Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός ο ΓΓ του ΝΑΤΟ: «Βρείτε τα» για τις «κάποιες διαφορές» σας δηλώνει σε Ελλάδα και Τουρκία

«Βρεί­τε τα» επι­μέ­νει να λέει σε Ελλά­δα και Τουρ­κία ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ όταν η Άγκυ­ρα, με μπα­ράζ κυβερ­νη­τι­κών δηλώ­σε­ων, κλι­μα­κώ­νει την επι­θε­τι­κή στά­ση της αμφι­σβη­τώ­ντας ευθέ­ως την κυριαρ­χία ελλη­νι­κών νησιών στο Αιγαίο που για τον επι­κε­φα­λής της λυκο­συμ­μα­χί­ας είναι «κάποιες δια­φο­ρές, κάποιες δια­φω­νί­ες» ρίχνο­ντας νερό στον μύλο των διεκ­δι­κή­σε­ων της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης και κάνο­ντας ορα­τό για μια ακό­μα φορά πως το ΝΑΤΟ δεν είναι οι πλά­τες της Ελλά­δας, αλλά ότι κάνει πλά­τες στην Τουρκία. 

Σε συνέ­ντευ­ξη στο περιο­δι­κό «Foreign Policy» ο Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ ρωτή­θη­κε για τις επι­στο­λές από τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας για την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας και απάντησε:

«Και οι δύο, η Ελλά­δα και η Τουρ­κία είναι πολύ­τι­μοι σύμ­μα­χοί μας στο ΝΑΤΟ. Έχουν υπάρ­ξει μέλη αυτής της Συμ­μα­χί­ας για πολ­λά χρό­νια, για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες και συμ­βάλ­λουν στην κοι­νή μας ασφά­λεια με δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους, κάτι το οποίο εκτι­μού­με. Υπάρ­χουν κάποιες δια­φο­ρές, κάποιες δια­φω­νί­ες, και φυσι­κά το μήνυ­μά μας είναι ότι αυτές οι δια­φο­ρές πρέ­πει να επι­λυ­θούν με διπλω­μα­τι­κά μέσα. Είναι σημα­ντι­κό να απο­φευ­χθούν οποια­δή­πο­τε στρα­τιω­τι­κά περι­στα­τι­κά ή ατυ­χή­μα­τα, για παρά­δειγ­μα στο Αιγαίο. Γι’ αυτό το ΝΑΤΟ έχει εγκα­θι­δρύ­σει έναν μηχα­νι­σμό απο­συ­μπί­ε­σης, όπου η Τουρ­κία και η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χουν για να απο­τρα­πεί και να μειω­θεί ο κίν­δυ­νος περι­στα­τι­κών ή ατυ­χη­μά­των, όπως είδα­με προη­γου­μέ­νως τη δεκα­ε­τία του 1990, μια παρό­μοια κατά­στα­ση που οδή­γη­σε σε πολύ σοβα­ρά περι­στα­τι­κά στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο