Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκαλούν οι Γλύξμπουργκ: Ζητούν να υπάρξει… λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης

Συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί η οικο­γέ­νεια Γλύξ­μπουργκ, ζητώ­ντας από την κυβέρ­νη­ση να επι­τρέ­ψει το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα στην σορό του Κων­στα­ντί­νου πριν την κηδεία.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, επι­θυ­μία των Γλύξ­μπουργκ είναι η σορός να φτά­σει νωρίς το πρωί της Δευ­τέ­ρας στη Μητρό­πο­λη, προ­κει­μέ­νου να τεθεί σε λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα λίγες ώρες πριν την εξό­διο ακολουθία.

Από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης δεν έχουν ληφθεί οι τελι­κές απο­φά­σεις, ενώ τίθε­νται ζητή­μα­τα μέτρων ασφα­λεί­ας για τους ξένους που θα παρα­στούν στην κηδεία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στην Αθή­να θα βρε­θεί σύσ­σω­μη η βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια της Ισπα­νί­ας, καθώς πέρα από την Σοφία – αδερ­φή του Κων­στα­ντί­νου — ανα­μέ­νε­ται να έρθει και ο σύζυ­γός της, πρώ­ην βασι­λιάς Χουάν Κάρ­λος Α’, καθώς και ο βασι­λιάς Φίλιπ­πος ΣΤ΄.

Στην Ελλά­δα θα φτά­σει και η Μαρ­γα­ρί­τα της Δανί­ας, ενώ άγνω­στο παρα­μέ­νει το ποιος θα εκπρο­σω­πή­σει τη βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια της Βρε­τα­νί­ας. Επί­σης, δεδο­μέ­νο θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται πως θα παρευ­ρε­θούν στην κηδεία και μέλη των βασι­λι­κών οικο­γε­νειών της Σου­η­δί­ας και της Νορβηγίας.

Σε κάθε περί­πτω­ση, ακό­μη και τώρα η οικο­γέ­νεια των Γλύξ­μπουργκ — την δυνα­στεία της οποί­ας ο ελλη­νι­κός λαός την πλή­ρω­σε πολ­λα­πλώς με αίμα και πόνο — συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί το κοι­νό αίσθη­μα, ζητώ­ντας «λαϊ­κά προ­σκυ­νή­μα­τα», επί­ση­μες κηδεί­ες και τιμές για τον γιο της Φρει­δε­ρί­κης και του Παύλου.

Η δε κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­χει­ρεί να… πατή­σει σε δυο βάρ­κες. Από τη μια προ­σπα­θεί να μην στρα­πα­τσά­ρει το, με τόσο κόπο χτι­σμέ­νο, «φιλε­λεύ­θε­ρο» προ­σω­πείο της και από την άλλη να μην δυσα­ρε­στή­σει το κοι­νό των ακρο­δε­ξιών-φιλο­βα­σι­λι­κών ψηφο­φό­ρων της, ενό­ψει και των επι­κεί­με­νων εκλογών.

Χυδαίο ξέπλυ­μα του Γλύξ­μπουργκ από υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη – Τι έγρα­ψαν Πέτσας, Βορί­δης και Πλεύρης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο