Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικό δώρο 30 εκ. ευρώ στους κλινικάρχες τη στιγμή που νοσοκομεία και γιατροί είναι στα όρια τους

Λίγο μετά τη δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση υγειο­νο­μι­κών στο υπ. Υγεί­ας απαι­τώ­ντας την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, εκδό­θη­κε νέα ΚΥΑ­Συ­γκε­κρι­μέ­να  με την οποία προ­βλέ­πε­ται δωρά­κι 30 εκατ. ευρώ σε ιδιω­τι­κά νοσοκομεία!!!

Συγκε­κρι­μέ­να, με αφορ­μή την ασφυ­κτι­κή κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στα δημό­σια νοσο­κο­μεία ήδη από τις πρώ­τες βδο­μά­δες της νέας έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας ‑εξ αίτιας της πολι­τι­κής και των επι­λο­γών της- η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά σε δέσμευ­ση (επι­στρά­τευ­ση) κλι­νών για νοση­λεία στα δημό­σια  και στα στρα­τιω­τι­κά νοσο­κο­μεία σε βάρος άλλων θερα­πειών, νοση­λειών, χει­ρουρ­γεί­ων κ.λπ., όταν δεν έχει γίνει καμία επί­τα­ξη ιδιω­τι­κού νοσοκομείου.

Αντί της επί­τα­ξης ΜΕΘ ιδιω­τι­κών νοσο­κο­μεί­ων, η κυβέρ­νη­ση βγαί­νει προ­κλη­τι­κά και δίνει ζεστό χρή­μα στους κλινικάρχες.

Αυτό είναι το «έτοι­μο σχέ­διο για αύξη­ση των κλι­νών Covid» που τόσες ημέ­ρες δια­τυ­μπά­νι­ζε πομπω­δώς η κυβέρ­νη­ση αγνο­ώ­ντας τις εκκλή­σεις των υγειο­νο­μι­κών για:

Επεί­γου­σες μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης, μονι­μο­ποί­η­ση όλων των επι­κου­ρι­κών και των συμ­βα­σιού­χων, ανά­πτυ­ξη και στε­λέ­χω­ση 3.500 κλι­νών ΜΕΘ και ΜΑΦ, επί­τα­ξη των δομών Υγεί­ας του ιδιω­τι­κού τομέα, άμε­ση πλη­ρω­μή του συνό­λου των εφημεριών.

Αναλυτικά η ΚΥΑ:

Άρθρο 1

Διά­θε­ση νοσο­κο­μεια­κών χώρων, εγκα­τα­στά­σε­ων και κλινών

1. Τη δέσμευ­ση εγκα­τα­στά­σε­ων, χώρων και κλι­νών έως τις 30.09.2020 στις τρι­το­βάθ­μιες δομές υγεί­ας του ΕΣΥ και σε στρα­τιω­τι­κά νοσο­κο­μεία απο­κλει­στι­κώς για νοση­λεία προ­σώ­πων που νοσούν από κορω­νο­ϊό, ανά­λο­γα με τις ανά­γκες που θα προ­κύ­ψουν και την δια­θε­σι­μό­τη­τα των νοσοκομείων.

2. Με από­φα­ση των Διοι­κη­τών των ως άνω δομών καθο­ρί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία μετα­φο­ράς των ασθε­νών που δεν πάσχουν από κορω­νο­ϊό από τις ανω­τέ­ρω κλι­νι­κές σε άλλους χώρους νοση­λεί­ας σε άλλες δημό­σιες δομές.

3. Σε περί­πτω­ση που δεν επαρ­κούν οι κλί­νες στις δημό­σιες δομές για τη μετα­φο­ρά των ασθε­νών, δύνα­ται να δια­τί­θε­νται κλί­νες νοση­λεί­ας και κλί­νες ΜΕΘ σε ιδιω­τι­κά θερα­πευ­τή­ρια­κλι­νι­κές, οι οποί­ες δια­θέ­τουν σύμ­φω­να με την άδεια λει­τουρ­γί­ας τους αντί­στοι­χα τμή­μα­τα για τη νοση­λευ­τι­κή περί­θαλ­ψη των ασθε­νών, καθ’υπέρβασιν του αριθ­μού όσων δια­τί­θε­νται στον ΕΟΠΥΥ δυνά­μει σχε­τι­κών Μνη­μο­νί­ων Συνερ­γα­σί­ας, κατ’ εφαρ­μο­γή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ.

4. Ομοί­ως με από­φα­ση των Διοι­κη­τών των δομών της παρ. 1 εξει­δι­κεύ­ο­νται τα απα­ραί­τη­τα δικαιο­λο­γη­τι­κά για την παρα­πο­μπή των ασθε­νών σε ιδιω­τι­κά θεραπευτήρια-κλινικές.

5. Οι δια­κο­μι­σθέ­ντες ασθε­νείς σε ΜΕΘ ιδιω­τι­κών θερα­πευ­τη­ρί­ων κλι­νι­κών, σε περί­πτω­ση συνέ­χι­σης της νοση­λεί­ας σε απλό θάλα­μο νοση­λεί­ας, επα­να­με­τα­φέ­ρο­νται στις δομές του ΕΣΥ, εφό­σον υπάρ­χει διαθεσιμότητα.

Άρθρο 2

Δια­δι­κα­σία απο­ζη­μί­ω­σης ιδιω­τι­κών θεραπευτηρίων-κλινικών

1. Σε περί­πτω­ση ανα­γκαί­ας δια­κο­μι­δής ασθε­νούς από δημό­σιο νοσο­κο­μείο σε θάλα­μο νοση­λεί­ας ιδιω­τι­κού θερα­πευ­τη­ρί­ου-κλι­νι­κής, κατό­πιν σχε­τι­κής συναί­νε­σης και απο­δο­χής του περι­στα­τι­κού από την ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή, τότε η νοση­λεία απο­ζη­μιώ­νε­ται σύμ­φω­να με το φύλ­λο νοση­λεί­ας του ασθε­νούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημε­ρή­σιο νοσή­λιο και τα εξαι­ρού­με­να αυτού, όπως περι­γρά­φο­νται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

2. Σε περί­πτω­ση νοση­λεί­ας σε ΜΕΘ ιδιω­τι­κού θερα­πευ­τη­ρί­ου-κλι­νι­κής, η τιμή ημε­ρή­σιας απο­ζη­μί­ω­σης ΜΕΘ, για την εφαρ­μο­γή της παρού­σας, αντι­στοι­χεί στο ημε­ρή­σιο νοσή­λιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018), πολ­λα­πλα­σια­ζό­με­νο με τον συντε­λε­στή μισθο­λο­γι­κού κόστους 2,09, όπως προ­βλέ­πε­ται στην υπ’ αρ. Υ4α/οικ.105494 κοι­νή υπουρ­γι­κή από­φα­ση (Β’ 3096/2012). Εξαι­ρού­με­να της τιμής ημε­ρή­σιας απο­ζη­μί­ω­σης ΜΕΘ ορί­ζο­νται τα κάτωθι:

α) Ιατρι­κές Πράξεις:-Θεραπεία υπο­κα­τά­στα­σης νεφρι­κής λει­τουρ­γί­ας (Αιμο­κά­θαρ­ση, Αιμο­δι­ή­θη­ση, Αιμοδιαδιήθηση)

β) Φάρ­μα­κα που ανή­κουν στις ακό­λου­θες κατηγορίες:

i. Αντι­νε­ο­πλα­σμα­τι­κά φάρ­μα­κα (χημειο­θε­ρα­πευ­τι­κά, ορμό­νες, αντα­γω­νι­στές ορμο­νών κ.α.), καθώς και φάρ­μα­κα που έχουν ένδει­ξη ως επι­κου­ρι­κά της χημειοθεραπείας.

ii. Παρε­ντε­ρι­κά αντιπηκτικά.

iii. Αυξη­τι­κοί αιμο­ποι­η­τι­κοί παρά­γο­ντες (ερυ­θρο­ποι­η­τί­νη, G‑CSF κ.α.).

iv. Ινω­δο­λυ­τι­κά και θρομ­βο­λυ­τι­κά φάρμακα.

v. Ανθρώ­πι­νη φυσιο­λο­γι­κή ανο­σο­σφαι­ρί­νη για ενδο­φλέ­βια χρή­ση (IVIG) και ανθρώ­πι­νη αντι‑D ανοσοσφαιρίνη.

vi. Συστη­μα­τι­κά δρώ­ντες, ανο­σο­τρο­πο­ποι­η­τι­κοί παρά­γο­ντες, όπως μονο­κλω­νι­κά αντι­σώ­μα­τα, ανο­σο­κα­τα­σταλ­τι­κά φάρ­μα­κα, ιντερ­φε­ρό­νες και άλλες κυτοκίνες.

vii. Παρε­ντε­ρι­κά κορτικοειδή.

viii. Σκια­γρα­φι­κές ουσί­ες και ραδιοφάρμακα.

ix. Υπο­κα­τά­στα­του επι­φα­νειο­δρα­στι­κού παράγοντα.

x. Πλά­σμα, υπο­κα­τά­στα­τα και τα παρά­γω­γα του πλάσματος.

xi. Φάρ­μα­κα της παρα­γρά­φου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

xii. Παρε­ντε­ρι­κή διατροφή

xiii. Πλά­σμα, τα υπο­κα­τά­στα­τα και τα παρά­γω­γά του.

3. Σε περί­πτω­ση που απαι­τη­θεί η διε­νέρ­γεια χει­ρουρ­γι­κής επέμ­βα­σης λόγω της κλι­νι­κής κατά­στα­σης του ασθε­νούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή απο­ζη­μιώ­νε­ται με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομο­θε­σία, υπο­λο­γι­ζό­με­νη με συντε­λε­στή μισθο­λο­γι­κού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. (Β΄ 3096/2012) συν τα εξαι­ρού­με­να της παρού­σας. Ο υπο­λο­γι­σμός αυτός εφαρ­μό­ζε­ται και στην τιμή του ημε­ρή­σιου νοση­λεί­ου, όπως αυτό ισχύ­ει, όταν γίνε­ται χρή­ση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περι­πτώ­σεις που η νοση­λεία υπερ­βαί­νει τη Μέση Διάρ­κεια Νοση­λεί­ας του Κ.Ε.Ν συν σε όλες τις περι­πτώ­σεις τα εξαι­ρού­με­να της παρού­σας. Σε ειδι­κές επεμ­βά­σεις όπου δεν υπάρ­χει αντι­στοί­χι­ση ΚΕΝ, τότε απο­ζη­μιώ­νε­ται ημε­ρή­σιο νοσή­λειο με τα ανω­τέ­ρω εξαι­ρού­με­να, τα ειδι­κά μοσχεύ­μα­τα και ειδι­κά υλι­κά που είναι απα­ραί­τη­τα για την διε­νέρ­γεια μιας επέμ­βα­σης, καθώς και τα θερα­πευ­τι­κά μέσα, εμφυ­τεύ­σι­μα ή μη και προ­θέ­σεις. Δεν απο­ζη­μιώ­νο­νται υλι­κά μη κοστο­λο­γη­μέ­νων ιατρι­κών πρά­ξε­ων και υλι­κά μιας χρή­σης, εφό­σον υπάρ­χουν αντί­στοι­χα πολ­λα­πλών χρή­σε­ων, καθώς και υλι­κά μη κοστο­λο­γη­μέ­νων ιατρι­κών πράξεων.

4. Οι ασθε­νείς δεν επι­βα­ρύ­νο­νται με ιατρι­κές αμοι­βές και συμ­με­το­χές επί των νοσηλείων.

5. Υπεύ­θυ­νος συντο­νι­σμού και επο­πτεί­ας της δια­δι­κα­σί­ας δια­κο­μι­δής ασθε­νών από δημό­σια νοσο­κο­μεία σε τμή­μα­τα νοση­λεί­ας ή και ΜΕΘ ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών ορί­ζε­ται το ΕΚΑΒ, κατό­πιν σχε­τι­κής ημε­ρή­σιας ενη­μέ­ρω­σής του για τη δια­θε­σι­μό­τη­τα των κλι­νών νοση­λεί­ας και των κλι­νών ΜΕΘ, καθώς και για το είδος των υπό δια­κο­μι­δή νοση­λευ­τι­κών περιστατικών.

6. Η ανω­τέ­ρω δια­δι­κα­σία απο­ζη­μί­ω­σης των συμ­βε­βλη­μέ­νων ιδιω­τι­κών θερα­πευ­τη­ρί­ων-κλι­νι­κών για τις κλί­νες νοση­λεί­ας και ΜΕΘ που θα δια­τε­θούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρ­βα­σιν του αριθ­μού όσων δια­τί­θε­νται στον ΕΟΠΥΥ δυνά­μει σχε­τι­κών Μνη­μο­νί­ων Συνερ­γα­σί­ας κατ’ εφαρ­μο­γή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ και οι σχε­τι­κές δαπά­νες θα υπο­βάλ­λο­νται στον ΕΟΠΥΥ δια­κρι­τά και θα καλυ­φθούν με έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΟΠΥΥ που ορί­ζε­ται ως φορέ­ας υλο­ποί­η­σης σύμ­φω­να με το άρθρο πέμ­πτο της από 25.2.2020 Πρά­ξης Νομο­θε­τι­κού Περιεχομένου.

Κάθε λεπτο­μέ­ρεια για τη δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής, ελέγ­χου και απο­ζη­μί­ω­σης των δαπα­νών ρυθ­μί­ζε­ται με από­φα­ση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

7. Για τις ως άνω δαπά­νες δεν εφαρ­μό­ζε­ται ο μηχα­νι­σμός αυτό­μα­της επι­στρο­φής (clawback) και το μηνιαίο κλι­μα­κω­τό ποσο­στό έκπτω­σης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3

Ειδι­κές ρυθ­μί­σεις για αύξη­ση υφι­στά­με­νων και δια­θέ­σι­μων κλι­νών ΜΕΘ

Κατ’ εξαί­ρε­ση των κεί­με­νων δια­τά­ξε­ων η αύξη­ση έως 40% της δυνα­μι­κό­τη­τας των κλι­νών ΜΕΘ ανά ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή, με τον απα­ραί­τη­το ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κό μηχα­νο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό και με το υφι­στά­με­νο ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, είναι δυνα­τή με απλή γνω­στο­ποί­η­ση της ιδιω­τι­κής κλι­νι­κής στην αρμό­δια Περι­φέ­ρεια στην οποία υπά­γο­νται και στην τεχνι­κή υπη­ρε­σία και τη Διεύ­θυν­ση Οργά­νω­σης και Λει­τουρ­γί­ας Νοση­λευ­τι­κών Μονά­δων και Επο­πτευό­με­νων Φορέ­ων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Οι κλί­νες αυτές θα δια­τί­θε­νται απο­κλει­στι­κά για να καλυ­φθούν οι ανά­γκες του πλη­θυ­σμού από το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας. Με τη λήξη της κρί­σης, οι συγκε­κρι­μέ­νες κλί­νες ΜΕΘ υπο­χρε­ού­νται να υπο­στούν έλεγ­χο καταλ­λη­λό­τη­τας για να δια­τη­ρη­θούν, άλλως θα καταρ­γη­θούν αυτοδικαίως.

Άρθρο 4

Κάλυ­ψη δαπανών

Οι δαπά­νες για την εφαρ­μο­γή της παρού­σας καλύ­πτο­νται με έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, σύμ­φω­να με το άρθρο πέμ­πτο της από 25.2.2020 Πρά­ξης Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώ­θη­κε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’ 76), ή/και με βάση τη νομο­θε­σία που αφο­ρά το ειδι­κό απο­θε­μα­τι­κό του COVID-19, η οποία εκτι­μά­ται κατ’ ελά­χι­στον σε τριά­ντα εκα­τομ­μύ­ρια (30.000.000 ευρώ), καθώς δεν μπο­ρεί να εκτι­μη­θούν με ακρί­βεια οι ανά­γκες που θα προ­κύ­ψουν εκ της εξέ­λι­ξης της δια­σπο­ράς της νόσου του κορω­νοϊ­ού. Στην ανω­τέ­ρω περί­πτω­ση εντάσ­σε­ται και η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση που χορη­γή­θη­κε στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας με την υπ’αρ. 2/10729/26.02.2020 από­φα­ση του Υπουρ­γού Οικονομικών.

Η παρού­σα ισχύ­ει από τη δημο­σί­ευ­σή της και έως τις 30.9.2020.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο