Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκαλεί με fake news η κυβέρνηση για τις φοιτητικές εκλογές: «Η ΔΑΠ παραμένει πρώτη…»

Τα fake news της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, της παρά­τα­ξης της ΝΔ, ότι δήθεν ανα­δεί­χθη­κε πανελ­λα­δι­κά πρώ­τη στις Φοι­τη­τι­κές Εκλο­γές ανα­πα­ρή­γα­γε και ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γιάν­νης Οικο­νό­μου, στην ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντα­κτών, προ­σπα­θώ­ντας να κρύ­ψει τη σαρω­τι­κή νίκη και πρω­τιά της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ».

Συγκε­κρι­μέ­να, σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου για το γεγο­νός ότι όλες οι παρα­τά­ξεις, πλην της ΔΑΠ, συμ­φω­νούν για την πρω­τιά της ΠΚΣ, ο Γ. Οικο­νό­μου απά­ντη­σε ότι «με βάση τα στοι­χεία που έχου­με εμείς και με βάση τα στοι­χεία που προ­κύ­πτουν από τις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές, η κατά­στα­ση δεν είναι καθό­λου έτσι. Η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας παρα­μέ­νει πρώ­τη. Ο τρό­πος με τον οποίο επι­χει­ρούν ορι­σμέ­νοι να ερμη­νεύ­σουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών, δεν νομί­ζω ότι βοη­θά­ει στο να τονώ­σου­με την αξιο­πι­στία ενός θεσμού, ο οποί­ος η αλή­θεια είναι ότι έχει πλη­γεί πάρα πολύ τα τελευ­ταία χρό­νια και εξαι­τί­ας του γεγο­νό­τος ότι τα τελευ­ταία χρό­νια λόγω του Covid δεν έχουν γίνει εκλο­γές, αλλά και εξαι­τί­ας του ότι συνο­λι­κά οι φοι­τη­τι­κές παρα­τά­ξεις δεν έχουν κατα­φέ­ρει, εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες, να οδη­γη­θούν στη συγκρό­τη­ση ενός ενιαί­ου οργά­νου εκπροσώπησης».

Βέβαια, περ­νά­ει στα ψιλά ότι τα στοι­χεία από τις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές που επι­κα­λεί­ται ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, που φέρουν φαρ­διές πλα­τιές τις υπο­γρα­φές των εκπρο­σώ­πων της ΔΑΠ, απο­δει­κνύ­ουν αυτό που από χθες γνω­ρί­ζουν όλοι οι φοι­τη­τές, δηλα­δή την αδιαμ­φι­σβή­τη­τη πρω­τιά της «Παν­σπου­δα­στι­κής» σε εκα­το­ντά­δες Συλλόγους.

Όσο για την πλη­γω­μέ­νη αξιο­πι­στία του θεσμού, η κυβέρ­νη­ση ας ανα­ζη­τή­σει τις ευθύ­νες στην παρά­τα­ξή της που χρό­νια πρω­τα­γω­νι­στού­σε σε όργια νοθεί­ας, βίας, εξα­γο­ράς και τρομοκρατίας.

ΚΝΕ: Ας δεχτεί την ήττα της η ΔΑΠ και ας στα­μα­τή­σει να προ­σβάλ­λει τους φοιτητές

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο