Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητική απόφαση: Αποφυλακίστηκε ο ναζιστής χρυσαυγίτης Π. Ηλιόπουλος

Στις 23 Μάρ­τη, με από­φα­ση του δικα­στι­κού συμ­βου­λί­ου Βόλου, απο­φυ­λα­κί­στη­κε σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά ο ναζι­στής Π. Ηλιό­που­λος, πρώ­ην βου­λευ­τής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, ο οποί­ος είχε κατα­δι­κα­στεί σε 7 χρό­νια κάθειρ­ξη για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Ο Ηλιό­που­λος ήταν από τους πρώ­τους ναζι­στές, εγκλη­μα­τί­ες που μετα­φέρ­θη­κε σε αγρο­τι­κή φυλα­κή και το δικα­στι­κό συμ­βού­λιο του Βόλου τον απο­φυ­λά­κι­σε αμέ­σως μόλις συμπλή­ρω­σε τα 3/5 (συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας τα μερο­κά­μα­τα), γρά­φο­ντας  επί της ουσί­ας στα παλαιό­τε­ρα των υπο­δη­μά­των του ακό­μα και την αναι­ρε­τι­κή από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου.

Ο Ηλιό­που­λος είχε υπο­βά­λει δύο αιτή­σεις απο­φυ­λά­κι­σης στο Πεντα­με­λές Εφε­τείο Ανα­στο­λών και απορ­ρί­φθη­καν. Από πρω­το­κλα­σά­το στέ­λε­χος του αρχη­γού Μιχα­λο­λιά­κου μετα­πή­δη­σε …στο μόρ­φω­μα του κατα­δι­κα­σμέ­νου ναζι­στή Ι. Λαγού. Μάλι­στα, η σύζυ­γός του είναι δια­πι­στευ­μέ­νη βοη­θός του Λαγού στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο,  από το οποίο και πληρώνεται.

Έτσι βλέ­που­με γι’ ακό­μη μια φορά να απο­φυ­λα­κί­ζουν ναζι­στές πριν ακό­μα καλά — καλά ξεκι­νή­σει η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, δημιουρ­γώ­ντας γι’ αυτούς ευνοϊ­κό κλίμα…

Ο ναζι­στής, που το έπαι­ζε «φιλή­συ­χος» πολί­της  για ν’ απο­φυ­λα­κι­στεί, είναι αυτός που για τους ναζι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς των χρυ­σαυ­γι­τών και του ίδιου, αλλά και για το τατουάζ με το χιτλε­ρι­κό σύν­θη­μα «Sieg Heil» («Ζήτω η Νίκη»), ισχυ­ρι­ζό­ταν μετα­ξύ άλλων ότι «μου άρε­σε η γραμ­μα­το­σει­ρά, αν το βλέ­πα­τε δεν θα κατα­λα­βαί­να­τε τι λέει»…

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο