Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προετοιμάζουν ευνοϊκή μεταχείριση για Κροκονέα;

Τετα­μέ­νο ήταν το κλί­μα σήμε­ρα στο Εφε­τείο Λαμί­ας που θα κρί­νει αν θα ανα­γνω­ρι­στούν ή όχι ελα­φρυ­ντι­κά στον Ε. Κορ­κο­νέα για τη δολο­φο­νία του 15χρονου μαθη­τή Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου το 2008 και θα απο­φα­σί­σει εντέ­λει για το αν θα παρα­μεί­νει στη φυλα­κή ή θα αποφυλακιστεί.

Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι πως με την έναρ­ξη της δίκης το πρωί και πολύ πριν συγκρο­τη­θεί το δικα­στή­ριο με τους ενόρ­κους, οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης του αστυ­νο­μι­κού ζήτη­σαν να μην παρί­στα­νται οι συνή­γο­ροι της πολι­τι­κής αγω­γής της οικο­γέ­νειας του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου. Στη δίκη παρευ­ρί­σκο­νται η μητέ­ρα και η αδερ­φή του δολο­φο­νη­μέ­νου μαθη­τή. Το δικα­στή­ριο τελι­κά έκα­νε δεκτό το αίτη­μα και απο­φά­σι­σε πως οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας Γρη­γο­ρό­που­λου δεν έχουν δικαί­ω­μα να συμ­με­τέ­χουν στη διαδικασία…

Οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας Νίκος και Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου τόνι­σαν πως πρό­κει­ται για μη νόμι­μη από­φα­ση, καθώς «δεν μπο­ρεί το δικα­στή­ριο να απο­φα­σί­σει πριν ακό­μα συστα­θεί και πριν βρε­θεί σε πλή­ρη σύν­θε­ση με τους ενόρ­κους». Επί­σης, μίλη­σαν για παρα­σκή­νιο, «για να μην ακου­στεί η οικο­γέ­νεια του Αλέ­ξαν­δρου, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί μια σκαν­δα­λώ­δης, ευνοϊ­κή και προ­νο­μια­κή μετα­χεί­ρι­ση στον κατα­δι­κα­σθέ­ντα για την δολο­φο­νία του παιδιού».

Σημειω­τέ­ον ότι από την αρχή, είχαν καταγ­γεί­λει την από­πει­ρα απο­κλει­σμού τους από τη δια­δι­κα­σία, αφού δεν είχαν ενη­με­ρω­θεί για την αρχι­κή διε­ξα­γω­γή της δίκης στις 11 Μάη, ενώ δεν έλα­βαν ειδο­ποί­η­ση και για τη χτε­σι­νή ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία. Ζήτη­σαν επί­σης την εξαί­ρε­ση του εισαγ­γε­λέα και στη συνέ­χεια των τριών τακτι­κών δικα­στών, αίτη­μα που δεν έγι­νε δεκτό από τους ίδιους τους δικα­στές(!) για τους οποί­ους ζητή­θη­κε να εξαιρεθούν.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Κορ­κο­νέ­ας είχε απο­φυ­λα­κι­στεί το 2019, έχο­ντας εκτί­σει σχε­δόν 11 χρό­νια από την ποι­νή του λόγω του ελα­φρυ­ντι­κού που του είχε ανα­γνω­ρί­σει το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, σπά­ζο­ντας έτσι τα ισό­βια. Τον Μάρ­τη του 2022 ο Κορ­κο­νέ­ας όμως επέ­στρε­ψε στη φυλα­κή καθώς με ομό­φω­νη από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Αρεί­ου Πάγου έγι­νε δεκτή η από­φα­ση του Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Βασ. Πλιώ­τα που αναί­ρε­σε την από­φα­ση του ΜΟΕ Λαμί­ας. Η δίκη προσ­διο­ρί­στη­κε αρχι­κά να γίνει στις 11 Μάη 2022 αλλά δεν είχε κλη­θεί η πλευ­ρά της οικο­γέ­νειας και το δικα­στή­ριο ανέ­βα­λε την εκδί­κα­ση και προσ­διο­ρί­στη­κε και πάλι η δίκη από την Εισαγ­γε­λία Εφε­τών Λαμί­ας για σήμε­ρα. Ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις βρί­σκο­νταν χτες στο Εφε­τείο της Λαμί­ας αφού έξω από το δικα­στή­ριο βρί­σκο­νται δια­δη­λω­τές που φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα για τη δολο­φο­νία του μαθη­τή Αλέ­ξαν­δρου Γρηγορόπουλου.

Το δικα­στή­ριο συγκρο­τή­θη­κε τελι­κά αργά το μεση­μέ­ρι και διέ­κο­ψε για αύριο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο