Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητική η άρνηση για μέτρα προστασίας για την πανδημία από τον Θ. Πλεύρη

Προ­κλη­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει τις σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη από τις επι­σκέ­ψεις του σε νοσο­κο­μεία της ανα­το­λι­κής Κρή­της η Επι­τρο­πή Περιο­χής Κρή­της του ΚΚΕ «αφού στην ουσία αρνή­θη­κε την ανά­γκη μέτρων προ­στα­σί­ας για τη δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού, τη στιγ­μή που τα κρού­σμα­τα έχουν εκτι­να­χθεί και βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά σε ένα ακό­μα κύμα έξαρ­σης, εν μέσω του­ρι­στι­κής σεζόν».

Όπως τονί­ζει, «αντί­θε­τα παρέ­πεμ­ψε τα μέτρα για τον Σεπτέμ­βρη… κατ’ εντο­λήν προ­φα­νώς του ξενο­δο­χεια­κού και του­ρι­στι­κού κεφα­λαί­ου ενώ στο νησί είναι γνω­στό πως ο πλη­θυ­σμός τους καλο­και­ρι­νούς μήνες σχε­δόν πεντα­πλα­σιά­ζε­ται» και «θεω­ρώ­ντας πως το σύστη­μα Υγεί­ας δεν πιέ­ζε­ται, αρνή­θη­κε και την ανά­γκη ουσια­στι­κής ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, παρά τα συγκε­κρι­μέ­να αιτή­μα­τα των σωμα­τεί­ων των υγειονομικών».

Η Επι­τρο­πή Περιο­χής Κρή­της του ΚΚΕ υπο­γραμ­μί­ζει πως «η απο­γεί­ω­ση των κρου­σμά­των, με ό,τι πιθα­νά ακο­λου­θή­σει σε νοση­λεί­ες και θανά­τους, από μόνη της επιβάλλει:

Τη θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και τη στε­λέ­χω­ση με μόνι­μο προ­σω­πι­κό για να προ­στε­θεί προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές στη μάχη για να σωθούν ανθρώ­πι­νες ζωές.

Επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση με δωρε­άν και επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ σε όλο τον πληθυσμό.

Μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, ειδι­κά στα ξενο­δο­χεία, στα ΜΜΜ, αφού η εμπει­ρία των δυό­μι­σι χρό­νων της παν­δη­μί­ας έχει απο­δεί­ξει την ανα­γκαιό­τη­τά τους».

Κατα­λή­γο­ντας, επι­ση­μαί­νει ότι «αφού η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει στην ουσία την ανο­σία της αγέ­λης, “για­τί τα μέτρα δεν χρειά­ζο­νται”, τότε η επι­λο­γή των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού, είναι χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση να δυνα­μώ­σει την πάλη για να επι­βά­λει ο ίδιος μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο