Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Τον Τζο Μπάιντεν στηρίζει η εφημερίδα «USA Today»

Η USA Today, μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες σε κυκλο­φο­ρία εφη­με­ρί­δες των ΗΠΑ, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της, ανα­κοί­νω­σε ότι στη­ρί­ζει υπο­ψή­φιο σε προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, τασ­σό­με­νη στο πλευ­ρό του υπο­ψη­φί­ου των Δημο­κρα­τι­κών Τζο Μπάιντεν.

«Προ­τρέ­ψα­με τους ανα­γνώ­στες να μην ψηφί­σουν τον (πρό­ε­δρο των ΗΠΑ) Ντό­ναλντ Τραμπ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον υπο­ψή­φιο των Ρεπου­μπλι­κά­νων ακα­τάλ­λη­λο για το προ­ε­δρι­κό αξί­ω­μα επει­δή δεν είχε την ιδιο­συ­γκρα­σία, τη γνώ­ση, τη στα­θε­ρό­τη­τα και την ειλι­κρί­νεια που χρειά­ζε­ται η Αμε­ρι­κή από τους προ­έ­δρους της».

Ωστό­σο, μετά από 38 χρό­νια, η συντα­κτι­κή ομά­δα απο­φά­σι­σε «ομό­φω­να» να στη­ρί­ξει τον Μπάι­ντεν στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές της 3ης Νοεμ­βρί­ου, λέγο­ντας ότι ο Δημο­κρα­τι­κός υπο­ψή­φιος προ­σφέ­ρει «σε ένα συγκλο­νι­σμέ­νο έθνος ένα κατα­φύ­γιο ηρε­μί­ας και ικανότητας».

«Αν αυτή ήταν μια επι­λο­γή μετα­ξύ δύο ικα­νών υπο­ψη­φί­ων μεγά­λων κομ­μά­των που τύγ­χα­νε να είχαν αντί­θε­τες ιδέ­ες, δεν θα επι­λέ­γα­με πλευ­ρά. Δια­φο­ρε­τι­κοί ψηφο­φό­ροι έχουν δια­φο­ρε­τι­κές ανη­συ­χί­ες. Αλλά αυτές δεν είναι φυσιο­λο­γι­κές εκλο­γές και αυτές δεν είναι φυσιο­λο­γι­κές επο­χές», τόνι­σε η συντα­κτι­κή ομά­δα της εφημερίδας.

«Φέτος, ο χαρα­κτή­ρας, η ικα­νό­τη­τα και η αξιο­πι­στία τίθε­νται προς ψήφι­ση. Δεδο­μέ­νης της άρνη­σης του Τραμπ να εγγυ­η­θεί μια ειρη­νι­κή μετά­βα­ση εξου­σί­ας εάν χάσει, το ίδιο ισχύ­ει και για το μέλ­λον της αμε­ρι­κα­νι­κής δημοκρατίας».

Ισχυ­ρι­ζό­με­νη ότι η στή­ρι­ξη στον πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρο των ΗΠΑ δεν θα έχει καμία επί­δρα­ση στις ειδή­σεις, η συντα­κτι­κή ομά­δα κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα: «Ίσως να μην στη­ρί­ξου­με ποτέ ξανά έναν προ­ε­δρι­κό υπο­ψή­φιο. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ελπί­ζου­με ότι δεν θα χρεια­στεί ποτέ ξανά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ, USA Today.

belogiannis ploumpidis banner

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο