Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προετοιμάζουν το έδαφος για διακοπές ρεύματος και δύσκολο χειμώνα

Στις πλά­τες του λαού πέφτουν οι συνέ­πειες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, ο οποί­ος εκτός από τα πανά­κρι­βα τιμο­λό­για για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με το ενδε­χό­με­νο δια­κο­πών ρεύ­μα­τος. Ήδη, τα αστι­κά επι­τε­λεία προ­ε­τοι­μά­ζουν το έδα­φος για έναν «δύσκο­λο» χει­μώ­να, που φυσι­κά θα είναι «δύσκο­λος» για τα μόνι­μα υπο­ζύ­για, την ώρα που στα σκα­ριά βρί­σκο­νται νέα σχέ­δια στή­ρι­ξης της βιο­μη­χα­νί­ας για να μειώ­σει την κατα­νά­λω­ση ενέργειας.

Ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας και Περι­βάλ­λο­ντος, Κ. Σκρέ­κας, δεν απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να γίνουν δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στα νοι­κο­κυ­ριά, που θα φορ­τω­θούν με έναν επι­πλέ­ον τρό­πο τις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας και το «πρά­σι­νο» ενερ­γεια­κό μείγ­μα που έχει αυξή­σει την εξάρ­τη­ση από το φυσι­κό αέριο, το οποίο είναι το μετα­βα­τι­κό καύ­σι­μο προς την «πρά­σι­νη μετάβαση».

«Βεβαί­ως, το ύστα­το μέτρο αντι­με­τώ­πι­σης της κρί­σης είναι τα δια­κο­πτό­με­να φορ­τία σε οικια­κούς κατα­να­λω­τές και άρα σε προ­στα­τευό­με­νους κατα­να­λω­τές. Τίπο­τα δεν μπο­ρεί να απο­κλεί­σει κανείς όταν μαί­νε­ται ένας πόλε­μος δίπλα μας», δήλω­σε ο Κ. Σκρέ­κας μιλώ­ντας στην «Καθη­με­ρι­νή».

Το μέτρο των κυλιό­με­νων δια­κο­πών στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση προ­βλέ­πε­ται, άλλω­στε, στο «σχέ­διο αντι­με­τώ­πι­σης κιν­δύ­νων στον τομέα της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας» που κατάρ­τι­σε η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Ενέρ­γειας (ΡΑΕ).

Σε πρώ­τη φάση, προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί ο στό­χος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για μεί­ω­ση της χρή­σης φυσι­κού αερί­ου κατά 15%, θα μειω­θεί ο φωτι­σμός σε μνη­μεία και δημό­σιους χώρους. Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Ενέρ­γειας και Περι­βάλ­λο­ντος, τα φώτα των μνη­μεί­ων θα σβή­νουν στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα, ενώ οι Δήμοι θα μειώ­σουν την κατα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος σβή­νο­ντας μία λάμπα από τις δέκα που χρειά­ζο­νται για τον φωτι­σμό των δρόμων.

Προετοιμασίες για το «χειρότερο σενάριο»

«Είμα­στε πιο κοντά στο χει­ρό­τε­ρο σενά­ριο, δηλα­δή τη δια­κο­πή της παρο­χής ρωσι­κού αερί­ου στην Ευρώ­πη», εκτί­μη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός οικο­νο­μι­κών Θ. Σκυ­λα­κά­κης, μιλώ­ντας σε ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό («ΣΚΑΙ»). «Η Ελλά­δα από πλευ­ράς δια­θε­σι­μό­τη­τας ενερ­γεια­κών πηγών, επει­δή είχε πάντα δια­φο­ρο­ποί­η­ση στο LNG, προ­στα­τεύ­ε­ται από την δια­θε­σι­μό­τη­τα ενέρ­γειας, όχι από τις τιμές», πρό­σθε­σε κυνικά.

Σε γενι­κές γραμ­μές το πανά­κρι­βο ενερ­γεια­κό μείγ­μα που έχει εκτι­νά­ξει τις τιμές και έχει αυξή­σει την εξάρ­τη­ση της Ελλά­δας από εισα­γό­με­να καύ­σι­μα δεν αλλά­ζει, αφού η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» είναι μια στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή για το κεφά­λαιο και συνα­κό­λου­θα τα κόμ­μα­τα του. Το ρωσι­κό αέριο αντι­κα­θί­στα­ται από το LNG ‑από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες- το οποίο όμως είναι ακό­μη πιο ακρι­βό. Το πρό­γραμ­μα απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης της ΔΕΗ «παγώ­νει» για δύο με τρία χρό­νια, αλλά ο φθη­νός και εγχώ­ριος λιγνί­της δεν θα αξιο­ποι­η­θεί στο έπα­κρο με βάση τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν, και κυρί­ως χωρίς τις ρυθ­μί­σεις που αυξά­νουν τεχνη­τά την τιμή του όπως το εμπό­ριο ρύπων.

Έτσι, ο λαός θα συνε­χί­σει να πλη­ρώ­νει πανά­κρι­βα το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, με απο­τέ­λε­σμα ‑ακό­μα και αν δεν γίνουν δια­κο­πές- πολ­λά νοι­κο­κυ­ριά να πλήτ­το­νται από την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, φαι­νό­με­νο που θα εντα­θεί το χει­μώ­να, καθώς όλοι προ­ε­ξο­φλούν ότι οι τιμές στο φυσι­κό αέριο και στο πετρέ­λαιο θα συνε­χί­σουν να αυξάνονται.

Νέες επιδοτήσεις στους βιομήχανους

Την ίδια ώρα, η κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει τη δυνα­τό­τη­τα να προ­χω­ρή­σει αυτό­νο­μα στην εφαρ­μο­γή του μηχα­νι­σμού που πρό­τει­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης με επι­στο­λή του στην πρό­ε­δρο της ΕΕ Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, για ένα κοι­νό ταμείο μέσω του οποί­ου θα απο­ζη­μιώ­νο­νται οι βιο­μη­χα­νι­κοί κατα­να­λω­τές για τη μεί­ω­ση της χρή­σης φυσι­κού αερί­ου και ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, τον ερχό­με­νο χειμώνα.

Η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, όπως δηλώ­νει ο Κ. Σκρέ­κας στην «Καθη­με­ρι­νή» μελε­τά­ει έναν τέτοιο μηχα­νι­σμό για να τον εφαρ­μό­σει στην περί­πτω­ση που δεν εγκρι­θεί από την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο