Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προληπτική λογοκρισία στο Facebook με κριτή τα… «Ellinika Hoaxes»

Σε παλαιό­τε­ρα κεί­με­να μας, με αφορ­μή την «σύμπρα­ξη» του Facebook και των «Ellinika Hoaxes», είχα­με επι­ση­μά­νει τον κίν­δυ­νο επι­βο­λής έμμε­σης, ή άμε­σης, λογο­κρι­σί­ας με πρό­σχη­μα τα «fake news».

Τόσο σε σχε­τι­κό υπό­μνη­μα προς την ΕΣΗΕΑ, όσο και από αυτό εδώ το βήμα, έχου­με ανα­δεί­ξει το πόσο επι­κίν­δυ­νο είναι, για τη δημο­κρα­τία και την ελευ­θε­ρία του λόγου, να ανα­λαμ­βά­νει ενα σάιτ να μοι­ρά­ζει πιστο­ποι­η­τι­κά δημο­σιο­γρα­φι­κής εγκυ­ρό­τη­τας. Μήπως, τελι­κά, πίσω απ’ το δήθεν κυνή­γι της «τοξι­κό­τη­τας» των ειδή­σε­ων κρύ­βε­ται το κυνή­γι της ταξι­κής προ­σέγ­γι­σης των γεγονότων;

Δεν πέρα­σε πολύς και­ρός και είχα­με ήδη ενα πρώ­το ανη­συ­χη­τι­κό δείγ­μα «προ­λη­πτι­κής λογο­κρι­σί­ας» στην πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης του Facebook.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στην σελί­δα (Group) «Τέχνη είναι οι αγώ­νες του λαού» εστά­λη μήνυ­μα από το Facebook ότι «μέλος της σελί­δας κοι­νο­ποί­η­σε περιε­χό­με­νο που αξιο­λο­γή­θη­κε ως «ψευ­δές» από τον οργα­νι­σμό δια­σταύ­ρω­σης ειδή­σε­ων Ellinika Hoaxes». Το ενδια­φέ­ρον της υπό­θε­σης δεν είναι στο μήνυ­μα καθε­αυ­τό αλλά στο γεγο­νός ότι,

πρώ­τον, ο μηχα­νι­σμός ανί­χνευ­σης της «ψευ­δούς είδη­σης» ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε πριν καν κοι­νο­ποι­η­θεί το link (άρθρο, βίντεο κλπ.), μιας και απαι­τεί­ται έγκρι­ση από το δια­χει­ρι­στή της ομά­δας (η οποία και δεν εδό­θη μέχρι τη στιγ­μή λήψης της προει­δο­ποί­η­σης από το facebook) και

δεύ­τε­ρον, η σχε­τι­κή προει­δο­ποί­η­ση που περι­λαμ­βά­νε­ται στο τέλος του μηνύ­μα­τος που λέει: «Αν μια ομά­δα κοι­νο­ποιεί συνε­χώς ψευ­δείς ειδή­σεις, το Facebook ενδέ­χε­ται να μετα­κι­νή­σει το περιε­χό­με­νο της ομά­δας προς τα κάτω στις Ενη­με­ρώ­σεις, το οποίο σημαί­νει ότι λιγό­τε­ρα άτο­μα θα επι­σκέ­πτο­νται την ομά­δα. Το Facebook μπο­ρεί επί­σης να στα­μα­τή­σει να προ­τεί­νει σε άτο­μα να γίνουν μέλη της ομά­δας».

1560369373382blob

Τι μας λέει, με λίγα λόγια το Facebook; Ότι με βάση την κρί­ση των «Ellinika Hoaxes», ανα­φο­ρι­κά με το τι είναι και τι δεν είναι «Ψευ­δές», δύνα­ται να ασκή­σει έμμε­ση λογο­κρι­σία, είτε μετα­κι­νώ­ντας το περιε­χό­με­νο της ομά­δας «προς τα κάτω στις Ενη­με­ρώ­σεις», είτε στα­μα­τώ­ντας «να προ­τεί­νει σε άτο­μα να γίνουν μέλη της ομάδας».

Να, λοι­πόν, πως εφαρ­μό­ζε­ται, αργά αλλά στα­θε­ρά, στην πρά­ξη, η «αστυ­νό­μευ­ση» στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα. Πρό­κει­ται για μια κατά­στα­ση που ενέ­χει σημα­ντι­κό­τα­τους κιν­δύ­νους, τόσο για το λει­τούρ­γη­μα της δημο­σιο­γρα­φί­ας όσο και για το ίδιο το δικαί­ω­μα του λαού στην ελεύ­θε­ρη έκφραση. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο