Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προετοιμάζοντας το επόμενο «χτύπημα»…

Οι ηγέ­τες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (μαζί και άλλων χωρών) υπε­ρα­σπί­ζο­νται… τα «δημο­κρα­τι­κά ιδε­ώ­δη» και σχη­μα­τί­ζουν «αλυ­σί­δα» στην πορεία αλλη­λεγ­γύ­ης στα θύμα­τα των πρό­σφα­των τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων στο Παρίσι.

Την ώρα που η τρο­μο­ϋ­στε­ρία εξα­πλώ­νε­ται μέσω «πλη­ρο­φο­ριών» για «νέα χτυ­πή­μα­τα» σε χώρες της ΕΕ, με απύθ­με­νη υπο­κρι­σία το αστι­κό πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό τους προ­ε­τοι­μά­ζει το επό­με­νο χτύ­πη­μα απέ­να­ντι στους λαούς. Με τη μορ­φή νέων αντερ­γα­τι­κών μέτρων, με περισ­σό­τε­ρη κατα­στο­λή και αφαί­ρε­ση δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών, σφίγ­γο­ντας ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο τις δαγκά­νες της (αντι)μεταναστευτικής πολιτικής.

Αξιο­ποιώ­ντας τον… ξενό­φερ­το «εχθρό», και με πρό­φα­ση την «αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας, του εξτρε­μι­σμού και ριζο­σπα­στι­σμού», επε­ξερ­γά­ζο­νται νέα σχέ­δια για τον περιο­ρι­σμό και έλεγ­χο ―με απώ­τε­ρο σκο­πό την πλή­ρη υπο­τα­γή― των εργα­τι­κών-λαϊ­κών κινη­μά­των. Του πραγ­μα­τι­κού εχθρού των αφε­ντι­κών τους…

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο