Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός στρατιωτικός χαιρετισμός των παικτών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Τουρκίας

Την ώρα που η Τουρ­κία, με την ανο­χή των ΗΠΑ, έχει εισβά­λει στη Συρία σφυ­ρο­κο­πώ­ντας κουρ­δι­κές πόλεις και χωριά, οι παί­κτες της Εθνι­κής Ομά­δας του ποδο­σφαί­ρου της χώρας έσπευ­σαν να δεί­ξουν τη… συμπα­ρά­στα­σή τους στον στρατό. 

Έπει­τα από τη νίκη τους με 1–0 επί της Αλβα­νί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, για τα προ­κρι­μα­τι­κά του Euro 2020, πανη­γύ­ρι­σαν το γκολ και την επι­κρά­τη­ση μπρο­στά στους οπα­δούς τους, κάνο­ντας στρα­τιω­τι­κό χαιρετισμό. 

Η κίνη­ση των Τούρ­κων ποδο­σφαι­ρι­στών που παρα­πέ­μπει στην πολε­μι­κή εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στην Συρία έχει ήδη προ­κα­λέ­σει αντι­δρά­σεις. Μάλι­στα αυτό που πρέ­πει να σημειω­θεί είναι ότι μετά το τέλος του αγώ­να κι ενώ οι παί­κτες είχαν μετα­βεί στα απο­δυ­τή­ρια, έβγα­λαν φωτο­γρα­φία χαι­ρε­τώ­ντας και πάλι στρα­τιω­τι­κά. Η σχε­τι­κή φωτο­γρα­φία «ανέ­βη­κε» στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης της τουρ­κι­κής ομά­δας, προ­κα­λώ­ντας πολ­λές αντιδράσεις.

Ερω­τη­μα­τι­κό παρα­μέ­νει η στά­ση που κρα­τή­σουν οι διε­θνείς ομο­σπον­δί­ες ποδο­σφαί­ρου (UEFA, FIFA) για την ενέρ­γεια αυτήν των τούρ­κων ποδοσφαιριστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο