Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Προοδευτική Διεθνής» των Βαρουφάκη-Σάντερς: Άλλη μια προσπάθεια εγκλωβισμού των λαών στην αστική διαχείριση

Στην ίδρυ­ση ενός διε­θνούς φορέα με το όνο­μα «Προ­ο­δευ­τι­κή Διε­θνής»  προ­χώ­ρη­σε ο επι­κε­φα­λής του ΜέΡΑ25 και πρώ­ην υπουρ­γός οικο­νο­μι­κών Γιά­νης Βαρου­φά­κης από κοι­νού με τον πρώ­ην υπο­ψή­φιο για το χρί­σμα των Δημο­κρα­τι­κών για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές των ΗΠΑ και γερου­σια­στή του Βερ­μόντ Μπέρ­νι Σάντερς. 

Στο νέο φορέα, η ίδρυ­ση του οποί­ου ανα­κοι­νώ­θη­κε στο Συνέ­δριο του Ινστι­τού­του Σάντερς στις ΗΠΑ την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, συμ­με­τέ­χουν και άλλες προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως η δήμαρ­χος Βαρ­κε­λώ­νης Άντα Κολά­ου, το μέλος της κανα­δι­κής Βου­λής των Κοι­νο­τή­των Νίκη Άστον και ο οικο­νο­μο­λό­γος Τζέ­φρεϋ Σακς.

Το κάλε­σμα για την ίδρυ­ση της «Προ­ο­δευ­τι­κής Διε­θνούς» που αναρ­τή­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα του ΜέΡα25, κάνει λόγο για «ένα παγκό­σμιο δίκτυο ακρο­δε­ξιών μορ­φω­μά­των δου­λεύ­ει σε υπε­ρε­θνι­κή κλί­μα­κα, υπο­νο­μεύ­ο­ντας τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, κατα­πιέ­ζο­ντας τις αντί­θε­τες από­ψεις, προ­ω­θώ­ντας τη μισαλ­λο­δο­ξία», σημειώ­νο­ντας πως «η ανθρω­πό­τη­τα έχει εισέλ­θει σε μια βαθιά υπαρ­ξια­κή κρί­ση, που όμοια της έχει να βιώ­σει από τη δεκα­ε­τία του ‘30». 

Επι­χει­ρώ­ντας να εγκλω­βί­σει λαϊ­κές μάζες στο πλαί­σιο επί­πλα­στων διλημ­μά­των όπως «πρό­ο­δος-συντή­ρη­ση», οι ιδρυ­τές του νέου φορέα απηύ­θυ­ναν κάλε­σμα στις προ­ο­δευ­τι­κές δυνά­μεις για αγώ­να ενά­ντια στον Τραμπ, τον Ορμπάν, τον Σαλ­βί­νι, τη Λεπέν, τις αντι­με­τα­να­στευ­τι­κές πολι­τι­κές και την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς, κάνο­ντας γενι­κό­λο­γες ανα­φο­ρές για «κοι­νή ευη­με­ρία», «προ­σω­πι­κή ελευ­θε­ρία» και «οικο­νο­μι­κή δικαιοσύνη». 

Οι ιδρυ­τές του νέου φορέα απο­φεύ­γουν σκό­πι­μα να θίξουν την πραγ­μα­τι­κή πηγή της κρί­σης, της φτώ­χειας, της ανερ­γί­ας, των πολέ­μων- δηλα­δή το ίδιο το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και την εξου­σία των μονο­πω­λί­ων- και μέσω της… δημιουρ­γι­κής ασά­φειας περί «νέων θεσμών», «εκδη­μο­κρα­τι­σμού» και «φορο­λο­γι­κής δικαιο­σύ­νης» προ­τάσ­σουν μια εναλ­λα­κτι­κή εκδο­χή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής δια­χεί­ρι­σης του συστήματος. 

Με λίγα λόγια πρό­κει­ται για άλλη μια προ­σπά­θεια εγκλω­βι­σμού της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας μέσα στα πλαί­σια της αστι­κής διαχείρισης. 

Καθό­λου τυχαί­ες δεν είναι και οι πολι­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες που πρω­το­στα­τούν στην ίδρυ­ση της «Προ­ο­δευ­τι­κής Διε­θνούς». Πέραν του Γιά­νη Βαρου­φά­κη (τα πεπραγ­μέ­να του οποί­ου ως υπουρ­γού της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι γνω­στά), στο νέο φορέα συμ­με­τέ­χει η — εκλεγ­μέ­νη με το κόμ­μα των «Ποδέ­μος» — δήμαρ­χος Βαρ­κε­λώ­νης Άντα Κολά­ου αλλά και ο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νος τα τελευ­ταία χρό­νια υπο­ψή­φιος για το χρί­σμα των Δημο­κρα­τι­κών στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές των ΗΠΑ Μπέρ­νι Σάντερς. 

Ο Σάντερς, τον οποίο μια σει­ρά αστι­κά ΜΜΕ τον χαρα­κτη­ρί­ζουν «αρι­στε­ρό και σοσια­λι­στή», αξιο­ποιεί την αγα­νά­κτη­ση πλα­τιών λαϊ­κών στρω­μά­των στις ΗΠΑ προ­τεί­νο­ντας ένα «πιο ανθρώ­πι­νο καπι­τα­λι­σμό»,  «ξεπλέ­νο­ντας» ταυ­τό­χρο­να τον έναν πυλώ­να του αμε­ρι­κα­νι­κού αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα. Πρό­κει­ται για τον ίδιο πολι­τι­κό που δε δίστα­σε να πλέ­ξει δημο­σί­ως το εγκώ­μιο πολε­μο­κά­πη­λων ιμπε­ρια­λι­στών, όπως τον ακρο­δε­ξιό γερου­σια­στή Τζον Μακέϊν τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «αμε­ρι­κα­νό ήρωα», αλλά και τον πρό­σφα­τα απο­δη­μή­σα­ντα Τζορτζ Χ. Μπους για τον οποίο σημεί­ω­σε ότι «υπη­ρέ­τη­σε τη χώρα του με εντιμότητα». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο