Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός ο Βορίδης: Απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ για την έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων (VIDEO)

Με κυνι­κό τρό­πο ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δης, απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, η οποία προ­έ­βλε­πε την έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση των Δήμων για να μπο­ρέ­σουν να πλη­ρώ­σουν τη μισθο­δο­σία των συμβασιούχων.

Το πρό­βλη­μα αφο­ρά Δήμους, όπου οι συμ­βα­σιού­χοι των προ­γραμ­μά­των του ΟΑΕΔ παρέ­μει­ναν στη θέση τους, μέσω δικα­στι­κών απο­φά­σε­ων. Έτσι, οι Δήμοι κλή­θη­καν να ανα­λά­βουν αυτοί την μισθο­δο­σία τους, παρά το γεγο­νός πως η πρό­σλη­ψη έγι­νε από τον Οργα­νι­σμό Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυναμικού.

Ο Μ. Βορί­δης, αντί να απο­λο­γη­θεί που η κυβέρ­νη­ση του κρα­τά­ει αυτούς τους ανθρώ­πους σε ομη­ρία και τους ανα­γκά­ζει να μπαι­νο­βγαί­νουν στα δικα­στή­ρια με όλες αυτές τις άθλιες εργα­σια­κές σχέ­σεις που ανα­κυ­κλώ­νουν την ανερ­γία, «στη­λί­τευ­σε» την αγω­νι­στι­κή Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας και άλλους δήμους επει­δή «συνο­μο­λο­γούν» στα αιτή­μα­τα των συμ­βα­σιού­χων όταν εκεί­νοι προ­σφεύ­γουν στα δικα­στή­ρια, «αντί να αντι­δι­κούν» μαζί τους.

«Όχι δεν θα υπάρ­ξει ανα­μόρ­φω­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, από τη στιγ­μή που οι Δήμοι επι­λέ­γουν αυτό το δρό­μο, θα έχουν την ευθύ­νη των απο­φά­σε­ων», είπε προ­κλη­τι­κά ο υπουρ­γός, επι­κρί­νο­ντας όσους Δήμους επι­λέ­γουν να μην βρε­θούν απέ­να­ντι στους συμ­βα­σιού­χους. Μάλι­στα, κάνο­ντας λαθρο­χει­ρία, επι­κα­λέ­στη­κε προ­κλη­τι­κά την ανά­γκη της «ισο­νο­μί­ας» προς αυτούς που διεκ­δι­κούν μια μόνι­μη θέση μέσω του ΑΣΕΠ, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ, Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λου.

 «Κάντε τώρα μόνιμες προσλήψεις»

«Μόνι­μες προ­σλή­ψεις θέλου­με κι εμείς. Μόνι­μες προ­σλή­ψεις θέλουν και οι Δήμοι. Για­τί δεν κάνε­τε μόνι­μες προ­σλή­ψεις; Πόσα είναι τα κενά που υπάρ­χουν στους Δήμους; Για­τί έχε­τε αυτά τα προ­γράμ­μα­τα ανα­κύ­κλω­σης της ανερ­γί­ας και επί της ουσί­ας ομη­ρί­ας των εργα­ζό­με­νων;», ήταν μερι­κά από τα ερω­τή­μα­τα που απεύ­θυ­νε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος στον υπουργό.

«Ποιός είπε όχι στις μόνι­μες προ­σλή­ψεις; Κάντε τώρα να καλυ­φθούν τα μεγά­λα κενά που υπάρ­χουν», πρό­σθε­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Σημειώ­νε­ται πως πρό­σφα­τα η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας διορ­γά­νω­σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στην Αθή­να, ενώ αντι­προ­σω­πεία του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Πάτρας συνα­ντή­θη­κε με εκπρο­σώ­πους των κομ­μά­των. Από το ΚΚΕ, συνα­ντή­θη­καν με τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, Δ. Κουτσούμπα.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο