Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικό ξέπλυμα των Ναζί του Τάγματος Αζόφ από τον Ουκρανό πρέσβη στην Ελλάδα

Σε προ­κλη­τι­κό ξέπλυ­μα των ναζι­στών του Τάγ­μα­τος Αζόφ προ­χώ­ρη­σε ο πρέ­σβης της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα Σερ­γκέι Σου­τέν­κο, επι­χει­ρώ­ντας να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις για το χθε­σι­νό αίσχος κατά την διάρ­κεια της ομι­λί­ας Ζελέν­σκι στην ελλη­νι­κή Βουλή.

Κάνο­ντας το άσπρο-μαύ­ρο, ο πρέ­σβης ισχυ­ρί­ζε­ται ότι οι Ναζί δεν είναι… Ναζί, αλλά «πατριώ­τες» που βοη­θούν στην άμυ­να της Ουκρανίας.

«Το βίντεο, που απει­κο­νί­ζει απλούς πολί­τες της Ουκρα­νί­ας ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, δύο στρα­τιώ­τες της Εθνο­φρου­ράς της Ουκρα­νί­ας, εκ των οποί­ων ο ένας είναι από το τάγ­μα του “Αζόφ”, δεί­χνει την από­λυ­τη θέλη­ση να υπε­ρα­σπι­στούν την πατρί­δα τους και τον άμα­χο πλη­θυ­σμό της Μαριού­πο­λης και δεν έχει καμία σχέ­ση με τις ναζι­στι­κές πρά­ξεις, τις οποί­ες οι Ρώσοι δια­πράτ­τουν στη γη μας και ενα­ντί­ον του λαού μας» ανα­φέ­ρει σε σχό­λιο που ανήρ­τη­σε στο Facebook ο Ουκρα­νός πρέσβης.

Επί­σης, ο πρε­σβευ­τής της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα ανα­φέ­ρει πως «από τη ρωσι­κή εισβο­λή, το τάγ­μα του “Αζόφ” παί­ζει βασι­κό ρόλο στην υπε­ρά­σπι­ση του άμα­χου πλη­θυ­σμού σε μια από τις πιο σκλη­ρές μάχες για τη Μαριού­πο­λη, η οποία παρα­μέ­νει ουκρα­νι­κή λόγω των προ­σπα­θειών του».

Μάλ­λον ο κ. πρέ­σβης της Ουκρα­νί­ας νομί­ζει ότι απευ­θύ­νε­ται σε ανό­η­τους που δεν κατα­λα­βαί­νουν, δεν γνω­ρί­ζουν, δεν αντι­λαμ­βά­νο­νται τι είναι το Τάγ­μα Αζόφ και τι πρε­σβεύ­ουν τα φασι­στοει­δή που το απο­τε­λούν. Ας ενη­με­ρώ­σει κάποιος τον πρέ­σβη Σου­τέν­κο ότι το ξέπλυ­μα των Ναζί το επι­χεί­ρη­σαν κάποιοι και στην Ελλά­δα, ευτυ­χώς χωρίς αποτέλεσμα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο