Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητική απόφαση του Εφετείου Θεσ/νίκης στην αγωγή χρυσαυγιτών κατά του ευρωβουλευτή Σ. Ζαριανόπουλου — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την από­φα­ση του Εφε­τεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης στην αγω­γή χρυ­σαυ­γι­τών βου­λευ­τών κατά του του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, το  Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Με από­φα­ση του Εφε­τεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος κατα­δι­κά­στη­κε σε χρη­μα­τι­κή απο­ζη­μί­ω­ση ενός νυν και δύο πρώ­ην βου­λευ­τών της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, για δήθεν “εξύ­βρι­ση και ηθι­κή βλά­βη” τους, όταν το 2012 σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου, ως επι­κε­φα­λής της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, σε απά­ντη­ση δημο­σιο­γρα­φι­κής ερώ­τη­σης για την πρό­σκλη­ση της Χρυ­σής Αυγής στις παρε­λά­σεις, για την 28η Οκτω­βρί­ου, δήλω­σε ότι “οι νοσταλ­γοί του Χίτλερ, οι πολι­τι­κοί από­γο­νοι των ντό­πιων συνερ­γα­τών του βρω­μί­ζουν τον τόπο και δεν έχουν θέση σε παρε­λά­σεις και εκδη­λώ­σεις που τιμούν την αντί­στα­ση του λαού μας κατά των φασι­στών — ναζιστών”.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία και ανη­συ­χία γι’ αυτή τη δικα­στι­κή από­φα­ση που “φου­σκώ­νει τα πανιά” της εγκλη­μα­τι­κής — ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυγής και απο­δει­κνύ­ει την ανο­χή προς τη Χρυ­σή Αυγή από τμή­μα­τα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, την ώρα μάλι­στα που εξε­λίσ­σε­ται η δίκη της για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, δολο­φο­νί­ες, ξυλο­δαρ­μούς κλπ. και της δίνει το δικαί­ω­μα να πανη­γυ­ρί­ζει (όπως το έπρα­ξε με την πρω­τό­δι­κη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση κατά του Σ. Ζαρια­νό­που­λου) και να θεω­ρεί παρό­μοιες απο­φά­σεις σαν νομι­μο­ποί­η­ση της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της.

Καμιά παρό­μοια δικα­στι­κή από­φα­ση, καμιά απει­λή και δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής δεν πρό­κει­ται να κάμ­ψουν τον αγώ­να των κομ­μου­νι­στών ενά­ντια σ’ αυτό το ναζι­στι­κό — εγκλη­μα­τι­κό μόρ­φω­μα και στο σύστη­μα που το γέν­νη­σε και το χρη­σι­μο­ποιεί σαν το μακρύ του χέρι του». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο