Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός ο καγκελάριος Σολτς: «Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν είναι επιθετικές συμμαχίες»!!!

Προ­κλη­τι­κός εμφα­νί­στη­κε σήμε­ρα ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς ο οποί­ος τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα έχει ανα­λά­βει ρόλο… δια­με­σο­λα­βη­τή μετα­ξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.

Ο ηγέ­της της Γερ­μα­νί­ας είχε συζη­τή­σεις με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλ. Πού­τιν, οι οποί­ες μάλ­λον δεν πήγαν και πολύ καλά αν κρί­νου­με από τις δηλώ­σεις που ακο­λού­θη­σαν από τις δυο πλευρές.

Ανα­φε­ρό­με­νος στα επι­χει­ρή­μα­τα της Μόσχας, ο Όλαφ Σολτς έφτα­σε στο σημείο να ισχυ­ρι­στεί ότι «η ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν είναι επι­θε­τι­κές συμμαχίες»!!!

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε δηλώ­σεις του σήμε­ρα κατά την διάρ­κεια της Διά­σκε­ψης του Μονά­χου για την Ασφά­λεια, ο Σολτς σημεί­ω­σε ότι πάντα τονί­ζει στον πρό­ε­δρο Πού­τιν ότι ούτε η ΕΕ ούτε το ΝΑΤΟ είναι επι­θε­τι­κές συμ­μα­χί­ες.  Και πρό­σθε­σε ότι ο «πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν προ­βάλ­λει την περί­πτω­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας ως επι­χεί­ρη­μα όταν επι­κα­λεί­ται την «επι­θε­τι­κό­τη­τα» του ΝΑΤΟ. Του είπα ότι εκεί έπρε­πε να στα­μα­τή­σει μια γενο­κτο­νία και ότι οι λαοί της περιο­χής θέλουν να εντα­χθούν στην ΕΕ, αλλά και ότι θα ήταν γελοίο να ισχυ­ρι­στεί κανείς ότι υπάρ­χει ζήτη­μα γενο­κτο­νί­ας στην περιο­χή του Ντον­μπάς», τόνι­σε ο καγκελάριος.

Ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος υπο­γράμ­μι­σε για μία ακό­μη φορά ότι «περαι­τέ­ρω παρα­βί­α­ση της κυριαρ­χί­ας της Ουκρα­νί­ας θα έχει υψη­λό κόστος για τη Ρωσία», επι­ση­μαί­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι οι διπλω­μα­τι­κοί δίαυ­λοι πρέ­πει να δια­τη­ρη­θούν. Είμα­στε υπέρ της όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρης διπλω­μα­τί­ας, χωρίς όμως να είμα­στε και αφε­λείς», ανέφερε.

Από την πλευ­ρά του, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Λαβρόφ χαρα­κτή­ρι­σε «απα­ρά­δε­κτη» τη δήλω­ση του Σολτς περί «γελοί­ων» ισχυ­ρι­σμών του Προ­έ­δρου της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν για γενο­κτο­νία στην περιο­χή του Ντον­μπάς. Η δήλω­ση του καγκε­λά­ριου είναι απα­ρά­δε­κτη. «Δεν είναι δου­λειά των γερ­μα­νών ηγε­τών να αστειεύ­ο­νται για θέμα­τα γενο­κτο­νί­ας», ανέ­φε­ρε ο κ. Λαβρόφ, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Interfax.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο