Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκαταρκτική εξέταση σε βάρος διαδηλωτή, μετά από χαφιέδικου τύπου μεθοδεύσεις

Στις 5 Οκτώ­βρη 2019 χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μια μεγα­λειώ­δη και πολυ­πλη­θή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση της Συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις («Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας») και την επί­σκε­ψη του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στη χώρα μας για την υπο­γρα­φή της. Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χαν δεκά­δες Συν­δι­κά­τα, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Επι­τρο­πές Αγώ­να και φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινήματος.

Με μια κίνη­ση συμ­βο­λι­κού χαρα­κτή­ρα στο άγαλ­μα του μακε­λά­ρη Χάρι Τρού­μαν, οι δια­δη­λω­τές εκδή­λω­σαν τη δια­μαρ­τυ­ρία τους και δια­τρά­νω­σαν την κατα­δί­κη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των και σχε­δια­σμών, που κλι­μα­κώ­νο­νται όλη αυτή την περί­ο­δο και στην περιο­χή μας. Για άλλη μια φορά, εκφρά­στη­καν ο απο­τρο­πια­σμός και η δίκαιη λαϊ­κή οργή μπρο­στά στο άγαλ­μα του 33ου Προ­έ­δρου των ΗΠΑ, που έχει κατα­δι­κα­στεί δια­χρο­νι­κά στη συνεί­δη­ση του λαού μας και βαρύ­νε­ται με τη ρίψη των δύο ατο­μι­κών βομ­βών στη Χιρο­σί­μα και στο Ναγκα­σά­κι και τη χρή­ση των απάν­θρω­πων βομ­βών ναπάλμ στον Γράμ­μο την περί­ο­δο 1946–1949. Ως απά­ντη­ση και προ­κει­μέ­νου να δοθούν τα ανα­γκαία δια­πι­στευ­τή­ρια της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης για τη «στε­νή φιλία» στη συμ­μα­χία με τις ΗΠΑ, η δια­δή­λω­ση δέχθη­κε βίαιη και απρό­κλη­τη επί­θε­ση από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, με επι­θέ­σεις και αλό­γι­στη χρή­ση επι­κίν­δυ­νων χημι­κών ουσιών.

Η συνέ­χεια των γεγο­νό­των είναι λίγο ως πολύ γνω­στή. Τα αστι­κά ΜΜΕ «έθα­ψαν» τη μεγα­λειώ­δη κινη­το­ποί­η­ση, δια­στρέ­βλω­σαν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σιά­ζο­ντας τα θύμα­τα ως θύτες, ενά­ντια δήθεν στις πάνο­πλες διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ.

Για να έρθει στη συνέ­χεια η χαφιέ­δι­κου τύπου προ­πα­γάν­δα του βου­λευ­τή της ΝΔ, Κ. Μπο­γδά­νου, με την επι­κού­ρη­ση του ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κού σταθ­μού «ΣΚΑΪ», που πρό­βα­λαν τα προ­σω­πι­κά στοι­χεία δια­δη­λω­τή, παρα­βιά­ζο­ντας και αυτή την αστι­κή νομο­θε­σία περί προ­σω­πι­κών δεδομένων.

Κι ενώ η Αστυ­νο­μία δεν προ­έ­βη, ούτε επι­χεί­ρη­σε να προ­βεί κατά τη διάρ­κεια των επει­σο­δί­ων σε οποια­δή­πο­τε σύλ­λη­ψη ή προ­σα­γω­γή, για­τί δεν υπήρ­χε λόγος, σήμε­ρα, μετά από μήνες, ο αρμό­διος εισαγ­γε­λέ­ας Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών διέ­τα­ξε την προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση σε βάρος φοι­τη­τή δια­δη­λω­τή, απο­δί­δο­ντας σ’ αυτόν κατη­γο­ρί­ες για μια σει­ρά σοβα­ρά αδι­κή­μα­τα, όπως δια­τά­ρα­ξη κοι­νής ειρή­νης, επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, φθο­ρά ξένης ιδιο­κτη­σί­ας, παρα­βί­α­ση του νόμου περί όπλων κ.ά. Η έναρ­ξη της έρευ­νας στη­ρί­ζε­ται σε ανώ­νυ­μο τηλε­φώ­νη­μα στην Αστυ­νο­μία από άγνω­στο άνδρα, σε τηλε­φω­νι­κή σύν­δε­ση χωρίς ανα­γνώ­ρι­ση κλή­σης, την επο­μέ­νη της δια­δή­λω­σης, με το οποίο δηλώ­θη­καν τα πλή­ρη στοι­χεία, το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, η κατοι­κία και η ιδιό­τη­τα του συγκε­κρι­μέ­νου διαδηλωτή!

Μετά από όλα τα παρα­πά­νω, μάλ­λον είναι τυχαίο ότι ο ίδιος βου­λευ­τής στα τέλη του περα­σμέ­νου μήνα έφε­ρε Ερώ­τη­ση στη Βου­λή και στον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα και μάλ­λον ο όποιος συνειρ­μός μας είναι υπερ­βο­λι­κός… Και μάλ­λον είναι σύμ­πτω­ση η χρο­νι­κή συγκυ­ρία της όλης εξέ­λι­ξης, όταν μόλις πρό­σφα­τα ψηφί­στη­κε ο κατά­πτυ­στος νόμος για την απα­γό­ρευ­ση των διαδηλώσεων…

Ομως, όπως σημεί­ω­νε τότε σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: «Αφού η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης του συστή­μα­τος δεν μπό­ρε­σαν να απο­σιω­πή­σουν τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το και που, παρά την προ­σπά­θεια κατα­στο­λής, αυτή κατέ­λη­ξε στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία, τώρα επι­δί­δο­νται στη συκο­φά­ντη­ση και το χαφιε­δι­σμό. Παλιά τους τέχνη κόσκι­νο. Λογα­ριά­ζουν, όμως, χωρίς τον ξενο­δό­χο, τους εργα­ζό­με­νους, που απαι­τούν η χώρα μας να μη μετα­τρα­πεί σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιο­χή εμπλέ­κο­ντας το λαό μας σε μεγά­λους κιν­δύ­νους». Και θα συνε­χί­σουν το ίδιο μαχη­τι­κά και απο­φα­σι­στι­κά τους αγώ­νες τους, ενά­ντια στις απα­γο­ρεύ­σεις και την καταστολή.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης / Τρού­μανΚ. Γ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο