Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκήρυξη έκθεσης αφίσας των μελών του ΕΕΤΕ για το μεταναστευτικό πρόβλημα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ για να α εκφρά­σου­με ως εικα­στι­κοί την αλλη­λεγ­γύη τους στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες απο­φά­σι­σε να προ­χω­ρή­σει σε δρά­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης (συγκέ­ντρω­ση βοή­θειας, παρου­σία στους καταυ­λι­σμούς). Το ΔΣ του ΕΕΤΕ καλεί τους καλ­λι­τέ­χνες να δημιουρ­γή­σουν αφί­σες με στό­χο την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση της κοι­νω­νί­ας, των εργα­ζό­με­νων, πάνω σε αυτό το τόσο μεγά­λο ζήτη­μα, ζήτη­μα που γεν­νούν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι, οι αντα­γω­νι­σμοί του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, που ρημά­ζουν ολό­κλη­ρες περιο­χές και σπρώ­χνουν εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πων στην από­γνω­ση. Ζήτη­μα που συντη­ρούν όλοι εκεί­νοι που υπε­ρεκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται το αδύ­να­μο αυτό κομ­μά­τι της εργα­τι­κής τάξης, που συντη­ρούν την κατά­στα­ση της “παρα­τυ­πί­ας” προ­κει­μέ­νου οι “παρά­τυ­ποι” μετα­νά­στες να στε­ρού­νται στοι­χειώ­δη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, ζήτη­μα που συντη­ρούν οι Κυβερ­νή­σεις της ΕΕ που θέλουν να τσα­κί­ζουν τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στις ίδιες τους τις χώρες. Η έκθε­ση αφί­σας για το μετα­να­στευ­τι­κό θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε κεντρι­κό χώρο των Αθη­νών και θα επι­διώ­ξου­με να είναι περιο­δεύ­ου­σα και σε άλλες πόλεις της Ελλά­δας. Θα ενη­με­ρω­θεί­τε σχε­τι­κά στο επό­με­νο φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας του ΕΕΤΕ. Οι αφί­σες θα πρέ­πει να έχουν τελι­κό μέγε­θος 60χ80 εκ. και να είναι έτοι­μες για ανάρ­τη­ση. Θα πρέ­πει σε ψηφια­κή μορ­φή να κατα­τε­θούν στο ΕΕΤΕ (στη διεύ­θυν­ση: [email protected], ή με dvd) μέχρι το τέλος Οκτω­βρί­ου 2015, με την ένδει­ξη ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, (Α4 μέγε­θος, 72 dpi ΚΑΙ 300 dpi) προ­κει­μέ­νου να γίνει και μια δια­δι­κτυα­κή παρου­σί­α­ση αλλά και να επι­λε­γε­ούν κάποιες από την Επι­τρο­πή Κατά­τα­ξης και Κρί­σε­ων του ΕΕΤΕ για εκτύ­πω­ση και πλα­τιά κυκλο­φο­ρία. Καλού­νται οι συνά­δελ­φοι που θέλουν να συμ­βάλ­λουν ενερ­γά στην καμπά­νια του ΕΕΤΕ για το μετα­να­στευ­τι­κό, να το δηλώ­σουν στο ΔΣ του ΕΕΤΕ ώστε να πλαι­σιώ­σουν τις ομά­δες εργα­σί­ας ( να δηλώ­σουν στην κ. Εφη Μελέ­τη τηλ. 2103300016, εσωτ.103, ή με email).

 

(Το εικα­στι­κό είναι της Εύας Μελά)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο