Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Προοδευτικοί» και «συντηρητικοί»…

Ενα στοι­χείο που δεν πρέ­πει να δια­φύ­γει της προ­σο­χής στον β’ γύρο αυτών των εκλο­γών ήταν η επι­λο­γή συγκρό­τη­σης πλα­τιών συνερ­γα­σιών ενά­ντια σε κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους σε μια σει­ρά από δήμους. Στην εκστρα­τεία αυτή πρω­το­στά­τη­σαν και στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ορι­σμέ­νους μάλι­στα δήμους της Αττι­κής, αλλά και στην Ικα­ρία, οι προ­θέ­σεις αυτές φάνη­καν ήδη από τον α’ γύρο. Έτσι, στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν κανέ­να πρό­βλη­μα να φιγου­ρά­ρουν με στε­λέ­χη της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν τον υπο­ψή­φιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης». Ας δού­με κάποια παραδείγματα.

.jpg

Το πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα έρχε­ται από την Και­σα­ρια­νή, όπου ο κυβερ­νη­τι­κός μηχα­νι­σμός, μέσω του υπουρ­γού ΨΗΠΤΕ Ν. Παπ­πά, το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, λίγες ώρες πριν ανοί­ξουν οι κάλ­πες, έδω­σε «γραμ­μή» για στή­ρι­ξη του προ­ερ­χό­με­νου από το ΚΙΝΑΛ Χρ. Βοσκό­που­λου, ο οποί­ος ανα­με­τρή­θη­κε με τον επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Ηλία Στα­μέ­λο. Προ­φα­νώς η κυβέρ­νη­ση δεν έμει­νε σε ένα απλό «τιτί­βι­σμα» του Και­σα­ρια­νιώ­τη υπουρ­γού, αλλά έβγα­λε διά­φο­ρους στις ρού­γες της πόλης για να μετα­δώ­σουν τη «γραμ­μή», αντα­μεί­βο­ντας έτσι τα καλά λόγια που είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προ­ε­κλο­γι­κή του συγκέ­ντρω­ση στις 31 Μάη ο Χρ. Βοσκό­που­λος, αλλά και τη λάσπη που πέτα­ξε στον δήμαρ­χο του ΚΚΕ. Φαί­νε­ται ότι αυτά ήταν αρκε­τά για να συγκι­νή­σουν την κυβέρ­νη­ση και να του δώσει έστω και τελευ­ταία στιγ­μή το «χρί­σμα», προ­κει­μέ­νου να μην επα­νε­κλε­γεί ο κομ­μου­νι­στής στην Και­σα­ρια­νή. Και τελι­κά οι δηλώ­σεις του νέου δημάρ­χου της πόλης ότι «δεν θα είναι αντι­πο­λί­τευ­ση σε καμία κυβέρ­νη­ση» απέ­σπα­σαν τη στή­ρι­ξη από τη σημε­ρι­νή και την αυρια­νή κυβέρ­νη­ση, στον αντί­πο­δα των δεσμεύ­σε­ων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» ότι είτε εκλεγ­μέ­νη στη δημο­τι­κή αρχή είτε όχι, θα δίνει τη μάχη μαζί με το λαό από θέσεις αντι­πο­λί­τευ­σης απέ­να­ντι στο κεφά­λαιο και την οποια­δή­πο­τε κυβέρνηση.

***

Αντί­στοι­χη «προ­ο­δευ­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη» παρεί­χε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο Χαϊ­δά­ρι, προ­φα­νώς στον αντί­πα­λο του ΚΚΕ, Β. Ντη­νια­κό, ο οποί­ος και εξε­λέ­γη στον β’ γύρο. Η υπο­στή­ρι­ξη εκφρά­στη­κε με κοι­νές εμφα­νί­σεις με τον Β. Ντη­νια­κό τοπι­κών στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ, ακό­μα και του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου που είχε στη­ρί­ξει στον α’ γύρο η κυβέρ­νη­ση. Μαζί με τους ΣΥΡΙ­ΖΑί­ους, τον αντί­πα­λο του ΚΚΕ υπο­στή­ρι­ξε και η ΝΔ στον β’ γύρο. Μάλι­στα, παρα­μο­νές των εκλο­γών ο Β. Ντη­νια­κός είχε συνά­ντη­ση με τον — εκλεγ­μέ­νο πλέ­ον — περι­φε­ρειάρ­χη της ΝΔ Γ. Πατού­λη και με τον δήμαρ­χο Περι­στε­ρί­ου Ανδ. Παχα­του­ρί­δη, ο οποί­ος έχει ανα­φο­ρά στη ΝΔ και έδω­σε το «παρών» και στη συγκέ­ντρω­σή του Β. Ντηνιακού.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι επί­σης το παρά­δειγ­μα της Ικα­ρί­ας, όπου από την αρχή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε κοι­νό μπλοκ ενώ­θη­καν στον συν­δυα­σμό της «Πανι­κα­ρια­κής Ενό­τη­τας Αλλα­γής», με επι­κε­φα­λής τον Ν. Καλα­μπό­για, ο οποί­ος δηλώ­νει Νεο­δη­μο­κρά­της και ήταν υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος της ΝΔ το 2014. Χωρίς να πρω­το­τυ­πή­σουν, λάν­σα­ραν τον συν­δυα­σμό τους ως «ανε­ξάρ­τη­το» για να υφαρ­πά­ξουν ψήφους ακό­μα και προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων, προ­κει­μέ­νου να πάρουν τη διοί­κη­ση του δήμου, για­τί θέλουν «καθα­ρούς δια­δρό­μους» στην πολύ­μορ­φη στή­ρι­ξη της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δράσης.

Στη δε Πάτρα, σε διά­φο­ρα άρθρα του αστι­κού Τύπου εκφρά­ζε­ται η δυσα­ρέ­σκεια αστι­κών επι­τε­λεί­ων επει­δή δεν έγι­νε δυνα­τό να συγκρο­τη­θεί ένα ενιαίο αντιΚ­ΚΕ μπλοκ που θα μπο­ρού­σε να αμφι­σβη­τή­σει τη νίκη της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και του δημάρ­χου Κώστα Πελετίδη.

***

Απο­δει­κνύ­ε­ται λοι­πόν ότι δεν είναι δύσκο­λο να ενω­θούν, να παρα­με­ρί­σουν δια­φο­ρές σε έναν κοι­νό στό­χο, να περά­σει ο δήμος στις δυνά­μεις που συμ­φω­νούν στο αντι­λαϊ­κό πλαί­σιο της Τοπι­κής και Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης, που συμ­φω­νούν με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ. Αυτή η πολι­τι­κή άλλω­στε είναι το κοι­νό πεδίο για διά­φο­ρα αλι­σβε­ρί­σια που παρα­τη­ρή­θη­καν προ­ε­κλο­γι­κά ανά­με­σα σε κατά τ’ άλλα «αντι­πά­λους». Από κοι­νού, έτσι, ανοί­γουν το δρό­μο προ­κει­μέ­νου να αμφι­σβη­τη­θούν θετι­κά μέτρα για το λαό και εμπό­δια στην εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης που έβα­λαν με τη δρά­ση τους οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι. Τέτοιου είδους συμπρά­ξεις δεν είναι άσχε­τες με επι­χει­ρη­μα­τι­κά σχέ­δια και συμ­φέ­ρο­ντα που θεω­ρούν τη δρά­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και του ΚΚΕ αγκά­θι στους στό­χους τους.

Γι’ αυτό στο Χαϊ­δά­ρι το εφο­πλι­στι­κό κεφά­λαιο, όπως και άλλες μερί­δες του κεφα­λαί­ου που επο­φθαλ­μιούν περιο­χές — φιλέ­τα, π.χ. τον Σκαρ­μα­γκά και το όρος Αιγά­λεω, στή­ρι­ξαν από κοι­νού με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ τον σημε­ρι­νό δήμαρ­χο. Γι’ αυτό στην Και­σα­ρια­νή ο ΣΥΡΙΖΑ στή­ρι­ξε στον β’ γύρο τον δήμαρ­χο που ορα­μα­τί­ζε­ται μετα­ξύ άλλων την αύξη­ση των «παρα­γω­γι­κών εσό­δων», δηλα­δή το χαρά­τσω­μα του λαού, την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στον ορει­νό όγκο του Υμητ­τού, δηλα­δή τις μπίζ­νες στο αισθη­τι­κό δάσος, την αφαί­ρε­ση του χαρα­κτη­ρι­σμού ΕΑΜι­κό από το Μου­σείο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, στο πλαί­σιο της δια­στρέ­βλω­σης της ιστο­ρι­κής αλήθειας.

Γι’ αυτό στην Ικα­ρία όλοι μαζί συνέ­πη­ξαν το κοι­νό αντιΚ­ΚΕ μέτω­πο, σε συν­θή­κες που στο νησί συγκε­ντρώ­νε­ται το «ενδια­φέ­ρον» επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που θέλουν να βάλουν στο χέρι τη γεω­θερ­μι­κή ενέρ­γεια, τις ιαμα­τι­κές πηγές, τους ορει­νούς όγκους για την εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών κ.λπ. Ειδι­κά το τελευ­ταίο «πρό­τζεκτ» για τα «αιο­λι­κά πάρ­κα» συγκε­κρι­μέ­νου μονο­πω­λί­ου έχει «παγώ­σει» κάτω από την απο­φα­σι­στι­κή αντί­δρα­ση του λαού του νησιού, με μπρο­στά­ρη την απερ­χό­με­νη δημο­τι­κή αρχή της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης». Αλλω­στε, ο εκλεγ­μέ­νος πλέ­ον δήμαρ­χος των ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Ν. Καλα­μπό­γιας δεν έχει κρύ­ψει λόγια. Εχει μιλή­σει ευθέ­ως για «αξιο­ποί­η­ση» του λιμα­νιού, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, που θα φορ­τώ­σουν νέα βάρη στους εργαζόμενους.

 KKE

Για όλους τους παρα­πά­νω λόγους, η συσπεί­ρω­ση που κατά­φε­ρε το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ σε αυτούς τους δήμους, στην Πετρού­πο­λη αλλά και στην Πάτρα, σε συν­θή­κες που είχε να ανα­με­τρη­θεί με «πολύ­χρω­μους» αντι­πά­λους και επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, απο­τε­λεί εφαλ­τή­ριο ώστε να δοθεί η μάχη των εθνι­κών εκλο­γών για ακό­μα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ.

Ταυ­τό­χρο­να, απο­τε­λεί και παρα­κα­τα­θή­κη για να δια­ψευ­στούν οι προσ­δο­κί­ες ότι την επό­με­νη μέρα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, μαζί με τα συμπλη­ρώ­μα­τά τους σε τοπι­κό επί­πε­δο, θα παί­ζουν χωρίς αντί­πα­λο. Οι χιλιά­δες που ψήφι­σαν τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», οι εκλεγ­μέ­νοι δημο­τι­κοί της σύμ­βου­λοι, θα απο­δεί­ξουν στην πρά­ξη τι σημαί­νει λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, σύγκρου­ση και διεκ­δί­κη­ση για την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών των εργα­ζο­μέ­νων.

Δ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο