ενέρ­γεια από το 20% στο 5,5% — Θα επι­στρέ­ψω τα χρή­μα­τα στους Γάλ­λους θα εξαι­ρέ­σω τους πολί­τες κάτω των 30 από το φόρο εισο­δή­μα­τος», «υπό­σχο­μαι να ενι­σχύ­σω το μηνιαίο εισό­δη­μα των νοι­κο­κυ­ριών κατά 150–200€»

Μακρόν: «Είμαι περή­φα­νος που δημιουρ­γή­σα­με 1,2 εκατ. νέες θέσεις εργα­σί­ας» σημειώ­νο­ντας πως επί των ημε­ρών του έχει σημειω­θεί ρεκόρ στη μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας και ασκώ­ντας κρι­τι­κή στη Λεπέν, της είπε «Δεν βλέ­πω που­θε­νά στις προ­τά­σεις να χρη­σι­μο­ποιεί­τε την λέξη “ανερ­γία”, υπο­θέ­τω πως αυτό σημαί­νει ότι κάνα­με καλή δου­λειά και θέλω να σας ευχα­ρι­στή­σω», πετώ­ντας στη συνέ­χεια τη μπά­λα στην εξέ­δρα και λέγο­ντας (σσ. με «πόνο ψυχής» ‑κατέ­βα­σε το κεφά­λι εκεί­νη τη στιγ­μή –ευτυ­χώς δεν του ξέφυ­γε και κανα δάκρυ…) την πικρή αλήθεια:

Βάσει του Συντάγ­μα­τος ο Πρό­ε­δρος δεν έχει καμία απο­λύ­τως εξου­σία, ώστε να απαι­τή­σει την αύξη­ση των μισθών. «Δεν θα ανε­βά­σε­τε τους μισθούς ούτε θα δώσε­τε μπό­νους. Αυτό μπο­ρούν να το κάνουν μόνον οι διευ­θυ­ντές των εται­ρειών και κανείς άλλος».

2η ενότητα — Εξωτερική πολιτική

Σκυ­λο­καυ­γάς “για τα δάνεια του «Εθνι­κού Συναγερμού»”

Γνω­στή ιστο­ρία –τι πιο συνη­θι­σμέ­νο μετα­ξύ των αστι­κών κομ­μά­των (9 εκατ. € δανεί­στη­κε από ρωσι­κή τρά­πε­ζα) ενώ την ίδια στιγ­μή «έτρε­ξε» παρά­θυ­ρο με τον Ναβάλ­νι να λέει ψηφί­στε Μακρόν και όχι Λεπέν, με την τελευ­ταία να προει­δο­ποιεί πως «οι κυρώ­σεις ένα­ντι της Ρωσί­ας θα έχουν συνέ­πειες στα γαλ­λι­κά νοι­κο­κυ­ριά» και να δέχε­ται αντα­πά­ντη­ση «δεν στη­ρί­ξα­τε τα μέτρα υπέρ της Ουκρα­νί­ας, για­τί εξαρ­τά­στε από την Ρωσία και τον Πού­τιν» και «Βια­στή­κα­τε να ανα­γνω­ρί­σε­τε και μάλι­στα πρό­ω­ρα την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας στην Ρωσία»… «Θέλε­τε να βγά­λε­τε τη Γαλ­λία από την ΕΕ» και άλλα ωραία (όπως)

«Επι­θυ­μώ μια εκ βαθέ­ων αλλα­γή της ΕΕ και να ανοί­ξει ο δρό­μος για την ανά­δυ­ση μιας νέας συμ­μα­χί­ας των ευρω­παϊ­κών εθνών ‑ο κ. Μακρόν επι­μέ­νει σε θεω­ρί­ες συνω­μο­σί­ας, ότι δήθεν θέλω να εγκα­τα­λεί­ψου­με την ΕΕ» και ο Μακρόν της απά­ντη­σε «δηκτι­κά» «συνε­πώς μας λέτε σήμε­ρα πως το 80% του προ­γράμ­μα­τός σας έχει αλλά­ξει ‑αυτά είναι καλά νέα, ιδί­ως αν τα συγκρί­νου­με με όσα λέγα­τε πριν από πέντε χρόνια»…

Τα παρα­πά­νω «ποδο­σφαι­ρι­κά» φάγα­νε κοντά μια ώρα (!!)

3η ενότητα — Συντάξεις

Λεπέν: Αβά­στα­χτη αδι­κία η αύξη­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας συνταξιοδότησης

Μακρόν: «Η μεταρ­ρύθ­μι­ση αυτή είναι απα­ραί­τη­τη για να στα­μα­τή­σου­με ένα ολο­έ­να κλι­μα­κού­με­νο έλλειμ­μα στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Δεν θέλω να αυξή­σω τους φόρους, δεν θέλω να αυξή­σω το δημό­σιο χρέ­ος μας. Του­να­ντί­ον θέλω να είμαι σε θέση να το απο­πλη­ρώ­νω μέσα στα επό­με­να πέντε χρό­νια. Συνε­πώς θέλω να εργα­ζό­μα­στε περισ­σό­τε­ρο (σσ. συνε­χώς μιλού­σε σε πρώ­το πλη­θυ­ντι­κό, ταυ­τί­ζο­ντας και τον εαυ­τό του με τους «πάσχο­ντες» και είναι σημα­ντι­κό να αρχί­σου­με να επι­μη­κύ­νου­με στα­δια­κά [τα όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης] κατά τέσ­σε­ρις μήνες μέχρι να φτά­σου­με τα 65 έτη έως το 2031».

Παράλ­λη­λα, επα­νέ­λα­βε τη «δέσμευ­ση» για αύξη­ση της κατώ­τα­της σύντα­ξης, ενώ υπεν­θύ­μι­σε ότι είναι ανοι­κτός στην κατο­χύ­ρω­ση συντα­ξιο­δο­τι­κού δικαιώ­μα­τος από τα 64 αντί από τα 65 έτη

- Κλιματική αλλαγή

4η ενό­τη­τα για πολύ γέλιο με «Κλι­μα­το-σκε­πτι­κι­στές» και… «κλι­μα­το-υπο­κρι­τές» ‑το πρό­γραμ­μά σας για το περι­βάλ­λον είναι απο­λύ­τως ξεκά­θα­ρο: Είστε κλι­μα­το-σκε­πτι­κί­στρια», δήλω­σε ο Μακρόν, κατη­γο­ρώ­ντας την Λεπέν ότι «επι­θυ­μεί να προ­χω­ρή­σει σε πλή­ρη εκμε­τάλ­λευ­ση των ορυ­κτών καυ­σί­μων και λοι­δω­ρώ­ντας τις δηλώ­σεις της ότι οι ανε­μο­γεν­νή­τριες θα ξηλω­θούν όταν η ίδια γίνει πρό­ε­δρος της χώρας» …«εσείς είστε κλι­μα­το-υπο­κρι­τής, που με τα τιμω­ρη­τι­κά οικο­λο­γι­κά μέτρα σας επι­βα­ρύ­νε­τε οικο­νο­μι­κά τα γαλ­λι­κά νοι­κο­κυ­ριά», του απά­ντη­σε με το «φοβε­ρό» αιτιο­λο­γι­κό …«οι ανε­μο­γεν­νή­τριες είναι άσχη­μες και κατα­στρέ­φουν τα τοπία μας ‑θα τις ξηλώ­σω και θα υπο­χρε­ώ­σω τους ιδιο­κτή­τες τους να πλη­ρώ­νουν αυτοί παρά οι φορο­λο­γού­με­νοι, για­τί αυτό είναι κάτι που το θέλει η Γαλλία».

Και κάπου μετα­ξύ τυρού και αχλα­διού «δια­μά­χη»  για την πυρη­νι­κή ενέρ­γεια, ψάχνο­ντας φια­φο­ρές εκεί που δεν υπάρχουν:

«Ξοδέ­ψα­με 10 χρό­νια απο­στα­θε­ρο­ποιώ­ντας την πυρη­νι­κή μας βιο­μη­χα­νία, η οποία χρεια­ζό­ταν περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση ώστε να κατα­στή­σου­με εκ νέου αυτή την πηγή που είναι απαλ­λαγ­μέ­νη από τον άνθρα­κα, τη νέα βάση για το ενερ­γεια­κό μας μείγ­μα», είπε η Λεπέν.

«Σε καμία περί­πτω­ση δεν μπο­ρού­με να είμα­στε εξαρ­τη­μέ­νοι από τα ορυ­κτά καύ­σι­μα. Η στρα­τη­γι­κή σας δεν είναι λει­τουρ­γι­κή. Αν και σήμε­ρα έχου­με ενερ­γεια­κές ανά­γκες, δεν μου λέτε απο­λύ­τως τίπο­τα για το πώς θα τα βγά­λου­με πέρα, για να προ­χω­ρή­σου­με πέρα από τα ορυ­κτά καύ­σι­μα και με ποιο τρό­πο θα μειώ­σου­με την εξάρ­τη­σή μας από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο», αντέ­τει­νε ο Μακρόν.

5η ενότητα — Ασφάλεια και δημόσια τάξη

Λεπέν Θα απα­γο­ρεύ­σω την ισλα­μι­κή μαντί­λα σε δημό­σιους χώρους!  χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τη «σύμ­βο­λο υπο­τα­γής των γυναι­κών» και «πατώ­ντας» με έμφα­ση πάνω στο ζήτη­μα της ανα­σφά­λειας που, όπως είπε, «βιώ­νουν οι Γάλ­λοι πολίτες».

«Η Γαλ­λία είναι αντι­μέ­τω­πη με τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, με μια πραγ­μα­τι­κή εξα­γρί­ω­ση. Πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σου­με το πρό­βλη­μα της μαζι­κής και ακα­νό­νι­στης μετα­νά­στευ­σης που επι­βα­ρύ­νει το αίσθη­μα της ανα­σφά­λειας στη χώρα μας», είπε η Λεπέν, προ­σθέ­το­ντας «πρέ­πει να είμα­στε αυστη­ροί και σκλη­ροί με το έγκλη­μα ‑ο Γάλ­λος πολί­της αισθά­νε­ται ανα­σφα­λής επει­δή υπάρ­χει έλλει­ψη πόρων στο επί­πε­δο της δημό­σιας τάξης ‑οι άνθρω­ποι μπο­ρούν να κάνουν ό,τι θέλουν, επει­δή ακρι­βώς τους δίνε­ται το δικαί­ω­μα αυτό».

«Δεν επι­τί­θε­μαι σε μια θρη­σκεία, στο Ισλάμ, που έχει κάθε δικαί­ω­μα να υπάρ­χει στη Γαλ­λία. Το πραγ­μα­τι­κό πρό­βλη­μα είναι η ισλα­μι­στι­κή τρο­μο­κρα­τία. Θα πρέ­πει να εισα­γά­γου­με νόμους ενά­ντια στην ισλα­μι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία που βάλ­λει κατά των θεμε­λί­ων της Γαλ­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας», συνέχισε.

Μακρόν Η απα­γό­ρευ­ση της μαντί­λας θα πυρο­δο­τή­σει εμφύ­λιο πόλεμο

«Δεν είμαι υπέρ της απα­γό­ρευ­σης των θρη­σκευ­τι­κών συμ­βό­λων σε δημό­σιους χώρους. Η κοσμι­κό­τη­τα είναι μια μορ­φή ελευ­θε­ρί­ας. Εάν η κυρία Λεπέν επι­θυ­μού­σε να υλο­ποι­ή­σει ένα τέτοιο μέτρο, η Γαλ­λία, το λίκνο του Δια­φω­τι­σμού, θα γινό­ταν η πρώ­τη χώρα στον κόσμο που θα απα­γό­ρευε τα θρη­σκευ­τι­κά σύμ­βο­λα στο δημό­σιο χώρο», τόνι­σε και η Λεπέν πέρα­σε στην «αντε­πί­θε­ση», λέγο­ντας πως «τα λόγια του κ. Μακρόν είναι εξαι­ρε­τι­κά σοβαρά».

«Πόσοι αστυ­νο­μι­κοί θα πρέ­πει να κυνη­γούν ανθρώ­πους που φορούν μαντί­λα, κίπα, ή άλλα θρη­σκευ­τι­κά σύμ­βο­λα;», διε­ρω­τή­θη­κε ο Μακρόν.

«Όσοι έτρε­χαν και πίσω από τον κόσμο που δεν φορού­σε μάσκες ένα­ντι της Covid-19», απά­ντη­σε σε ειρω­νι­κό τόνο η Λεπέν -«Θα ζητή­σω δημο­ψή­φι­σμα για τη μετα­νά­στευ­ση», πρόσθεσε.
Αμφό­τε­ροι μού­γκα στη στρού­γκα για τον Νο 1 κατα­σταλ­τι­κό μηχα­νι­σμό του αστι­κού κρά­τους, για τον αυταρ­χι­κό συντο­νι­σμό όλης της ΕΕ ενά­ντια στους λαούς κλπ.

Τι επιβεβαιώνει η Γαλλία

Με αφορ­μή το απο­τέ­λε­σμα του α’ γύρου των γαλ­λι­κών εκλο­γών, δίνουν και παίρ­νουν οι «ανα­λύ­σεις» αστι­κών κομ­μά­των και επι­τε­λεί­ων και στην Ελλά­δα. Κοι­νή συνι­στα­μέ­νη τους είναι η εμφά­νι­ση της ανα­μέ­τρη­σης Μακρόν — Λεπέν στον 2ο γύρο ως μιας μάχης ανά­με­σα στη «δημο­κρα­τία», στις «ευρω­παϊ­κές αρχές και αξί­ες» από τη μία, και στην ακρο­δε­ξιά και τον «λαϊ­κι­σμό» από την άλλη.

Με έναν σμπά­ρο θέλουν να πετύ­χουν πολ­λά τρυ­γό­νια: Το ξέπλυ­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής όλων των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ, που φου­σκώ­νει τα πανιά της απο­κρου­στι­κής ακρο­δε­ξιάς στη Γαλ­λία και αλλού. Την ανα­βί­ω­ση κάλ­πι­κων διλημ­μά­των, της χρε­ο­κο­πη­μέ­νης λογι­κής του «μικρό­τε­ρου κακού». Το λαν­σά­ρι­σμα αντί­στοι­χων «ανα­γνώ­σε­ων» με εφαρ­μο­γή εντός Ελλά­δας, με στό­χο την ενσω­μά­τω­ση της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας, τον εγκλω­βι­σμό της σε επι­λο­γές μετα­ξύ Σκύλ­λας και Χάρυβδης.

Κι όμως, οι γαλ­λι­κές εκλο­γές επι­βε­βαιώ­νουν για άλλη μια φορά ακρι­βώς τα αντί­θε­τα από τις «ανα­γνώ­σεις» των αστι­κών επιτελείων.

Τα «μέτω­πα υπε­ρά­σπι­σης της δημο­κρα­τί­ας» ενά­ντια στην ακρο­δε­ξιά δεν είναι άλλω­στε κανέ­να και­νούρ­γιο φρού­το. Ειδι­κά στη Γαλ­λία εφαρ­μό­ζο­νται εδώ και 20 χρό­νια. Το 2002 το δίλημ­μα του β’ γύρου ήταν Σιράκ ή Ζαν — Μαρί Λεπέν, το 2017 έγι­νε Μακρόν ή Μαρίν Λεπέν (κόρη του προη­γού­με­νου) και το 2022 έχου­με επα­νά­λη­ψη του ίδιου έργου.

Και η δύνα­μη της ακρο­δε­ξιάς μετά από τόσα «δημο­κρα­τι­κά μέτω­πα»; Από το 16,9% του πατέ­ρα Λεπέν στον α’ γύρο το 2002, στο 21,3% της κόρης Λεπέν το 2017 και στο 23,15% που πήρε η ίδια στις εκλο­γές της περα­σμέ­νης Κυρια­κής, ενώ το άθροι­σμα των τριών ακρο­δε­ξιών υπο­ψη­φί­ων έφτα­σε στο 32%…

Η ίδια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επι­βε­βαιώ­νει ότι οι διά­φο­ρες… «δημο­κρα­τι­κές παν­στρα­τιές» όχι μόνο δεν αντι­με­τω­πί­ζουν την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς, αλλά υπη­ρέ­τη­σαν την παρα­πέ­ρα ενσω­μά­τω­ση του λαού, «ξέπλυ­ναν» την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, δια­μόρ­φω­σαν έδα­φος για να προ­χω­ρή­σει η αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση ολό­κλη­ρου του αστι­κού πολι­τι­κού συστήματος.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά είναι τα πεπραγ­μέ­να της δια­κυ­βέρ­νη­σης Μακρόν, του προ­βαλ­λό­με­νου ως «προ­ο­δευ­τι­κού πόλου». Μέσα σε πέντε χρό­νια, σε συν­θή­κες μεγά­λης όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, έδω­σε τα ρέστα του για τα συμ­φέ­ρο­ντα των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων, με τον λαό της χώρας να πλη­ρώ­νει με κάθε τρόπο.

Ενδει­κτι­κά, σε συνέ­χεια όλων των προη­γού­με­νων αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων, προ­ώ­θη­σε μια σει­ρά από αντερ­γα­τι­κά προ­ε­δρι­κά δια­τάγ­μα­τα και νόμους (για διευ­κό­λυν­ση των απο­λύ­σε­ων, διά­λυ­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων, παρα­πέ­ρα υπο­νό­μευ­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και οργά­νω­σης). Προ­ώ­θη­σε εμβλη­μα­τι­κές ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις όπως των σιδη­ρο­δρό­μων, μια σαρω­τι­κή αντια­σφα­λι­στι­κή «μεταρ­ρύθ­μι­ση», εισή­γα­γε νέους ταξι­κούς φραγ­μούς με τη «μεταρ­ρύθ­μι­ση» για τα λύκεια.

Φρό­ντι­σε ταυ­τό­χρο­να να ενι­σχύ­σει και το οπλο­στά­σιο της κατα­στο­λής, μετα­ξύ άλλων με τον νόμο για την λεγό­με­νη «καθο­λι­κή ασφά­λεια». Και βέβαια, με κρι­τή­ριο τα συμ­φέ­ρο­ντα του γαλ­λι­κού κεφα­λαί­ου, η κυβέρ­νη­ση Μακρόν πρω­το­στα­τεί στα σχέ­δια παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΕΕ, ενι­σχύ­ει τη γαλ­λι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στο Σαχέλ και τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας σε άλλους επι­κίν­δυ­νους σχεδιασμούς.

Ολα αυτά καλού­νται να τα στη­ρί­ξουν οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός της Γαλ­λί­ας στο όνο­μα του «κιν­δύ­νου για τις ευρω­παϊ­κές αρχές και αξίες»…
Και είναι βέβαια προ­κλη­τι­κό ότι τα αστι­κά επι­τε­λεία που τώρα καλούν σε παν­στρα­τιά κατά της ακρο­δε­ξιάς, είναι τα ίδια που όταν πρό­κει­ται για την Ουκρα­νία «ξεπλέ­νουν» δυνά­μεις όπως το ναζι­στι­κό τάγ­μα «Αζόφ», ή… «ξαφ­νιά­ζο­νται» όταν αυτές παρε­λαύ­νουν μαζί με τον Ζελέν­σκι στην ελλη­νι­κή Βουλή.

Είναι τα ίδια επι­τε­λεία που «ξεπλέ­νουν» την ΕΕ του αντι­κομ­μου­νι­σμού, της θεω­ρί­ας των δύο άκρων, της απα­γό­ρευ­σης των ΚΚ σε κρά­τη — μέλη, της αντι­με­τα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής. Είναι τα επι­τε­λεία που δεν έχουν πρό­βλη­μα με μια… «πιο σοβα­ρή» ακρο­δε­ξιά, όπως επι­βε­βαιώ­νει και η εξέ­λι­ξη στην Ισπα­νία, όπου το Λαϊ­κό Κόμ­μα θα συγκυ­βερ­νά με το ακρο­δε­ξιό κόμ­μα Vox σε περι­φε­ρεια­κή κυβέρνηση…

Οι «ανα­λύ­σεις» περί «δημο­κρα­τι­κών μετώ­πων» δεν είναι φιλο­λο­γι­κές. Στο­χεύ­ουν στην ενί­σχυ­ση της ενσω­μά­τω­σης του λαού και στη χώρα μας. Το ίδιο και άλλες συγ­γε­νι­κές «ανα­λύ­σεις» περί «ενό­τη­τας της Αρι­στε­ράς», που δηλώ­νουν ότι θα έμε­νε εκτός β’ γύρου η Λεπέν αν το «μεταλ­λαγ­μέ­νο» Γαλ­λι­κό ΚΚ, χρό­νιο στή­ριγ­μα αντι­λαϊ­κών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων, ξανα­κα­τέ­βαι­νε μαζί με τον Μελαν­σόν, πρώ­ην στέ­λε­χος του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος, που έχει στη­ρί­ξει αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, την πολι­τι­κή της ΕΕ, μέχρι και τους βομ­βαρ­δι­σμούς στη Λιβύη…

Τόσο στη Γαλ­λία όμως, όσο και στην Ελλά­δα και παντού, οι λαοί δεν έχουν κανέ­να συμ­φέ­ρον να δια­λέ­γουν ανά­με­σα στο «μικρό­τε­ρο κακό», ανά­με­σα σε δυνά­μεις που δια­γκω­νί­ζο­νται για το πώς θα υπη­ρε­τή­σουν καλύ­τε­ρα τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονοπωλίων.

Από τις ίδιες τις εξε­λί­ξεις, επι­βε­βαιώ­νε­ται η ανά­γκη γα ένα ισχυ­ρό εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα, με αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, που θα παλεύ­ει για σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Που δεν θα γίνε­ται βορά στους κάθε λογής «σωτή­ρες», σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, φιλε­λεύ­θε­ρους και ακρο­δε­ξιούς, δεν θα εγκλω­βί­ζε­ται στα κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα που ανα­πα­ρά­γουν τα αδιέ­ξο­δα για τη μεγά­λη λαϊ­κή πλειοψηφία.

Τα προγνωστικά λίγο πριν τον 2ο γύρο 

Σύμ­φω­να με το γαλ­λι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο France 24, η τελευ­ταία δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας Ipsos που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα τη Μεγά­λη Τετάρ­τη, δίνει προ­βά­δι­σμα 8 ποσο­στιαί­ων μονά­δων στον Μακρόν (56%) ένα­ντι της Λεπέν (44%).

Ωστό­σο, οι ανα­λυ­τές εκτι­μούν πως τόσο η ψήφος των ανα­πο­φά­σι­στων όσο και η απο­χή θα δια­δρα­μα­τί­σουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο ως προς το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα του δεύ­τε­ρου γύρου των εκλογών.

Σημα­ντι­κό ζητού­με­νο παρα­μέ­νει τι θα πρά­ξουν οι ψηφο­φό­ροι της Αρι­στε­ράς, καθώς ο Ζαν-Λυκ Μελαν­σόν είχε εξα­σφα­λί­σει το 22% των ψήφων στον πρώ­το γύρο, ενώ –μέχρι αυτή τη στιγ­μή, αρνή­θη­κε να πιέ­σει τους υπο­στη­ρι­κτές του, ώστε να ψηφί­σουν τον Μακρόν στον δεύτερο.

Δεί­τε:  MEDEF (Ένω­ση των μεγα­λο­βιο­μη­χά­νων) ενό­ψει του β’ γύρου Νέες αντι­λαϊ­κές ανα­τρο­πές χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση ζητούν οι μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες | Εντεί­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες στη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία αλλά και στον «ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κό» χώρο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο