Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία με ένταση και συγκρούσεις — προηγείται ο Evo Morales

Νέες συγκρού­σεις ανά­με­σα σε αντι­κυ­βερ­νη­τι­κούς δια­δη­λω­τές και αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις σημειώ­θη­καν το βρά­δυ της Τρί­της (τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα Τετάρ­τη ώρα Ελλά­δας) στη Λα Πας, μπρο­στά στο κτί­ριο όπου βρί­σκε­ται η έδρα της εκλο­γι­κής επι­τρο­πής της Βολι­βί­ας, καθώς η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων μετά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Κυρια­κής συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί πολεμική.

Μετά τις προ­ε­δρι­κές και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν την Κυρια­κή στη Βολι­βία, ο νυν σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Πρό­ε­δρός της, Έβο Μορά­λες, που διεκ­δι­κεί την τέταρ­τη θητεία του, με το «Κίνη­μα για το Σοσια­λι­σμό» (MAS), προη­γεί­ται με κατα­με­τρη­μέ­νο το 96,62% των ψήφων με 46,85%, ένα­ντι του Κάρ­λος Μέσα, του νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρου συνα­σπι­σμού «Κοι­νό­τη­τα Πολι­τών» (Comunidad Cuidadana) που είχε 36,74%, και ακο­λου­θούν άλλοι υπο­ψή­φιοι όπως του Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος με 8,79% και του σχή­μα­τος 21 F (από όσους υπο­στή­ρι­ξαν το 2016 τη μη επα­νε­κλο­γή του Μορά­λες) με 4,21% και άλλοι υπο­ψή­φιοι που συγκε­ντρώ­νουν μικρό­τε­ρα ποσοστά.

Βολιβία εκλογές 2019 Evo Morales

Για να κερ­δί­σει από τον πρώ­το γύρο, σύμ­φω­να με το Σύνταγ­μα της χώρας, ο υπο­ψή­φιος που προη­γεί­ται πρέ­πει να εξα­σφα­λί­σει είτε την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία, το 50% συν 1 ψήφο, ή να λάβει του­λά­χι­στον το 40% των ψήφων και να δια­θέ­τει δια­φο­ρά 10 μονά­δων από τον δεύτερο.

Ο Μορά­λες, με την κατα­μέ­τρη­ση και των ψήφων των Βολι­βια­νών υπη­κό­ων στο εξω­τε­ρι­κό, φαί­νε­ται ότι θα υπερ­κα­λύ­ψει τις 10 μονά­δες, έτσι δεν θα χρεια­στεί να διε­ξα­χθεί δεύ­τε­ρος γύρος στις 15 Δεκέμβρη.

Πάντως, ο κύριος υπο­ψή­φιος της αντι­πο­λί­τευ­σης, Κ. Μέσα, έχει τη στή­ρι­ξη τόσο των ΗΠΑ όσο και της Οργά­νω­σης Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (ΟΑΚ) και αμφι­σβη­τεί το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών από την πρώ­τη στιγμή.

Ο αντι­πρό­ε­δρος της εκλο­γι­κής επι­τρο­πής ‑του Ανώ­τα­του Εκλο­γο­δι­κεί­ου (Tribunal Supremo Electoral, TSE)- που βρί­σκε­ται στην καρ­διά της πολε­μι­κής στη Βολι­βία για την κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Κυρια­κής, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του, επι­κρί­νο­ντας τον τρό­πο που ο οργα­νι­σμός αυτός χει­ρί­στη­κε το ζήτη­μα σε επι­στο­λή του.

Ο Αντό­νιο Κόστας εξή­γη­σε πως παραι­τεί­ται εξαι­τί­ας της «ατυ­χούς από­φα­σης του Ανώ­τα­του Εκλο­γο­δι­κεί­ου να ανα­στεί­λει τη δημο­σιο­ποί­η­ση των απο­τε­λε­σμά­των μέσω του συστή­μα­τος μετά­δο­σης προ­κα­ταρ­κτι­κών εκλο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των, του λεγό­με­νου TREP».

Από την πλευ­ρά της, η κυβέρ­νη­ση του Έβο Μορά­λες ζήτη­σε από τον ΟΑΚ να στεί­λει «το ταχύ­τε­ρο» τεχνι­κή απο­στο­λή στη Λα Πας, προ­κει­μέ­νου να επα­λη­θευ­τεί «ένα προς ένα» ψηφο­δέλ­τιο η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν την Κυρια­κή, δήλω­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της χώρας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, Ντιέ­γκο Πάρι Ροδρί­γκες. Η Βολι­βία «ζητεί να συστα­θεί το ταχύ­τε­ρο επι­τρο­πή η οποία θα διε­νερ­γή­σει έλεγ­χο όλης της επί­ση­μης δια­δι­κα­σί­ας κατα­μέ­τρη­σης των ψήφων στις εκλο­γές της 20ής Οκτω­βρί­ου», υπο­γράμ­μι­σε ο επι­κε­φα­λής της βολι­βια­νής διπλω­μα­τί­ας κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παραχώρησε.

Ο Ντιέ­γκο Πάρι πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση θα απο­δε­χθεί το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών και προ­σκά­λε­σε τον ΟΑΚ, που είχε ανα­πτύ­ξει ομά­δα εκλο­γι­κών παρα­τη­ρη­τών στη χώρα, τις ΗΠΑ, καθώς και οποια­δή­πο­τε άλλη ξένη κυβέρ­νη­ση ενδια­φέ­ρε­ται να «συνο­δεύ­σει» τη δια­δι­κα­σία κατα­μέ­τρη­σης που βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

Οι παρα­τη­ρη­τές του ΟΑΚ εξέ­φρα­σαν τη Δευ­τέ­ρα την «ανη­συ­χία» τους, μετά την ανα­κοί­νω­ση νεό­τε­ρων απο­τε­λε­σμά­των νωρί­τε­ρα την ίδια ημέ­ρα, που έδι­ναν στον πρό­ε­δρο Μορά­λες δια­φο­ρά 10 μονά­δων επί του πλη­σιέ­στε­ρου αντι­πά­λου του, άρα τη νίκη από τον πρώ­το γύρο, μολο­νό­τι την Κυρια­κή φαι­νό­ταν πως θα χρεια­στεί να διε­ξα­χθεί δεύ­τε­ρος γύρος των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών τον Δεκέμ­βρη. Τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών δεν έχουν ακό­μη ανα­κοι­νω­θεί επί­ση­μα από την εκλο­γι­κή επιτροπή.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Reuters»)


 

Δεί­τε επί­σης  |> Díaz-Canel felicita a Evo Morales por triunfo electoral

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο