Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκαλεί ο οικοδεσπότης του ικαριώτικου κορονογεύματος: Παρεξηγήθηκε η παραδοσιακή φιλοξενία

Αντί συγ­γνώ­μης από τα εκα­τομ­μύ­ρια των πολι­τών που υπο­μέ­νουν τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα με ό,τι αυτό σημαί­νει για την επι­βί­ω­σή τους και τις κοι­νω­νι­κές τους σχέ­σεις, ο βου­λευ­τής Σάμου της ΝΔ, καθη­γη­τής καρ­διο­λο­γί­ας Χρι­στό­δου­λος Στε­φα­νά­δης, οικο­δε­σπό­της του κορο­νο­γεύ­μα­τος προς τιμήν του πρω­θυ­πουρ­γού, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι «τα μέτρα που επι­βάλ­λουν τα πρω­τό­κολ­λα ελέγ­χου της παν­δη­μί­ας»!!! σε πεί­σμα του οπτι­κού υλι­κού που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας.

Την ώρα που η εστί­α­ση, η δια­σκέ­δα­ση είναι κλει­στά. Την ώρα που ενο­χο­ποιεί­ται το take away ως εστία κορο­νοϊ­ού για­τί δυο φίλοι παίρ­νουν τον καφέ τους και ανταλ­λάσ­σουν δυο κου­βέ­ντες στο όρθιο, ο βου­λευ­τής της ΝΔ θεω­ρεί το τρα­πέ­ζω­μα δεκά­δων μελών του κυβερ­νη­τι­κού θιά­σου ως κάτι από­λυ­τα φυσιο­λο­γι­κό και τη συγκυ­ρία κατάλ­λη­λη να εκφρα­στεί η «παρα­δο­σια­κή φιλοξενία» !!!

Η δήλωση Στεφανάδη

Ο βου­λευ­τής Σάμου της ΝΔ, καθη­γη­τής καρ­διο­λο­γί­ας Χρι­στό­δου­λος Στε­φα­νά­δης, έκα­νε την εξής δήλω­ση: «Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα τα ακρι­τι­κά νησιά, Φούρ­νοι, Θύμαι­να και Ικα­ρία και συζή­τη­σε για την πορεία των εμβο­λια­σμών, τα τοπι­κά προ­βλή­μα­τα και την προ­ώ­θη­ση ανα­πτυ­ξια­κών έργων. Μετά το τέλος της περιο­δεί­ας και προ της ανα­χώ­ρη­σης του, πέρα­σε από το λιμά­νι του Ευδή­λου Ικα­ρί­ας, τόπο κατα­γω­γής μου. Τον κάλε­σα στο σπί­τι μου για ένα πρό­χει­ρο και σύντο­μο γεύ­μα. Κατά τη διάρ­κεια του πρό­χει­ρου γεύ­μα­τος, τηρή­θη­καν όλα τα μέτρα που επι­βάλ­λουν τα πρω­τό­κολ­λα ελέγ­χου της παν­δη­μί­ας, δηλα­δή υπαί­θριος χώρος της οικί­ας, χρή­ση μασκών στο μεσο­διά­στη­μα του γεύ­μα­τος, αριθ­μός ατό­μων στο τρα­πέ­ζι. Στον χώρο βρί­σκο­νταν και τα πρό­σω­πα της απο­στο­λής από την Αθή­να και η ασφά­λεια του προ­έ­δρου που τον συνό­δευε στο ταξί­δι. Λυπά­μαι ειλι­κρι­νά για­τί οι εικό­νες και οι συν­θή­κες, εκτός του χώρου που ήταν ο πρω­θυ­πουρ­γός, με συγκέ­ντρω­ση κόσμου που προ­σήλ­θε αυθόρ­μη­τα για να τον δει από κοντά, δεν ήταν οι πρέ­που­σες, απο­τέ­λε­σαν αφορ­μή παρε­ξή­γη­σης και ερμη­νεύ­θη­κε αρνη­τι­κά η έκφρα­ση της παρα­δο­σια­κής φιλο­ξε­νί­ας που δεί­χνου­με όλοι στο νησί μας».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο