Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκριματικά EURO 2024: «Έπεσε» ηρωικά στο Σταντ ντε Φρανς η Εθνική

Αν και για 50 λεπτά η Εθνι­κή ομά­δα είχε φέρει το παι­χνί­δι με τη Γαλ­λία στα μέτρα της, εντού­τοις «λύγι­σε» στο γεμά­το «Σταντ ντε Φρανς» απέ­να­ντι στην παγκό­σμια πρω­τα­θλή­τρια το 2018 και φινα­λίστ του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου στο Κατάρ το 2022, Γαλλία.

Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό μας συγκρό­τη­μα ηττή­θη­κε με 1–0 από τους Μπλε του Ντι­ντιέ Ντε­σάν, αλλά για να συμ­βεί αυτό χρειά­στη­κε ο Μπα­πέ να εκτε­λέ­σει δύο φορές το πέναλ­τι που έκρι­νε την ανα­μέ­τρη­ση, καθώς ο Βλα­χο­δή­μος είχε απο­κρού­σει την πρώ­τη και ο Μαυ­ρο­πά­νος, που είχε υπο­πέ­σει στην παρά­βα­ση επί του Γκριεζ­μάν, να αφή­σει την Ελλά­δα με 10 παί­κτες στο 69΄.

Η «γαλα­νό­λευ­κη» γνώ­ρι­σε την πρώ­τη ήττα της σε τρία παι­χνί­δια στον Β΄ προ­κρι­μα­τι­κό όμι­λο του EURO 2024, όπου παρα­μέ­νει δεύ­τε­ρη πάντως, ενώ σε αντι­δια­στο­λή οι Μπλε έκα­ναν το 4Χ4 χωρίς να έχουν δεχθεί γκολ ακό­μη και είναι το αδια­φι­λο­νί­κη­το φαβο­ρί, παρά την παρου­σία της Ολλαν­δί­ας, για την πρώ­τη θέση και την απευ­θεί­ας πρό­κρι­ση στα τελι­κά της Γερμανίας.

Κερ­δι­σμέ­νη ήταν πάντως και η ομά­δα του Γκου­στά­βο Πογέτ, που μπο­ρεί να μην απο­κό­μι­σε βαθ­μο­λο­γι­κό όφε­λος στο Παρί­σι αλλά στά­θη­κε ισά­ξια απέ­να­ντι σε μερι­κούς από τους κορυ­φαί­ους παί­κτες του πλα­νή­τη, έδει­ξε εμπι­στο­σύ­νη στις δυνά­μεις της, κέρ­δι­σε σε ψυχο­λο­γία κι έπει­σε ότι μπο­ρεί θαυ­μά­σια να διεκ­δι­κή­σει τη δεύ­τε­ρη θέση του γκρουπ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο