Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός ο επικεφαλής του φασιστικού μορφώματος «Σπαρτιάτες»: Απεταξάμην το ναζισμό αλλά… (VIDEO)

Την πολι­τι­κή… «παρ­θέ­να» επι­χεί­ρη­σε να παρα­στή­σει ο πρό­ε­δρος του φασι­στι­κού κόμ­μα­τος «Σπαρ­τιά­τες» Βασί­λης Στί­γκας, μιλώ­ντας χθες σε εκπο­μπή του ΑΝΤ1 και τη δημο­σιο­γρά­φο Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο ίδιος σημεί­ω­σε ότι οι θέσεις των «Σπαρ­τια­τών» ται­ριά­ζουν σε πολ­λά σημεία με αυτά του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη, κάτι το οποίο, όπως πρό­σθε­σε, «δεν είναι κατ’ ανά­γκην κακό».

Σε μια προ­σπά­θεια να δια­χω­ρί­σει την θέση του από το ναζι­στι­κό, εγκλη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα του μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη, ο Στί­γκας δήλω­σε πως «δεν εγκρί­νει» πρα­κτι­κές σαν κι’ αυτές της Χρυ­σής Αυγής (λες και υπήρ­χε ποτέ περί­πτω­ση να παρα­δε­χθεί δημό­σια ότι εγκρί­νει δολο­φο­νί­ες και μαχαιρώματα).

«Οι Σπαρ­τιά­τες είναι δημο­κρα­τι­κό­τα­το κόμ­μα», δήλω­σε ο Στί­γκας, παρα­δε­χό­με­νος όμως ότι οι 8 απ’ τους 12 βου­λευ­τές του προ­έρ­χο­νται από το μόρ­φω­μα «Έλλη­νες» του φυλα­κι­σμέ­νου εγκλη­μα­τία Ηλ. Κασιδιάρη!

Τέλος, ο επι­κε­φα­λής του δεν άφη­σε απ’ έξω την θεω­ρία των δύο άκρων, κατα­δι­κά­ζο­ντας το ναζι­σμό αλλά «και τον κομ­μου­νι­σμό», όπως σημεί­ω­σε. Δεν είχα­με καμία αμφι­βο­λία για το τελευ­ταίο, μιας και ο αντι­κομ­μου­νι­σμός είναι θεμε­λιώ­δες στοι­χείο της ιδε­ο­λο­γί­ας κάθε ακροδεξιού.

Παρά την προ­σπά­θεια του Β. Στί­γκα να απο­ποι­η­θεί τον… Κασι­διά­ρη, η σύν­δε­ση των «Σπαρ­τια­τών» με την Χρυ­σή Αυγή και τις ναζι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες «βγά­ζει μάτι».

Και ως τέτοιο — ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα — πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στεί από το λαό.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο